o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Eva Ferková / spoločenské vedy

doc. PhDr. Eva Ferková PhD.
muzikologička

* 18.12.1956
vzdelanie

1976-1981 štúdium odboru Hudobné umenie – hudobná teória a kritika na Hudobnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ukončené s vyznamenaním, titul Mgr.Art., Cena rektora VŠMU za vynikajúce výsledky v štúdiu.


životopis

1981-1993 práca na Umenovednom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, ako odborný pracovník, vedecký asistent a napokon vedecký pracovník

1983 - vykonané rigorózne skúšky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, odbor hudobná veda, titul PhDr.

1983 - cena za najlepší ženský herecký výkon v súťaži amatérskych divadiel v divadle Pegasník

1985-1992 materská dovolenka, znížený pracovný výkon a úväzok

1988 - úspešná obhajoba kandidátskej dizertačnej práce s názvom Niektoré možnosti využitia výpočtovej techniky v analýze melódie a harmónie , Ústav hudobnej vedy SAV, titul CSc. Zameniteľný za titul PhD.

1981-1995 účinkovanie na výchovných koncertoch so sprievodným slovom, organizovaných Slovkoncertom – cca 300 koncertov

1983-1992 spolupráca s medzinárodnou muzikologickou databázou RILM so sídlom v New Yorku

1985-2008 pravidelná aktívna účastníčka na každoročných seminároch Matematika a hudba organizovaných striedavo viacerými inštitúciami so zahraničnou účastou

1988-1996 spolupráca s programátorom Mgr. Mariánom Dudekom na pôvodnom softvére na analýzu klasickej harmónie CACH, neskôr Asound pre prostredie MS DOS

1992 - umelecké spoluúčinkovanie (konferans a herecký výstup) s nemeckým súborom SLA Bautzen, v spolupráci so SĽUKom.

1993 - prijatie za členku Study Group on Computer Aided Research ICTM UNESCO

1993-2008 učiteľka hudobnej teórie na Konzervatóriu v Bratislave

1993-2001 spoluriešiteľka na viacrých grantových projektoch, vedených prof. Dr. Zuzanou Martinákovou, týkajúcich sa metód hudobnej analýzy a interpretácie hudby

1995-2002 externá učiteľka Katedry hudobnej vedy FF UK v Bratislave pre predmet Pedagogická prax

2002, 2003, 2005 - aktívna účasť na seminári KTH HTF VŠMU Prezentácie - konfrontácie s príspevkami k teórii a dejinám hudobnej analýzy

1991-2009 aktívna účasť na medzinárodných konferenciách:
Belfast, Madrid, Trento, Varšava, Viedeň, Frankfurt am Main, Zeilern, Kassel, Graz, Berlín, Zürich, Nitra, Banská Bystrica, Thessaloniky, Praha

1991-2009 aktívna účasť na domácich konferenciách a seminároch:
Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Liptovský Ján,

2002 - doteraz spolupráca s programátorom Mgr. Milanom Ždímalom na novej verzii programu na analýzu klasickej harmónie pre nové prostredie MS Windows s novým automatizovaným MIDI vstupom,

2003 - pozvaná prednáška Computerunterstützte harmonische Analyse pre študentov Universität für Musik und darstellende Kunst, Graz, Rakúsko

2005 - doteraz spolupráca s doc. Petrom Šidlíkom na štatistických štýlových analýzach

2005 - 2007 hlavná riešiteľka grantovej úlohy Informatizácia hudobného vzdelávania s finančnou podporou grantovej agentúry KEGA

2007 - pozvaná prednáška pre stretnutie Study Group on Musical Data and Computer Applications, Zürich 2007

2002-2008 - viaceré pozvané prednášky na AKU Banská Bystrica

2008 - december - habilitačná prednáška, január 2009 udelený titul docent

2009 - marec pozvaná prednáška pre študentov Zentrum für Systematische Musikwissenschaft, Karl-Franzens Universität, Graz. Rakúsko

