Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Alena Bartlová / spoločenské vedy

Alena Bartlová

PhDr. Alena Bartlová CSc.
historička, Historický ústav SAV

* 26.03.1939 Bratislava
vzdelanie

1962 Filozofická fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:
1968 Poľsko (viackrát)

životopis

Historický ústav SAV Bratislava (vedúca oddelenia)
Filozofický ústav SAV Bratislava

Najdôležitejšie výsledky:

Výskum politckého systému a hospodárskych dejín Slovenska v rokoch 1918 - 1938
Profily a pôsobnosť významných osobností, politická elita.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská historická spoločnosť pri SAV
Slovenko-poľská komisia historikov pri SAV (prodpredsedníčka)
Slovensko-poľská komisia humanitných vied pri MŠ SR

Ocenenia:

2000 Cena SAV za popularizáciu vedy


e-mail: Bartlova@post.sk
histalba@savba.sk

tvorba

Monografie:

2002 Milan Hodža, politik a štátnik
1997 Panovníci a prezidenti na území Slovenska (spoluautorka)
1995 - 2000 profily významných slovenských osobností - 4 televízne scenáre dokumentárnych filmov
1995 The end of Czechoslovakia (spoluautorka)
1992 Ferdiš Juriga (spoluautorka)
1991 Andrej Hlinka

Časopisecké publikácie: 74

Vedecká výchova: 2

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.