o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Július Krempaský / technika / funkcionári vedy a vzdelania

Július Krempaský

prof. RNDr. Július Krempaský DrSc.
vedec, vysokoškolský pedagóg

* 31.03.1931 Krížová Ves (okr. Kežmarok)
vzdelanie

1949 gymnázium, Kežmarok
1953 Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Vedecké hodnosti:

1961 - titul CSc.
1973 - titul DrSc.
1980 - člen korešpondent SAV
1983 - člen korešpondent ČSAV

Pedagogické hodnosti:

1963 - docent
1980 - profesor

životopis

Profesor Július Krempaský sa narodil v Krížovej Vsi v roku 1931. Tu chodil do ľudovej školy a po maturite na Kežmarskom gymnáziu v roku 1949 sa rozhodol pre štúdium fyziky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 1953, ale už počas štúdií bol asistentom na katedre fyziky na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej. Tu nakoniec ostal počas celej svojej profesionálnej pedagogickej kariéry.
Július Krempaský ovplyvnil budovanie a formovanie vedy a nepriamo aj elektrotechnického priemyslu na Slovensku. Je spoluautorom šiestich patentov, neúnavným propagátorom vedy a jej uplatnenia v živote. Je známy aj v oblasti ochrany ľudských práv. V roku 1980 sa stal členom korešpondentom SAV a o tri roky neskôr členom korešpondentom ČSAV.
Ako prvý na Slovensku začal skúmať polovodiče a pripravil prvú generáciu odborníkov na túto problematiku (Měřinský, Hlásnik, Kordoš, Ľuby a i.). Prvenstvo patrí profesorovi Krempaskému aj v oblasti synergetiky. Pre túto disciplínu napísal základnú literatúru a viacero vedeckých článkov. Viacero rokov organizoval na túto tému semináre.
Založil vedecký odbor „Termofyzikálne vlastnosti“, v ktorom publikoval viacero významných vedeckých publikácií, patentov a vedeckých článkov. Tento výskum doteraz funguje na viacerých slovenských pracoviskách. Vychoval pre túto oblasť početnú skupinu vedeckých pracovníkov (Kubičár, Bielek...). Rovnako je zakladateľom vedeckého odboru „Nekryštalické polovodiče“.
Spolupracoval aj pri zakladaní vedeckého smeru „Amorfné kovy“(najmä v spolupráci s Ing. Duhajom, DrSc.), ktoré doteraz veľmi úspešne reprezentujú Slovensko aj na medzinárodnej úrovni. Viacero rokov koordinoval v tejto oblasti štátne úlohy.
V pedagogickej oblasti účinne modernizoval proces výučby fyziky na vysokých technických školách a napísal základnú učebnicu, ktorá má 750 strán. V oblasti stredných škôl stimuloval aktivitu v oblasti „integrovaného“ vyučovania prírodovedy a napísal pre tuto oblasť aj základné učebné pomôcky.
Profesor Krempaský vyškolil 27 ašpirantov a asistoval pri získaní viacerých vedeckých titulov (DrSc.).
Za popularizáciu vedy mu Slovenská akadémia vied udelila v roku 1998 Cenu SAV. Slovenský vedec absolvoval takmer 250 verejných prednášok na témy výstupov fyziky „za hranice fyziky“, vystupoval v televízii a rozhlase.

Prierez kariéry:

1951 Elektrotechnická fakulta SVŠT, neskôr Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
1995 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

- pôsobil aj na:
* Materiálno - technologickej fakulte STU, Trnava
* vo Fyzikálnom ústave SAV, Bratislava
* v Metodickom centre, Bratislava

Dôležité funkcie:

1981 – 1987 predseda Jednoty slovenských matematikov a fyzikov
1982 – 1985 člen Európskej komisie pre publikácie
1990 – 1992 člen Prezídia SAV
1986 – 1989 predseda Kolégia fyziky SAV
1989 – 1997 vedúci Katedry fyziky FEI STU
1995 člen Akadémie vied a umení v Európe
2005 člen Učenej spoločnosti SAV