1995-2000 externá odborná asistentka na KTH HTF VŠMU

2000-2009 interná odborná asistentka na KTH HTF VŠMU,

2009 - v súčasnosti docentka na KTH HTF VŠMU
tvorba

Vysokoškolské učebnice

Úvod do práce s hudobnými softvérmi, vysokoškolské skriptá HTF VŠMU, Bratislava 2006

Vydané monografie

Hudobná analýza. Teória a stručné dejiny, monografia ukončená v rukopise roku 2007: v rozsahu cca 9 AH (202 strán), vychádza v spolupráci SMA-VŠMU, Bratislava

Hudobná informatika, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra: 2007 (124 strán)

Vedecké práce v domácich vedeckých monografiách a časopisoch

Pokus o systematiku počítačovej muzikológie, in: Matematika a hudba, Bratislava 1997, s. 69-73

Obraz vývoja slovenskej muzikológie v rokoch 1918-1992 v knižnej produkcii. Dominantné témy a osobnosti, in: Slovenská hudba 3-4, roč. XIX, 1993, s. 492-508

Algoritmus harmonickej analýzy klasicistickej hudby a klasifikácia harmonického dynamizmu, in: Slovenská hudba 3, roč. XXI, 1995, s. 374-387

Počítačová muzikológia, in: Slovenská hudba 3, roč. XXI, 1995, s. 388-395

Gradácie a kontrasty v 1. Časti Mozartovej Jupiterskej. In: Slovenská hudba 3-4/2007, s. 547-556

Set Theory Based Analysis of Atonal Music, in: Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics. Univerzita Cyril a Metoda, Trnava: 2008 s. 71-76

Vedecké práce v zahraničných vedeckých časopisoch

Computer Analysis of Classic Harmonic Structures, in: Selfridge-Field, E.-Hewlet, W.B.: Editors: Computing in Musicology 1992, Menlo Park, s. 85-89

Počítačová muzikologie z hlediska systematiky, in: Opus musicum 7-8, 1992, s. 239-244

Chordal Evaluationin MIDI-Based Harmonic Analysis: Mozart Shubert and Brahms. V spoluautorstve s Petrom Šidlíkom a Milanom Ždímalom. In: Computing in Musicology 2007, Stanford: s. 186-200

Vedecké práce v zborníkoch z konferencií

- d o m á c i ch

Niekoľko poznámok k analýze hudby z hľadiska systémového prístupu in: Hudba a počítač, zborník seminára, s. 21 - 28 Banská Bystrica 1981

Matematika a výpočtová technika v hudobnom výskume, in: Matematizácia a formalizácia v spoločenských vedách, zborník z konferencie, SAV Bratislava
1985

Počítač vo výskume hudobných tvarov a foriem, in: Hudobný archív č.8, 1985

Možnosti budovania automatizovaného informačného systému v hudobnej vede, in: Problémy výstavby automatizovaných informačných systémov v spoločenských vedách a v oblastiach ich aplikácie, zborník konferencie, Košice 1990, s. 76-80

Nové pohľady na starú hudbu, in: Schola ludus, zborník konferencie, Michalovce 1992

Počítačová muzikológia, in: Algoritmy 1993, s. 58-63

Pokus o algoritmizáciu harmonickej analýzy hudby 20. storočia, in: Metódy analýzy a interpretácie hudby I., VŠMU Bratislava 1997, s. 61-66

Harmonicko-tonálny pohyb ako obraz vývoja hudobnej fomy, in: Metódy analýzy a interpretácie hudby II, VŠMU Bratislava 1998, s. 117-126

Perspektívy využívania počítačov vo výuke na vysokých a stredných hudobných školách – prednesené na konferencii v Českých Budějoviciach, uverejnené v zborníku konferencie Hudba na hranici, České Budějovice. 2000, s.159-164

Poznámky k pojmu a typológii hudobnej analýzy, zborník seminára KTH HTF VŠMU Prezentácie – konfrontácie, Bratislava 2004, s. 51-56

K problematike Schenkerovskej analýzy – Schenkerovská vizualizácia, in: Prezentácie - konfrontácie , zborník seminára HTF VŠMU, Bratislave 2006, s. 17-24

Analýza tematického procesu podľa Rudolfa Rétiho, in: Prezentácie - konfrontácie zborník seminára HTF VŠMU, Bratislava 2006, s. 71-76

Kódovanie hudby pre počítačové spracovanie, in: Marek Žabka (ed.), Matematika a hudba 2006, Zborník príspevkov z interdisciplinárneho seminára, Katedra hudobnej vedy FiF UK, Bratislava, 2007, s. 9 - 22.

Interpretačné dôsledky harmonickej a tonálnej variability v 1. časti Beethovenovej Sonáty mesačného svitu (Mondscheinsonate). in: Prezetnácie – konfrontácie II., zborník príspevkov z medzinárodného seminára HTF VŠMU, Bratislava: 2007, s. 67-74


- z a h r a n i č n ý ch

Algorithm of Basic Harmonic Analysis of Tonal Classical Music, in: Conference Handbook, Belfast 1991, s. 66-68

Dudek.M – Ferková. E. : Harmonic Analysis of Classical Music, in: Conference Handbook, Belfast 1991, s. 78-79

Ferková, E. – Dudek, M.: CACH: Computer Analysis of Classical Harmony, in: Secondo Convegno Europeo di Analisi Musicale, Trento 1992, s. 619-622

A Proposal to Classification of Harmonic Dynamics in Tonal Classical Music Structures, in: Third International Symposion on Systematic Musicology, Zeillern, 1995, s. 10-11

Harmonic -Tonal Motion as a Reflection of the Development of Musical
Form, in: Diderot Forum on Mathematics and Music, Vienna 1999, s. 169-177

Dynamic Potential of Harmonic Structures: The Way of Evaluation, in: Human Supervision and Control in Engineering and Music, Conference Handbook, Kassel 2001, p. 283-286

Computer Aided Harmonic Analysis from Midi Input - aktívna účasť s posterom na medzinárodnej konferencii Conference on Interdisciplinary Musicology, Graz, Rakúsko 2004, abstrakt s. 76-77 zborníka abstraktov

Presentation of Analysis software: Algorithmisation and Application, v spoluautorstve s Milanom Ždímalom a Petrom Šidlíkom, zborník abstraktov medzinárodnej konferencie Mathematics and Computation in Music 2007, Berlín, s. 161-165

Computer assisted statistical evaluation of chordal occurrence in Mozart´s, Schubert´s and Brahms´s piano music as a contribution to the determination of indivitual compositional style. v spoluautorstve s Milanom Ždímalom a Petrom Šidlíkom, zborník abstraktov medzinárodnej konferencie CIM 08 Thessaloniky, s. 50-51

Dizertačná práca

Niektoré možnosti využitia výpočtovej techniky v analýze melódie a harmónie, kandidátska dizertačná práca, UVÚ SAV, Bratislava 1986, 165 strán

Odborné práce pre domáce odborné časopisy a publikácie

Hudba, matematika, počítač, in: PAS, marec 1982

Veda o umení in: Nové slovo 24, 1985, s. 11

Počítačová muzikológia, in: Hudobný život XX, 1988, č. 3, s.4

Automatizovaný informačný systém hudobnej vedy, in: Hudobný život XX, 1988, č.23, s. 8

Miesto počítača v rozlišovaní hudobných štýlov, in: Hudobný život XXI, 1989, č. 16, s. 8

RILM – 25 rokov, in: Hudobný život XXIV, č. 18, s. 4

16. ročník seminára Matematika a hudba, in: Slovenská hudba 1/2000, p. 244-247

Podobnosť melódií v počítačovom spracovaní, in: Slovenská hudba 3/2000, p. 377-384

Počítačový výskum v muzikológii a mladí umenovedci, in: Hudba ako fenomén, Kompas 3/2000

Hudobné softvéry – perspektívy vo vyučovaní, in: Tempo1/2006, časopis HTF VŠMU, s. 22

Akustické základy hudby, učebný text pre prípravu na ŠS I, in: Tempo 2/2006, s. 14-16.

Typy a metódy hudobnej analýzy. Habilitačná prednáška in: Tempo 2-3/2008. VŠMU Bratislava: s. 11-13

Vystúpenia na domácich konferenciách a vedeckých podujatiach

Konzervatórium v Bratislave. K 80. výročiu vzniku, - zadané do zborníka konferencie BHS Bratislava 1999, dodnes nevyšlo

Interaktívny program na analýzu harmónie, v spoluautorstve s Milanom Ždímalom: príspevok na seminár Matematika a hudba, Banská Bystrica 5/2002

Perspektívy vyučovania hudobných softvérov na vysokých školách hudobného zamerania, aktívna účasť príspevkom na seminári Matematika, hudba, umenie v Banskej Bystrici, 2005

Predpoklady štatistickej analýzy klasickej harmónie v spoluautorstve s doc. Petrom Šidlíkom, aktívna účasť príspevkom na seminári Matematika, hudba, umenie v Banskej Bystrici, 2005

Hudba na Internete, príspevok na konferenciu s medzinárodnou účasťou Mediálne a komunikačné aspekty hudby, november 2007, UKF Nitra, výjde v zborníku konferencie, rozsah 10 strán

Možnosti štýlovej analýzy nad bázou frekvencií 11 akordov v klasicko-romantických klavírnych skladbách V spoluautorstve s Petrom Šidlíkom, prednesené na 10. Medzinárodnom seminári: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení, AKU Banská Bystrica 2008

Korelačná a faktorová štruktúra vzťahov frekvencií 11 akordov v klasicko-romantických klavírnych skladbách. V spoluautorstve s Petrom Šidlíkom, prednesené na seminári Matematika a hudba, AKU Banská Bystrica 2008

Harmonické súvislosti polymelodickej konštrukcie vo Fratres Arva Pärta / Harmonic context of polymelodic construction in Arvo Part’s Fratres. Prednesené po anglicky na 10. Medzinárodnom seminári: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení, AKU Banská Bystrica 2008

Pozvané prednášky doma

Computer Representation of Melodies – a Summary of Projects, – pozvaná prednáška, prednesená v angličntine na medzinárodnej konferencii Progresívne metódy v hudbe a umení, Banská Bystrica, 2004

Gradations and Retardations in 4th Movement of Mozarts Jupiter symphony, pozvaná prednáška, prednesená v angličtine na medzinárodnom seminári Progresívne metódy v hudobnej analýze, Banská Bystrica 2006

Harmonická a tonálna variabilita ako základný výrazový prostriedok v 1.časti Beethovenovej „Sonáty mesačného svitu“ (Mondscheinsonate), pozvaná prednáška pre študentov Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, apríl 2007

Vystúpenia na zahraničných konferenciách a vedeckých podujatiach

Dudek, M. – Ferková, E.: Asound – Computer Analysis of Classical Harmony – poster na konferencii International Music Software Congress, Madrid 1992

Information of Slovak RILM Committee, in: IAML Conference, Frankfurt/Main 1992

CACH in practice, in: Computer Aided Research in Musicology /UNESCO, Viedeň 1992

Analysis of Classical Harmony (demonstration), in: Trends in the Computer Aided Research in Musicology, Varšava 1994

Intervalová organizácia viachlasu v prvej časti Bartókovej Hudby pre strunové a bicie nástroje a čelestu. Príspevok na medzinárodnú konferenciu HAMU - Racionální postupy v kompoziční práci a jejich hudebně teoretická reflexe, Praha apríl 2009

Pozvané prednášky v zahraničí

Music-Theoretical Preparation for Algorithmization of Interactive Harmonic Analysis, pozvaná prednáška na konferenciu: Human Supervision and Control in Engineering and Music, publikovaná v Conference Handbook, Kassel 2001, zborník p. 159-163

Computerunterstützte harmonische Analyse pozvaná prednáška pre študentov Universität für Musik und darstellende Kunst, Graz, Rakúsko, prednesené po nemecky, spojené s PowerPointovou prezentáciou, október 2003

Ferková, E.-Šidlík, P.-Ždímal, M., Statistical results of automathical harmonic analysis of Mozart´s, Schubert´s and Brahms´s Sonatas. Pozvaná prednáška na stretnutie The Study Group on Musical Data and Computer Applications v rámci svetovej konferencie International Musicological Society, Zurich, 9.-10.júl 2007, abstrakt uverejnený v textovej prílohe stretnutia.

New Version of Analysis Software – demonstration. Pozvaná demonštrácia programu na stretnutie The Study Group on Musical Data and Computer Applications v rámci svetovej konferencie International Musicological Society, Zurich, 9.-10.júl 2007,

Quantifying the harmonic style of classical and romantic composers. V spoluautorstve s Petrom Šidlíkom. Pozvaná prednáška pre študentov Zentrum für Systematische Musikwissenschaft, Karl-Franzäs Universität, Graz. 30. Marec 2009

Odborné príspevky pre zahraničné odborné časopisy a publikácie

Abstrakty pre RILM (Répertoire International de Literature Musical, sídlo v New Yorku) v počte vyše 200 v rokoch 1983-1992

Recenzie v odborných časopisoch

Totožnosť a podobnosť melódií, recenzia rovnomennej knihy Ľ. Ballovej, in: Pravda, júl 1982

Počítač v hudbe, recenzia knihy H. Schaffratha “Computer in der Musik” in: Hudobný život XXIV, č. 18, s. 4

Na ceste k zmyslu. Recenzia knihy Markéty Štefkovej. In: Tempo 1/2008. VŠMU Bratislava

Scenáre hudobných relácií a podujatí

Hudba a počítač, pásmo hudby a slova pre Rádiomaják, január 1983, Slovenský rozhlas

Dychové nástroje v súhre, scenár výchovného koncertu pre Slovkonceert, 1984

História dvoch starých nástrojov, scenár výchovného koncertu pre Slovkoncert, 1984

SĽUK – Čertoviny, scenár výchovného koncertu pre Slovkoncert, 1993

Tanečné divadlo Bralen, scenár výchovného konertu pre Slovkoncert 1994


Záverečná správa o vyriešení grantovej úlohy KEGA na HTF VŠMU

Nové technológie vo výučbe - Informatizácia hudobného vzdelávania, Január 2008, 10 strán

CITÁCIE A OHLASY

GONDOVÁ, E. 1981. Niekoľko poznámok k analýze hudby samočinnými počítačmi z hľadiiska systémového prístupu. Hudba a počítač. Banská Bystrica: s. 21-28.

Citované: Forró, Daniel: Počítače a hudba. ISBN 80-85623-57-9. Grada. Praha: 1994

GONDOVÁ, E. 1985. Počítač vo výskume hudobných tvarov a foriem. Hudobný archív č. 8. Martin: 1985.

Citované: Forró, Daniel: Počítače a hudba. ISBN 80-85623-57-9. Grada. Praha: 1994
Kaduch, M.: Nestandardní aplikace matematiky v české a slovenské hudbení analýze, realizované do roku 1988, in: Berger, R.-Riečan, B. Editors: Matematika a hudba, VEDA Bratislava, 1997, s.88

FERKOVÁ, Eva. " Computer Analysis of Classic Harmonic Structures," Computing in Musicology 8 (1992), 85-91

Citované: Schaffrath, Helmut, News of Computer Aided Research, Ethnomusicology Research Digest N.113 (Vol 4 no 13) 22 April 1993, s. 65-231

BULLETINof the INTERNATIONAL COUNCIL FOR TRADITIONAL MUSIC No. LXXXIV April 1994

Fóra, Tomáš: Využitie zvuku na zlepšenie komunikácie človek-stroj. Diplomová práca MFF UK, Bratislava, s. 7, s. 31

Asmussen, Robert: Periodicity of sinusoidal frequencies as a basis for the analysis of Baroque and Classical harmony: a computer based study, University of Leeds, 2001, s. 286

webová tránka ttp://www.flexatone.net/algoNet/refDate.html: 2005 - Algoritmic.net A Lexicon of Systems and Research in Computer-aided Algorithmic Music Composition ,
Computing in Musicology Bibliography, http://www.ccarh.org/publications/books/cm/bib/

FERKOVÁ, E. 1989. Miesto počítača v rozlišovaní hudobnych štýlov. HŽ 16/1989

Citované: ŠVIDROŇ, J. 1991. Tvorba a právo. ISBN 80 224 0361 X. Bratislava: SAV 1991

FERKOVÁ, Eva. "ASOUND: A Harmonic Analysis Program for MS DOS Machines,".

