Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ladislav Pásztor / medicína / profesijné komory

Ladislav Pásztor

MUDr. Ladislav Pásztor
prezident Asociácie súkromných lekárov

* 16.06.1954 Levice
vzdelanie

Základnú školu navštevoval v Čate. Od roku 1969 navštevoval Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne, odbor zdravotný laborant, kde maturoval v roku 1973 s vyznamenaním. Od roku 1973 študoval na Lekárskej fakulte UK v Martine a promoval v roku 1979.

životopis

Po promócii nastúpil pracovať ako sekundárny lekár interného oddelenia
OÚNZ v Komárne .
V roku 1980 absolvoval základnú vojenskú službu .
V rokoch 1980 - 1983 ďalej pracoval v OÚNZ Komárno na internom
oddelení ako sekundárny lekár .
V roku 1983 vykonal atestačnú skúšku I. stupňa zo všeobecného lekárstva .
Pol roka pracoval ako závodný lekár OÚNZ Komárno .
Od septembra 1983 až doteraz pracuje ako praktický lekár pre dospelých v
Čičove , okres Komárno . Od roku 1994 ako súkromný lekár .
V roku 1991 vykonal atestáciu II. stupňa zo všeobecného lekárstva .
V rokoch 1992 - 1995 pracoval ako externý asistent Katedry všeobecného
lekárstva Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov v Bratislave .
Absolvoval kurzy akupunktúry v Brne v rokoch 1992 - 1995 a kurzy
homeopátie v Bratislave v rokoch 1993 - 1996 .
Od roku 1995 do roku 2004 bol riaditeľom neštátneho zdravotníckeho zariadenia Medicína spol. s r.o. v Komárne . Ide o zariadenie ambulantnej špecializovanej starostlivosti / ambulancie interná , kardiologická , neurologická, očná , ORL , gynekologická , chirurgická , ortopedická , psychiatrická , klinickej psychológie , oddelenie rtg diagnostiky vrátane ultrasonogáfie a mammográfie , oddelenie klinickej biochémie / s celkovým počtom zamestnancov 52 .

Absolvoval nasledovné študijné pobyty v manažmente a organizácii
zdravotníctva :

1994 - Halifax , Kanada : Letná škola primárnej prevencie
1995 - Gottingen / Nemecko /
London, Belfast /Veľká Británia /
Barcelona / Španielsko /
Manažment primárnej zdravotnej starostlivosti , problematika
foundholdingu .
1996 - Washington , Miami , Chicago / USA / - manažment a financovanie
zdravotníctva v oblasti ambulantnej starostlivosti a domácej
ošetrovateľskej starostlivosti . Zdravotné poisťovníctvo USA .
Kurz Asociácie zdravotníckych manažérov USA :
Financovanie zdravotníctva v rámci managed care .
1997 - Utrecht / Holandsko / , London / Veľká Británia /
Organizácia a financovanie primárnej zdravotnej starostlivosti , otázky
kontroly a riadenia kvality .
1998 - Boston / USA / - kurz Managed care v oblasti pracovného lekárstva .

Kariéra:
Od roku 1996 je prezidentom Asociácie súkromných lekárov SR .
V rokoch 1993 - 1998 bol členom Rady Slovenskej lekárskej komory ,
a predseda Sekcie Asociácia súkromných lekárov SLK .
Od roku 1997 je okresným odborníkom pre všeobecné lekárstvo v okrese
Komárno .
V rokoch 1986 - 1994 bol členom Výboru Spoločnosti všeobecného
lekárstva .
Od roku 1996 je členom EURACT - u / Európska akadémia učiteľov
všeobecného lekárstva / .
Od roku 1998 do roku 2002 bol členom Správnej rady Všeobecnej
zdravotnej poisťovne .
Od roku 1998 do roku 2002 bol členom dozornej rady Kúpeľov Turčianske Teplice .
V roku 1999 úspešne absolvoval Kurz efektívneho manažéra na City
University Bratislava .

V rokoch 1999- 2002 bol viceprezidentom Slovenskej lekárskej
komory .
Od roku 2004 je členom Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Od roku 2000 je členom Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.
Od roku 2002 je členom Management Councilu UEMO za SR / Európsky zväz všeobecných lekárov.
Od roku 2004 je členom Management Councilu UEMS / Európsky zväz lekárskych špecialistov.
Od roku 2004 je členom Správnej rady Slovenskej akreditačnej rady pre sústavné vzdelávanie / SACCME/.
Od roku 2004 je členom Správnej rady Národného inštitútu pre kvalitu a inovácie / NIKI/ .
Od roku 2003 je riaditeľom pracoviska magnetickej rezonancie Medicína Nové Zámky sro v Nových Zámkoch.
Od roku 2004 je riaditeľom pracoviska magnetickej rezonancie Dr.Magnet sro v Bratislave - Ružinov.
Od roku 2005 je riaditeľom pracoviska magnetickej rezonancie MR Prešov sro v Prešove.


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.