Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ľudmila Gajdošíková / spoločenské vedy / súdnictvo

Ľudmila Gajdošíková

JUDr. Ľudmila Gajdošíková CSc.
sudkyňa Ústavného súdu SR

* 17.10.1953 Bratislava
vzdelanie

1972 - 1977 Právnická fakulta UK v Bratislave
1987 ukončená vedecká ašpirantúra v Ústave štátu a práva SAV v odbore správne právo

Jazykové znalosti:
anglicky, nemecky, rusky

životopis

Priebeh zamestnaní:

od 16. 2. 2007 sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky
22. 1. 2000 - 2007 sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky
1999 - 2000 riaditeľka legislatívneho odboru v Kancelárii prezidenta SR
1995 - 1999 zástupkyňa riaditeľa ústavu v Ústave štátu a práva SAV
1977 - 1995 Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR, venovala sa sociálnym právam, predovšetkým sociálnemu zabezpečeniu a legislatívnej činnosti, prešla fukciami: referentky, riaditeľky legislatívneho odboru, resp. oddelenia (1988, 1993), námestníčky ministra (1990-1992), štátnej tajomníčky (1994)

Členstvá:

Členka stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia

Členka stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre správne právo

Členka redakčnej rady časopisu Právny obzor

Odbor:
Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, správne právo


tvorba

Je spoluautorkou štyroch monografií a viacerých článkov a štúdií z oblasti legislatívy a sociálnych práv.

Monografie:

Gajdošíková, Ľudmila - Rusiňák, Peter: Malý slovník sociálneho zabezpečenia. Bratislava, PRÁCA 1989. 236 s.

Gajdošíková, Ľudmila - Rusiňák, Peter: Slovník práva sociálneho zabezpečenia. Bratislava, VEDA 1996. 274 s.

Gajdošíková, Ľudmila - Dzureková, Elena: Doplnkové dôchodkové poistenie. Bratislava, EUROUNION 1996. 154 s.

Gajdošíková, Ľudmila: Sociálne poistenie. In: Jaromír Svoboda a kol.: Slovník slovenského práva. Žilina, Poradca podnikateľa spol. s.r.o 2000. 864 s.

Ostatná publikačná činnosť:

Gajdošíková, Ľudmila: Sociálne zabezpečenie a ľudské práva (Koreferát). In: Právny obzor, 78, 1995, č. 1, s. 25-30.

Gajdošíková, Ľudmila: Transformácia sociálnej sféry a systém sociálneho zabezpečenia. In: Trend, 1995, č. 26, 3-4.

Gajdošíková, Ľudmila: Sociálny štát a právo sociálneho zabezpečenia. In: Právny obzor, 78, 1995, č. 5, s. 427-434.

Gajdošíková, Ľudmila (rec.): Igor Tomeš a kol.: Právo sociálního zabezpečení. In: Právny obzor, 78, 1995, č. 4, s. 340-341. Orig.: Igor Tomeš a kol.: Právo sociálního zabezpečení. Praha, Všehrd 1993. 255 s. CZE.

Gajdošíková, Ľudmila: Chudoba vo svete práva. In: Konferencia: Chudoba ako sociálny problém - teória a prax. Bratislava, Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny 1995,

Gajdošíková, Ľudmila: Postavenie štátu v sociálnom zabezpečení. In: Slovo, almanach vedeckých úvah a umeleckých aktivít, 1996, zima '95, s. 29-34.

Gajdošíková, Ľudmila - Dzureková, Elena: Komentár k zákonu NR SR o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. In: Hospodárske noviny, 1996, s. 96.06.19.

Gajdošíková, Ľudmila: Sociálny štát a právo sociálneho zabezpečenia. In: Seminár: Právny štát (sociálny štát) a ľudské práva. Prešov, ÚŠaP a Nadácia L. Novomeského 1996,

Gajdošíková, Ľudmila: Sociálne práva na Slovensku. In: Slovo - almanach vedeckých úvah a umeleckých aktivít, 1996, zima '96, s. 87-90.

Gajdošíková, Ľudmila: Charakteristika súčasného systému práva sociálneho zabezpečenia. In: Právny obzor, 80, 1997, č. 4, s. 453-462.

Gajdošíková, Ľudmila: Súčasný stav transformácie (práva) dôchodkového zabezpečenia a Európske systémy dôchodkového zabezpečenia (vybrané inštitúty). In: Zborník zo seminára: Ochrana starých ľudí v podmienkach transformácie sociálnej sféry, Častá, 1997, s. 30-44. 1997.

Gajdošíková, Ľudmila: Sociálne práva na Slovensku. In: Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: Sociálna práca a ľudské práva, Prešov, 1997, s. 27-32. 1997.

Gajdošíková, Ľudmila: Sociálne práva a (sociálne) postavenie občana v právnom štáte. In: Zborník vystúpení z konferencie: Problémy právneho štátu v Slovenskej republike, Piešťany, 28.-30.11.1997. S. 31-35. 1998, s. 31-35.

Gajdošíková, Ľudmila: Transformácia sociálneho zabezpečenia. In: Transformácia vybraných inštitúcií štátu a častí právneho poriadku Slovenskej republiky (zborník ÚŠaP). Bratislava, SAP 1998, s. 53-59.

Gajdošíková, Ľudmila (rec.): Public Management Reform, Comparative Experiences from East and West (Reforma verejnej správy). In: Právny obzor, 81, 1998, č. 2, s. 221-224. Orig.: Public Management Reform. Comparative Experiences from East and West. Európska komisia 1997. 407 s. ENG.

Gajdošíková, Ľudmila: Sociálne zabezpečenie a verejná správa. In: Verejná správa, 1998, č. 24, s. 6-7.

Gajdošíková, Ľudmila: Rozsah, obsah a úroveň sociálnych práv jako základné kritérium určenia sociálneho statusu občana SR. In: Konferencia: Perspektívy rozvoja demokracie právneho štátu v etape poznatkovo orientovanej spoločnosti, Bratislava, 26.2.1998 (ÚS SR). 1998.

Gajdošíková, Ľudmila: Transformácia dôchodkového systému. In: Národná obroda, 1998. 98.11.25.

Gajdošíková, Ľudmila: Transformácia dôchodkového systému. In: Národná obroda, 1998. 98.12.09.

Gajdošíková, Ľudmila: Dôchodok po opatere chorého. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 2,

Gajdošíková, Ľudmila: Na dôchodok do Čiech. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 3,

Gajdošíková, Ľudmila: Dôchodok po dôchodcovi. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 4,

Gajdošíková, Ľudmila: Nespravodlivosť. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 5,

Gajdošíková, Ľudmila: Nezamestnaný a výživné. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 6,

Gajdošíková, Ľudmila: Neplatiaci manžel. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 7,

Gajdošíková, Ľudmila: Starostlivosť o rodičov. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 8,

Gajdošíková, Ľudmila: Bratia invalidi. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 9,

Gajdošíková, Ľudmila: Chcem študovať. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 10,

Gajdošíková, Ľudmila: Práca popri dôchodku. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 11,

Gajdošíková, Ľudmila: Materská dovolenka. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 13,

Gajdošíková, Ľudmila: Problémy materskej dovolenky. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 17,

Gajdošíková, Ľudmila: Dlh na výživnom. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 18,

Gajdošíková, Ľudmila: Manžel po dieťati. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 19,

Gajdošíková, Ľudmila: Dovolenka matky. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 20,

Gajdošíková, Ľudmila: Sociálna odkázanosť. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 22,

Gajdošíková, Ľudmila: Skončenie výživného. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 24,

Gajdošíková, Ľudmila: Nadčasy. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 25,

Gajdošíková, Ľudmila: Opatrovanie v starobe. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 26,

Gajdošíková, Ľudmila: Predčasný dôchodok. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 28,

Gajdošíková, Ľudmila: Právo na zdravotné poistenie. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 29,

Gajdošíková, Ľudmila: Skôr do dôchodku. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 30,

Gajdošíková, Ľudmila: Prídavky na deti. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 31,

Gajdošíková, Ľudmila: Práca v invalidite. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 32,

Gajdošíková, Ľudmila: ZŤP pre dôchodcu. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 33,

Gajdošíková, Ľudmila: Nárok vdovy. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 34,

Gajdošíková, Ľudmila: Dávka pre invalida. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 36,

Gajdošíková, Ľudmila: Podpora dieťaťa. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 37, 2018

Gajdošíková, Ľudmila: Do penziónu. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 39,

Gajdošíková, Ľudmila: Pred dôchodkom. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 40,

Gajdošíková, Ľudmila: Pobyt v zahraničí. In: Moment, 1998, č. 43,

Gajdošíková, Ľudmila: Dávky pre trojčatá. In: Moment, 1998, č. 44,

Gajdošíková, Ľudmila: Hmotná núdza. In: Moment, 1998, č. 45,

Gajdošíková, Ľudmila: Problémy mladej matky. In: Moment, 1998, č. 46,

Gajdošíková, Ľudmila: Životné minimum. In: Moment, 1998, č. 47,

Gajdošíková, Ľudmila: Podpora pre študentku. In: Moment, 1998, č. 48,

Gajdošíková, Ľudmila: Neplatiaci otec. In: Moment, 1998, č. 49,

Gajdošíková, Ľudmila: Ústava Slovenskej republiky a sociálne zabezpečenie /s. 67-71/. In: Zborník z vedeckej konferencie: "Ústava Slovenskej republiky a jej legislatívne perspektívy". Tatranská Javorina, marec 1999. 1999, s. 67-71.

Gajdošíková, Ľudmila: Právny status občana v sociálnom zabezpečení. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí, 27.-29.apríl, Piešťany. Bratislava, Veda 1999. 359 s.

Gajdošíková, Ľudmila: Stav reformy systému sociálnej ochrany v Slovenskej republike. In: Právny obzor, 82, 1999, č. 4, s. 286-291.

Gajdošíková, Ľudmila: Určenie otcovstva. In: Moment, 1, 1999, č. 1, s. .

Gajdošíková, Ľudmila: Výpočet dôchodku. In: Moment, 1, 1999, č. 3, s. .

Gajdošíková, Ľudmila: Predčasný dôchodok. In: Moment, 1, 1999, č. 8, s. .

Gajdošíková, Ľudmila: Výška výživného. In: Moment, 1, 1999, č. 11, s. .

Gajdošíková, Ľudmila: Systém sociálnej ochrany v Slovenskej republike. In: Vedecká konferencia SAV: Veda a integrácia. Bratislava, Veda 1999, s. .

Gajdošíková, Ľudmila: Dohovor o právach dieťaťa –sociálne zabezpečenie a zdravotná starostlivosť. In: Konferencia: Dieťa v ohrození (uspor. Detský fond). 1999.

Gajdošíková, Ľudmila: Právo na sociálne zabezpečenie ako jedna zo základných práv. In: Konferencia: Ľudské práva na prahu tretieho tisícročia. Trnava, Trnavská univerzita, PF 1999.

Gajdošíková, Ľudmila: Právo na sociálne zabezpečenie ako jedno zo základných práv. In: Zborník z medzinárodnej konferencie "Ľudské práva na prahu tretieho tisícročia", 9.-10.1999, Modra-Harmónia. Trnava, Právnická fakulta Trnavskej univerzity 2000. 160 s.


zdroj

Ústavný súd SR; www.usap.sav.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.