Ocenenia:

1989 Národná cena SR (za založenie vedeckého odboru "Termofyzikálne vlastnosti"
1998 Cena SAV za popularizáciu vedy
2002 Cena ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku
2006Rad Ľudovíta Štúra II. triedy (za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy a školstva)

tvorba

Monografie a vedecko-populárne diela

Krempaský, J.: Meranie termofyzikálnych veličín, Veda SAV,1969, 288 str.
Krempaský, J. a kol.: Synergetika, Veda SAV, 1988, 263 str.
Krempaský, J.: Fyzika. Učetmica pre vysoké školy technické, Alfa Bratislava, SNTL Praha, 1982, 760 str., 2. vyd. 1988, 503 str.
Krempaský J. : Základy fyziky a techniky polovodičov. 192 str. SVTL, Bratislava 1960.
Krempaský J. : Otázky a odpovede z polovodičov. 260 str. ALFA, Bratislava 1973.
Preložené do maďarčiny: Krempaský J. : Félvezetok - kérdések ­-feleletek, Muszaki Konyvkiadó,Budapest 1977.
Krempaský J. : Vesmirne metamorfózy. 288 str. Smena, Bratislava 1. vyd. 1986, 2. vyd. 1989.
Krempaský J. a kol.: Didaktické a metodologické aspekty vyučovania fyziky na vysokých školách technických a poľnohospodárskych. 150 str. Ústav rozvoja vysokých škôl, Bratislava 1985.
Krempaský J. : Súčasnosť a perspektívy modernej fyziky. 32 str. Soc. akadémia SSR, Bratislava 1978.
Krempaský J. : Evolúcia vesmíru a prírodné vedy. Integrované vyučovanie prírodných vied. SPN, Bratislava 1992.
Krempaský J. a kol.: Veda - viera - spoločnosť 1-4, 500 str. KDH Bratislava, 1991.
Krempaský J., Horylová R.: Pohyb ako integrujúci činiteľ vied. 30 str. Metodické centrum, Bratislava, 1994.
Krempaský, J. : Integrovaná prírodoveda. Metodické centrum Bratislava, 1997, 240 str. (V rámci programu Phare).
Krempaský, J.: Kresťanstvo a fyzika. Spolok Sv. Vojtecha, Trna­va, 1999, 229 str.
Glaube und Denken, Jahrbuch der Karl – Heim - Geselschaft. Článok: Theorie der chaos - Aufforderung für die Theology. Frankfurt am Main - ... Oxford, 2000.
Holec a kol.: Prírodoveda. Tri kapitoly, 24 str., Univerzita M. Bela, Banská Bystrica, 1999.
Krempaský, J. - Horylová, R.: Kvantitatívna teória evolúcie. Metodické centrum Bratislava, 47 str., 2001.
Krempaský, J. - Schauer, F.: Fyzika I a II, 611 str. , CD, Univerzita T. Bati, Zlín 2004.
Krempaský, J. - Horylová, R.: Fundamentálne pojmy integro­vanej prírodovedy, 118 str., Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2004. (CD)

Skriptá

Krempaský, J.: Fyzika I a II, EF SVŠT, 600 str., 1982.
Krempaský, J. - Schauer, F.: Fyzika I a II. 665 str., Vo­jenská akadémia Brno, 1982.
Krempaský, J. - Lasz, J.: Polovodiče. 390 str. Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava, 1978.
Krempaský a kol.: Fyzika - príklady a úlohy. Alfa Brati­slava, 1988, 263 str.
Krempaský a kol.: Otázky – problémy - úlohy z fyziky. 225 str., Alfa Bratislava, 1982.
Krempaský, J. - Macko, F.: Polovodičové praktikum. EF SVŠT Bratislava, 1970, 150 str.
Krempaský, J.: Synergetika, 420 str. Slovenská technická uni­verzita Bratislava, Krempaský, J.: Synergetika, 420 str. Slovenská technická uni­verzita Bratislava, II. vydanie 2001
Krempaský, J.: Základy všeobecnej teórie relativity /pre učiteľov/, 25 str. Ped. fak. TU - pripravené na vydanie
Holec a kol.: Prírodné vedy v živote, /dve kapitoly/, FEI STU Bratislava 1998.
Krempaský, J.: Veda verzus viera ?, 200 str. Vyd. VEDA SAV Bratislava, 2005.

Vedecké publikácie

Varga Š., Krempaský J.: Calculation of the electronic structure of amorphous Fe self -consistent scheme. J.Phys.: Condens. Matter 1 (1989),7851 - 7860.
Majková E., Červenák J., Krempaský J., Duhaj P.: Temperature Dependence of the Seebeck Coefficient in InSb Prepared by Rapid Quenching. phys. stat. sol. (b), 153 (1989), K 147.

Krempaský J., Smrčinová M.: Chemical temporal and spatial structures in strong magnetic field. Collect. Czech. Chem. Commun. vol 54 (1989), 1232 - 1243.

Krempaský J., Bobík M.: Sonda na nedeštruktívne meranie termofyzikálnych veličín a vlhkosti stavebných látok a konštrukcií. Stavebnícky čas., 37 (1988), 145 - 156.

Krempaský J.: Synergetic structuralisation of matter from the gaseous state in an expanding universe. acta phys. slov. 38 (1988), 370 - 379.

Krempaský J., Kvetoň R.: Selection in regulated autocatalytic Systems.
Gen. Physicl. and Biophys. 5 (1986), 517 - 528.

Hricovíni K., Krempaský J.: Použitie fotoelektrónovej spe­ktroskopie pri štúdiu kovových skiel. Čs. čas pro fyziku 36 (1986), 564 - 581.

Krempaský J., Bednárik J.: Synergetics of threshold switching in non-crystalline semiconductors. acta phys. slov. 36 (1986), 139 - 149.

Hricovíni K., Krempaský J.: UPS and XPS studies of Fe – Ni - B matellic glasses. J. Phys.F.: Met. Phys. 15 (1985), 1321 - 1329.

Krempaský J.: Synergetika – integrálna teória strednej úrovne. Filozofický čas. 32 (1984), 876 - 880.

Hricovíni K., Krempaský J.: On the electronic structure of Iron - boron alloys phys. stat. sol. (b) 124 (1984), K 147.

Hricovíni K., Mikušík P. Krempaský J.: Photoemission studies of Pd-Si-Co amorphous alloys. phys.stat.sol. (B) 118 (1983), 823 - 827.

Krempaský J., Květoň R.: Development of structures states far from equilibrium at external regulation. acta phys. slov. 33 (1983), 115 - 128.

Krempaský J.: Fyzika v sociológii. Čs. čas. fyz. A 32 (1982), 604 - 615.

Krempaský J.: Vznik nových kvalít očami fyzika. Pokroky mat., fyz. a astronómie, 27 (1982), 181 - 195.

Vajda J.,Švec P., Varga š.,Krempaský J.: The electrical resistivity at low temeperatures and during transition to crystalline state an the Seebeck coefficient of metal glasses. acta phys. slov. 32 (1982)/ 135 - 143.

Krempaský J., Macková V.: The Wiedemann-Franz law in semiconductor and metal glasses. acta phys. slov. 29 (1979), 56 - 66.

Krempaský J., Kráľová B.: Special thermiphysical measurements. acta phys. slov. 28 (1978), 301 - 306.

Krempaský J.: A theory of electrical conductivity in me­tallic glasses. Czech. J. Phys. B 28 (1978), 653 - 662.

Krempaský J.: On the charcter of local electric fields in amorphous semiconductors. Journal of Non - Crystalline Solids 27 (1978), 135 - 137.