Citované: Helwett, W. B. – Selfridge-Field, E.: Computing in Musicology 7 (1991), Menlo Park s. 80.

FERKOVÁ: Niektoré možnosti využitia výpočtovej techniky v analýze melódie a harmónie, kandidátska dizertačná práca, Bratislava 1988

Citované: Kaduch, M.: Nestandardní aplikace matematiky v české a slovenské hudbení analýze, realizované do roku 1988, in: Berger, R.-Riečan, B. Editors: Matematika a hudba, VEDA Bratislava, 1997, s.88

Ždímal, Milan: Analýza klasickej harmónie pomocou počítača, diplomová práca MFFUK, Bratislava, s. 21

FERKOVÁ, EVA: Počítačová muzikologie (z hlediska systematiky). - Opus musicum XXIV, 1992, č. 7-8, s.239-244

Citované: ako študijný materiál pre predmet

Analýza hudebně teoretického textu 9, Obor Hudební teorie, AMU Praha, pozri na stránke

http://studijniplany.amu.cz/cs/predmet108AHT9.html

Iné ohlasy:

1997 – Berger, R., Riečan, B.:10 rokov seminára Matematika a hudba, in: Matematika a hudba, Veda, Bratislava, s. 210, 212, 213, 214

1998 – Haluška, Ján: Group of the Mathematical Analysis and Applied Mathematics, www.fpv.utc.sk/~jhaluska/texty/tonesystems.htm

2000 – Martináková, Zuzana: Nové cesty hudobnej analýzy. Šamorín 8.-14. mája 2000, in: Slovenská hudba 2000

Ruttkay, Juraj: Typy hudobnej analýzy v kontexte výuky na VŠMU. In: Nové cesty analýzy v hudbe, Bratislava 2000, s. 57

Efforts to create new National RIPM Groups, IAML 1991 Prague in: Fontes Artis Musicae, XXXIX, 1992: s. 36-38

Kaduch, M.: Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964-1994, Ostrava 1994, s. Ferková, Eva – heslo v slovníku

Who´s Who in Music and Musician´s Directory, IBC Cambridge 1998/99, s. 167:
Ferková, Eva – heslo v slovníku

Parncutt, R. 2007:. Statistical Learning and The History of Perception, presentáci uverejnená na Internetovej stránke http://people.cs.uu.nl/fransw/StudyGroup/Parncutt.pdf, s. 5

E. Ferkova, M. Zdimal. Computer-aided harmonic analysis from Midi input., uvedené na Internetovej stránke http://vestnik.rsuh.ru/article.html?id=54915

Členstvo

1981-1989 – jediná slovenská členka Národnej pracovnej skupiny RILM (medzinárodná databáza muzikologickej literatúry so sídlom v New Yorku)

Od roku 1993 členka medzinárodnej skupiny UNESCO - Study Group on Computer Aided Research in Musicology, člen ICTM.

Členka SMA (Slovenskej muzikologickej asociácie)


doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 07.02.2023

  Narodeniny/výročie  
  7.02.  Peter Bondra
  7.02.  Pavol Zajac
  8.02.  Rudolf Fabry
  8.02.  Jozef Ciller
  8.02.  Alojz Rigele
  8.02.  Viliam Ostrožlík
  8.02.  Jozef Viskupič
  8.02.  Eugen Jurzyca
  9.02.  Rudolf Zajac
  9.02.  Zuzana Tlučková
  9.02.  Juraj Lapin
  9.02.  František Tóth
  9.02.  Richard Kapuš
  9.02.  Viliam Obert
  9.02.  Samuel Jurkovič
  9.02.  Imrich Kotvan
  9.02.  Veronika Vadovičová
  9.02.  Radovan Kazda

  Dnes má meniny
  Vanda

  Zajtra má meniny
  Zoja    za február 2023


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS