o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Jozef Bača / technika

Jozef Bača

Prof. Ing. Jozef Bača CSc.
vysokoškolský pedagóg, vedec

* 15.10.1935 Hlohovec
vzdelanie

stredná škola, Hlohovec
SPŠ majstrovská, večerné štúdium
1976 Strojnícka fakulta, diaľkové štúdium
1970 - 1980 štvorsemestrálne postgraduálne štúdium pedagogiky a psychológie
1990 hodnosť doc.

životopis

Profesor Jozef Bača sa narodil v roku 1935 v Hlohovci, v robotníckej rodine. Otec bol tesár a matka pomocná krajčírka. Základnú a strednú školu absolvoval v Hlohovci. Po vyučení za sústružníka v OU Piesku, večerne navštevoval SPŠ majstrovskú s maturitou. Odbornú prax získal v Strojárňach Piesok ako sústružník, konštruktér prípravkov. Po úspešnom konkurznom konaní v roku 1958 nastúpil na miesto dielenského učiteľa na Katedru mechanickej technológie Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave, ktorú viedol akademik Čabelka. Po reorganizácii pracoviska bol zaradený ako remeselník špecialista I. stupňa a zároveň vykonával funkciu vedúceho dielne. Diaľkovo vyštudoval Strojnícku fakultu (1967) a bol zaradený ako výskumný pracovník na oddelení tvárnenie. V rokoch 1970 - 1980 absolvoval štvorsemestrálne postgraduálne štúdium tvárnenia a štvorsemestrálne štúdium pedagogiky a psychológie. Po získaní vedeckej atestácie I. stupňa pracoval ako vedúci vedecko-technický pracovník. Od vyčlenenia technológií zo Strojníckej fakulty v roku 1986 až doteraz je pedagogickým pracovníkom na Katedre tvárnenia MTF STU v Trnave.
Vedecký rast Jozefa Baču bol poznamenaný dobou, v ktorej sme v nedávnej minulosti žili, a preto kandidátsku prácu mohol úspešne obhájiť v odbore Strojárska technológia až v roku 1990. V tom istom roku mu bola na základe habilitačného konania udelená hodnosť docenta. Habilitačnú prácu obhájil na tému Príspevok k problematike výroby dutinových nástrojov tvárnením. V inauguračnom konaní v roku 1995 predniesol prednášku z oblasti nekonvenčných technológií na tému Možnosti výroby dutinových nástrojov z bimetalických materiálov nekonvenčnými metódami tvárnenia. V roku 1996 ho prezident SR vymenoval za profesora.
Jeho vedecko-pedagogická činnosť počas 50 - ročného pôsobenia na SVŠT neskôr na STU je veľmi bohatá. Od jeho nástupu na Katedru mechanickej technológie a oddelenia tvárnenia a tvárniacich strojov sa význačne podieľal na jej rozvíjaní.
Skúmanie v oblasti tvárnenia vysokými rýchlosťami nasmerovalo jeho vedeckú orientáciu a určilo jeho prácu v ďalších rokoch. V oblasti vysokoparametrického tvárnenia sa prof. Bača zaradil medzi špičky doma i v zahraničí. Významnou mierou sa podieľal na vytvorení vedeckej školy dynamického tvárnenia. V súčasnosti je jeho výskumná činnosť zameraná do oblasti teórie vysokorýchlostného tvárnenia, konštrukcie a vlastností zariadení pre vysokorýchlostné tvárnenie a na výrobu dutinových tvárniacich nástrojov a bimetalických nástrojov. Prínos jeho práce v tejto oblasti spočíva v tom, že v praxi riešil nahradzovanie deficitných materiálov pre tvárniace nástroje.
Výsledky výskumnej práce dnes už predstavujú viac ako tri stovky pôvodných prác, publikovaných vo vedeckých odborných a karentovaných časopisoch prezentovaných na mnohých domácich i zahraničných vedeckých konferenciách. V oblasti tvárnenia mu boli udelené už viac ako tri desiatky patentov, podal množstvo zlepšovacích návrhov, celý rad vedecko-technických projektov riešených na základe objednávok z praxe, v poslednom čase aj pre automobilový priemysel. Je riešiteľom a spoluriešiteľom viac ako 65 výskumných úloh.
Pedagogické pôsobenie profesora Baču na MTF STU je hodnotené vysoko pozitívne. Patrí medzi vážených a zanietených pedagógov. Svoje poznatky získané pri vedeckej a odbornej práci odovzdáva študentom v predmetoch Technológia tvárnenia, Objemové tvárnenie, Vysokoparametrické tvárnenie, Špeciálne metódy tvárnenia, Semestrálny a Diplomový projekt a v bakalárskych a diplomových (viac ako 200) prácach. Viedol a vyškolil viacerých doktorandov. Veľký podiel má na výchove štyroch docentov. O profesorovi Bačovi možno povedať, že vychoval a doviedol celú generáciu mladých absolventov i študentov diaľkového štúdia k úspešnej inžinierskej a vedecko-výskumnej práci.

