Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Azud / spoločenské vedy

Ján Azud

prof. JUDr. Ján Azud DrSc.
právnik, Ústav štátu a práva SAV

* 15.06.1928 Trebejov
vzdelanie

1952 Právnická fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:

Holandsko, Švajčiarsko, Nemecká spolková republika, Ruská federácia, Rakúsko, Poľsko, Belgicko, Taliansko
1973 - 1974 Spojené štáty americké
1967 - 1968 Kanada

životopis

Profesor Ján Azud sa narodil v roku 1928 v Trebejove. Je spoluzakladateľom Kabinetu právnych vied Slovenskej akadémie vied, z ktorého vznikol Ústav štátu a práva SAV.
Postupne pôsobil na ústave ako vedúci oddelenia, riaditeľ a predseda vedeckej rady. Bol hlavným redaktorom časopisu Právny obzor, členom vedeckej rád právnických fakúlt, obhajobných komisií pre doktoráty a predsedom komisie VEGA.
Československo a Slovensko zastupoval ako člen vo viacerých medzinárodných organizáciách. Bol podpredsedom Osobitného výboru OSN pre definovanie agresie, je členom stáleho arbitrážneho súdu v Haagu a členom Strediska Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v oblasti správania sa štátov v ich vzájomných vzťahoch. Spolupracoval tiež s Ministerstvom zahraničných vecí na príprave stanoviska v právnom spore Gabčíkovo-Nagymaros.
Je tiež členom medzinárodných vedeckých organizácií, okrem iných Európskej asociácie pre výskum mieru (International Institute for Peace) alebo International Law Association.
Dlhodobo pôsobil ako externý učiteľ na Katedre medzinárodného práva a politiky UK v Bratislave. Podieľal sa na založení Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde viedol Katedru diplomacie a svetových dejín. Vychoval viacero ašpirantov a doktorandov.

Prof. JUDr. Ján Azud, DrSc. patrí k najvýznamnejším osobnostiam právnej vedy
na Slovensku. S jeho dielami sa stretli generácie študentov. Pri pohľade na slovenskú vedu medzinárodného práva je neprehliadnuteľný.
Za svoju prácu bol ocenený viacerými cenami, je nositeľom Zlatej plakety Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, Zlatej medaily SAV, Zlatej medaily Univerzity Komenského a Zlatej medaily Univerzity Mateja Bela.

Priebeh zamestnaní:

1995 - 2003 Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (vedúci Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie)
1968 - 1976 Kabinet právnych vied SAV, Ústav štátu a práva SAV (riaditeľ)

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Európska asociácia pre výskum mieru
International Law Association
Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV

Ocenenia:

Zlatá medaila Univerzity Komenského v Bratislave
Zlatá čestná plaketa SAV Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
Zlatá medaila SAV
Zlatá medaila UMB, Banská Bystrica

e-mail: usap@klemens.savba.sk

tvorba

Profesor Azud je autorom 21 knižných publikácií, z toho 14 monografií. Napísal viac ako 170 článkov a štúdií.

Monografie:

2003 Medzinárodné právo
1993 Medzinárodnoprávne problémy globálnych a európskych bezpečnostných štruktúr
2001 a 1968 Základy medzinárodného práva (II. zväzok)
1989 Medzinárodné problémy kozmického priestoru
1983 Vedecko - technická revolúcia, mierové spolužitie a medzinárodné právo
1970 The peaceful settlement of disputes
1955 Záruky bezpečnosti

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.