Barančok D., Krempaský J., Dieška P.: Thermal analysis of triple valued I - V characteristics of amorphous switching devices. Journal of Non - Crystalline Solids 16 (1974), 299 - 302.­

Barta Š., Cesnak L., Krempaský J., Kubičár L.: Complex analysis of disturbing factors influence upon the measurement of thermal parameters by means of a pulse method. Czech. J. Phys. B 23 (1973), 703 - 714.

Krempaský J., Barančok D.: The use of modified relaxation time in the transport theory of Non - Crystalline semiconductors. phys. stat. sol. (b) 74 (1976), 741 - 751.

Krempaský J., Vajda J., Zentko A., Duhaj P.: Peculiarities in the temperature dependence of electrical resistivity of metallic glasses. phys. stat. sol. (a) 52 (1979), 387 - 395.

Barančok D., Dieška P., Krempaský J.: Switching effect in amorphous semiconductors at discontinous changes in the heat transfer from the sample. phys. stat. sol. (a) 16 (1973), 253 - 261.

Krempaský J., Dieška P.: The use of the size effect theory in the transport theory of disordered structures. phys. stat. sol. (b) 56 (1973), 365 - 374.

Krempaský J., Červenák J., Dieška P., Kubek J.: The temperature hysteresis of the current-voltage characteristics of thin semiconducting films. phys. stat. sol. (a) 6 (1971), 415 - 423.

Červenák J., Krempaský J.,: The influence of contacts on the VA-characteristics of thin-layer systems with amorphous semiconductors. Czech. J. Phys. B 21 (1971), 285 - 294.

Kubičár Ľ., Krempaský J.: On the accuracy of the Heat-Pulse method for measuring thermophysical quantities. phys. stat. sol. (a) 2 (1970), 739 - 747.
Krempaský J.,Kováčik M.: Použitie Hallovej sondy na meranie termofyzikálnych veličín.Elektrotechnický čas. 19 (1968), 683 - 693.

Budke O., Krempaský J.: Measurement of thermal parameters of thin films and plane-paralel plates located on a thermally conductive base. phys. stat. sol. 21 (1967), 175 - 182.

Krempaský J., Macková V., Skočková E.: Nové metódy merania koeficientu teplotnej a tepelnej vodivosti látok. Mat - fyz. čas. SAV II (1961), 146 - 157.
Krempaský J.: K vývodu VA charakteristiki perechoda p-n. Mat - fyz. čas. SAV 10 (1960), 196 - 204.

Krempaský J.: Nerovnovážne koncentrácie elektrónov a dier nehomogénnych polovodičov so zmiešanou vodivosťou. Mat - fyz. čas. SAV 9 (1959), 109 - 127.

Krempaský J.: Koncentrácia voľných nosičov náboja nehomogénnom polovodiči s jedným typom vodivosti. Mat - fyz. čas. SAV 9 (1959), 19 - 28.

Krempaský J.: Zjednotená teória vzniku objemovej a bariérovej fotoelektromotorickej sily v polovodičoch. Čs. čas. fys. 9 (1959), 487 - 498.

Barta Š., Bielek J., Krempaský J.: Izmerenije teploprovodnosti, temeperaturoprovodnosti i teploemkosti obrazcov vida polovo cilindra. Fyz. čas. SAV 17 (1967), 20 - 42.

Krempaský J.: Meranie nehomogenit polovodičov fotoelektrickou metódou. Elektrotechnický čas. SAV 13 (1962), 335 - 342.

Krempaský J.: Koncentrácie prímesí v kryštáli pripravenom zonálnou tavbou pri znečistení len prvej zóny. Mat-fyz.čas. SAV 7 (1957), 7 – 15.

Krempaský J.: O možnosti využitia Valdesovej metódy na meranie tepelných charakteristík a „z“ parametra polovodičov. Čs.čas.fys. 12 (1962), 353 - 362.

Krempaský J.: Meranie tepelných charakteristík a "Z" parame­tra polovodičov. 137 - 144.

Krempaský J.: The use of point and line heat sorrces for measuring thermophysical quantities of plane-paralel plates and thin films. Czech. J. Phys. B 15 (1965), 865 - 882.

Krempaský J.: New methods of measuring thermal and thermoelectric charackteristics of substances, particularly semiconductors on samples of undifined shape. Czech. J. Phys. B 14 (1964), 533 - 554.

Krempaský J.: Elektrické sondy na meranie tepelných parametrov kvapalín a mäkkých materiálov. Mat-fyz.čas. SAV 14 (1964), 236 - 251.

Krempaský J.: Thermophysical figure of merit of thin plates and thin films. Fyzikálny čas. SAV 19 (1969), 13 - 20.

Krempaský J.: Theoretical analysis of a pulse method for measuring drift mobilities. Fyzikálny čas. SAV 22 (1972), 196 - 206.

Krempaský J., Dieška P.: Influence of size effect upon thermal and electrical conductivity of thin filaments and wires with coating. Fyzikálny čas. SAV 20 (1970), 138 - 147.

Krempaský J.: Metódy merania tepelných a termoelektrických parametrov látok. Čs. čas. fys. 16 (1966), 136 - 170.

Krempaský J.: Metódy merania tepelnej a teplotnej vodivosti látok. Měrová technika 3 (1964), 157 - 168.

Krempaský J.: Tenzor deformácie priestoru a času pohybom. Mat - fyz. čas. SAV, 2 (1955), 124 - 131.

Bezák V., Krempaský J.: A phenomenological theory of the thermal conductivity of thin films. Czech. J. Phys. B 18 (1968), 1264 - 1276.

Krempaský J., Macko P.: Meranie prúdovej hustoty v ľubovoľnom mieste monokryštálu polovidiča. Elektrotechn. čas. SAV II (1960), 301 - 306.

Krempaský J., Květoň R.: System analysis of two cuppled brusselators. System analysis M.S. (1990), 145 - 153 (NDR).

Krempaský J.: Synergetika a evolúcia. Filozofický čas. SAV (1989)

Krempaský J.: Social processes in light of the natural sciences. Humanaffairs 1 (1991), 97 - 105.

Krempaský J.: Amorphous metal im Slovakia, Key Engineering Materials Vols. 40 (1990), 1 - 14, Trans. Techn. Publications Switzerland.

Krempaský J.: Vývoj z pohľadu fyziky. Filozofia 44 (1989), 291 - 300.

Krempaský J.: Synergetické štruktúry v neobmedzených prostrediach. Zborník " Fyzika a synergetika " JČSMF Praha (1989).

Krempaský J., Jex I.: The bifurcation in diffusion-hydrody -namicai systeme with 0(3) symetry. Acta phys slov. (1992)

Krempaský J., Krejčiová E.: On the Origin of „pure“ chirality of aminoacids and sacharides in prebioticalera. Gen.Physiology and Biophysics 12 (1993),85-91.

Krempaský J., Smrčinová M., Ballo P.: Periodicity and chaos in a photosynthetic system. Photosynthesis Research 37 (1993), 159 - 164.

Babinec P., Krempasky J.: Synergetic Mechanizmus of Chiral Symetry Breaking in Prebiotic Evolution. Gen. Physiol. Biophys. 13 (1994), 267 - 273.

Krempasky J.: Súčasnosť a perspektíva materiálov a technológií. ekt 47 (1994), 74 - 80.

Smrčinová M., Krempasky J., Ballo P.: Nonlinear Phenomena in Photobiochemical Systems. EPS „Trends in Physics“, Firenze (1993).

Krempasky J.: Integrované vyučovanie prírodnych vied. Mat.-fyz.-infor. 2 ( 1992/93),129 - 132.

Krempasky J. : Súčasnosť a perspektíva materiálov a technológií. Didmattech „93“, Nitra 1993.