Bol a je predsedom a členom komisií pre štátne záverečné skúšky na inžinierskom aj bakalárskom štúdiu ako aj na doktorandskom štúdiu. Od roku 1994 do roku 2004 zastával funkciu vedúceho Katedry tvárnenia a prispel významne k jej kvalitatívnemu rozvoju vo všetkých oblastiach činnosti.

V roku 2008 bol vymenovaný emeritného profesora STU v Bratislave.
O význame jeho činnosti svedčí aj to, že má celý rad citácií vyžiadaných prednášok prednesených na medzinárodných konferenciách doma aj v zahraničí. Z odboru napísal 8 vysokoškolských skrípt a 2 vysokoškolské učebnice. Treba oceniť i jeho súčasnú publikačnú činnosť. V roku 2008 uverejnil niekoľko vedeckých a odborných článkov zo svojho výskumu pod jeho vedením boli vydané dvoje vysokoškolské skriptá. Vieme, že ako spoluautor odovzdal rukopis medzinárodnej vysokoškolskej učebnice Kovanie a vyšla mu aj kniha Objemové tvárnenie. Okrem toho v roku 2007 vydal zaujímavú autobiografickú knihu s názvom Kto si nezastrie bude vidieť.
Spoločensky a pracovne sa naďalej veľmi intenzívne angažuje, sústavne je menovaný členom vedeckých rád medzinárodných konferencií, členom mnohých oponentských komisií, hodnotiteľ projektov, bol členom rady pre vysoké parametre pri ČSVTS Praha, člen vedeckej rady MTF STU a iné.
Prof. Ing. Jozef Bača, CSc. celú svoju pracovnú činnosť zasvätil pedagogickej práci na SVŠT a neskôr na STU a významnou mierou sa zaslúžil o rozvoj vedy a vzdelávania a tým sa významne podieľal na výchove novej technickej inteligencie. Prof. Bača má zodpovedný prístup k plneniu svojich povinnosti, je zásadový a dobromyseľný. Za prácu v škole a mimo nej dostal viacero spoločenských ocenení a pamätných medailí: „Zaslúžilý vynálezca, Budovateľ Bratislavy, Pamätnú medailu SVŠT, Pamätný list sv. Gorazda a iné“.Ocenenia:

Zaslúžilý vynálezca
Budovateľ Bratislavy
Pamätná medaila SVŠT
Pamätný list sv. Gorzad

tvorba

Vybrané diela a publikácie:

2005 Bača Jozef: Objemové tvárnenie. Zápustkové kovanie. Bratislava: STU

1986 Bača Jozef: Tvárnenie. Bratislava: ES SVŠT

2000 Bača Jozef, Bílik Jozef: Technológia tvárnenia. Bratislava: STU

2004 Bača Jozef, Bílik Jozef, Tittel Viktor: Technológia tvárnenia časť Plošné tvárnenie. Bratislava: STU

2000 Bača Jozef, Žatkovič Juraj, Bílik Jozef: Experimentálne metódy v tvárnení. Bratislava: STU

1973 Bača Jozef: Dynamické tvárnenie a nástroje pre jeho realizáciu. Strojírenská výroba, SNTL Praha 10/1973

1996 Bača Jozef: Výroba foriem pre sklársky priemysel z bimetalických polotovarov nekonvenčnými metódami tvárnenia. In Acta Metallurgica Slovaca, Košice

2005 Bača Jozef: Kto si nezastrie bude vidieť. Bratislava

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: STU SPEKTRUM, Bratislava, 2005, roč. XII./XLIV., č. 4, s.15


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 01.12.2023

  Narodeniny/výročie  
  1.12.  Branislav Lichardus
  1.12.  Ján Koška
  1.12.  Miroslav Kusý
  1.12.  Vincent Blanár
  2.12.  Ján Valjan
  2.12.  Peter Kopčanský
  2.12.  Karol Ježík
  2.12.  Rudolf Jašík
  2.12.  Ján Burjan
  2.12.  Vincent Sedlák
  2.12.  Dárius Rusnák
  3.12.  Peter Tomeček
  3.12.  Pavol Miklánek
  3.12.  Michal Habaj
  3.12.  Júlia Hečková
  3.12.  Svetozár Stračina

  Dnes má meniny
  Edmund

  Zajtra má meniny
  Bibiána    za december 2023


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS