Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Bátora / spoločenské vedy

Jozef Bátora

prof. PhDr. Jozef Bátora DrSc.
archeológ, Archeologický ústav SAV

* 21.06.1950 Nevidzany
vzdelanie

1973 Filozofická fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:
2001 Česká Republika
1999 Rakúsko
1994 Grécko
od 1990 Nemecko (viackrát)

životopis

Najdôležitejšie výsledky:

Celkové prehĺbenie poznatkov o živote spoločnosti staršej doby bronzovej v oblasti stredného Dunaja.
Osobitný prínos k datovaniu počiatku doby bronzovej v rámci absolutnej chronológie, k upresneniu hranice medzi záverom medenej a počiatkom bronzovej industire, k poznaniu kultúrnych vplyvov a kontaktov severokapratského rediónu s bližšími i vzdialenejšími oblasťami Európy

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Initiative Krems 2001 - organizácia medzinárodných sympózií, stretnutí a workshopov a koordinácia spoločných projektov zameraných na obdobie eneolitu a včasnú dobu bronzovú v strednej Európe (zástupca a koordinátor za SR)
Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV
CE SAV (člen programu)

e-mail: jozef.batora@savba.sk

tvorba

Monografie:

1995 Siedlung ung Gräber der Ludanice-Gruppe in Jelšovce (spoluautor)
2000 Das Gräberfeld von Jelšovce/ Slowakei. Ein Beitrag zur Frühbronzezeit im nordwestlichen Karpatenbecken. 2 diely

Časopisecké publikácie: 206

Vedecká výchova: 2

Medzinárodné projekty: 2

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.