Krempasky J.: Vývoj z pohľadu fyziky. Filozofia, prírodné vedy a vývoj. Filoz. ústav SAV, Bratislava 1992.

Krempasky J.: Prírodné vedy a náboženstvo. Bulletin ústr. metod.centra MŠ-SR, (1993), 2 - 7.

Krempaský, J.: Physics as a basis of the general aducation of engineers. Visions and Strategies for Europe. Praha 1994.

Krempaský, J.: Physics - Art - Religion. Project "Semiotics of Culture - Cultural Semiotics. Ed. J. Bernard, USA 1987.

Krempaský, J., Smrčinová, M., Ballo, P.: Oscillations in a Chloroplast Suspension System. General Phys. Biophys. 14 /1995/ 463 - 471.

Bokes, F. - Krempaský, J.: Chaos in Photosynthesis. Journ.of Electr. 3ngineering 48 /1997/, 312-315.

Dubnička, J. - Krempaský, J.: Chaotický dialóg o chaose. Organon 4 /1997/, 279-296.

Krempaský, J.: Time. Acta Paed. Fac. Univ. Tyrnaviensis. I /1997/, 269-281.

Smrčinová, M., Särensen, P. G., Krempaský, J., Ballo, P.: Chaotic Oscillation in a Chloroplast System under Constant 1 Ilumination. Int. Journ. of Bifurcation and Chaos 8 /1998/, 2467-2470.

Krempaský, J. - Štetina, M.: Photosynthesis as a dicrete biochemical process. Journ "Discrete DynaMics in Nature and Society". Vol.5 /2000/, 81-87.

Krempaský, J.: Caotic Dynamics. SEFI Annual Conf. 1996, Vienna.

Andrašík, J. - Krempaský, J.: Emergence of Deterministic Chaos. Ekonom. čas. Vol. 50 /2002/, 1076-1099.

Krempaský, J.: Social Processes in Light of the Natural Sciences. Human Affairs I /1991/, 17 - 105.

Krempaský,J .: Amorphous Metals in Slovakia. Key Eng. Mat. Vol. 40 /1990/, 1 - 14.

Krempaský, J.: Fyzika a kultúra. Obzory mat., fyz. a inf. 3 /2001/, 33-37.

Patenty:

1. Krempaský J.: Spôsob a zariadenie na meranie koeficientu teplotnej a tepelnej vodivosti. Patent č. 100881
2. Krempaský J., Macko P. : Polárny planimeter na meranie plôch priečnych prierezov telies. Patent č. 100880
3. Krempaský J.: Spôsob komplexného merania elektrických, tepelných a termoelektrických parametrov polovodičov. Patent č. 114727
4. Krempaský J.: Metóda merania Z parametra polovodičov. Patent č. 103578
5. Krempaský J., Bobik M.: Sonda na meranie termofyzikálnych parametrov stavebných hmôt. PV 2042 - 88
6. Krempaský J., Smrčinová M. : Regulácia chemických štruktúr v silnom magnetickom poli. PV 0123 - 88

Publikačné aktivity:

* cca 300 príspevkov:
- televízia - 10
- rozhlas - 20
- verejné prednášky - 250

* Citácie: cca 300

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.pdfweb.truni.sk; www.pansophia.sk; foto: Janka Roschlová – www.butkaj.info


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 04.06.2023

  Narodeniny/výročie  
  4.06.  František Tondra
  4.06.  Janette Husárová
  4.06.  Ján Štencl
  5.06.  Miloslav Blahynka
  5.06.  Karol Križan
  5.06.  Dušan Podhorský
  6.06.  Jozef Zlocha
  6.06.  Bedrich Formánek
  6.06.  Richard Rikkon
  6.06.  József Berényi
  6.06.  Peter Kováčik
  6.06.  Izidor Mazurkievič
  6.06.  Svätoslava Horská
  6.06.  Peter Šebej

  Dnes má meniny
  Lenka

  Zajtra má meniny
  Laura    za jún 2023


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS