o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ladislav Mlynka / spoločenské vedy

Ladislav Mlynka

Ladislav Mlynka
docent odboru etnológia a garant odboru muzeológia na FF Univerzity Komenského v Bratislave

* 08.09.1954 Zlaté Moravce
27.11.2010 Dunajská Lužná pri Bratislave
motto

„Kto chladný - ako meteor - sám seba vyžiaril, načo sa narodil...“

vzdelanie

1970 - 1974 Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce
1974 - 1978 Katedra etnografie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava; diplomová práca: Zmeny ľudového staviteľstva a bývania v Kľaku po 2. svetovej vojne
1981 PhDr. (rigorózna skúška)
1996 CSc. Kandidátska dizertačná práca: Ľudové technické stavby na Slovensku a ich ochrana, SAV, Bratislava
2005 Docent (habilitácia); Téma: Remeselník vo vidieckom prostredí. Remeslo a status remeselníka v lokálnom spoločenstve. Bratislava 2004, 188 strán

životopis

Docent Ladislav Mlynka v súčasnosti pôsobí na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Je garantom odboru muzeológia na Filozofickej fakulte. V minulosti pôsobil v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti, v Štátnom ústave pamiatkovej starostlivosti, kde bol v rokoch 1985 - 1987 vedúcim tajomníkom a zástupcom riaditeľa. V roku 2005 založil docent Mlynka Slovenskú mlynologickú spoločnosť so sídlom vo Vrábľoch.
V posledných rokoch sa docent Mlynka zaoberal ekologickým aspektom ochrany historických sídiel, ich kultúrnou a duchovnou dimenziou a pamiatkami ako prvkami štruktúry sídla a jeho identity.

Ladislav Mlynka je ženatý, manželka Mária je očná optička. Syn Mgr. Martin Mlynka je historik (1981) a druhý syn Mgr. Michal Mlynka je archeológ (1982). Dcéra Hanka Mlynková (1984) je absolventkou slovenčiny a dejepisu na FF UK.

Prierez kariéry:

1978 - 1988 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava; oddelenie pamiatok histórie, ľudovej architektúry a techniky
1981 - 1988 Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti, Bratislava. V rokoch 1982 - 1988 vedúci oddelenia a v rokoch 1985 - 1987 vedúci tajomník, zástupca riaditeľa ŠUPS Bratislava
1988 - 1991 Muzeologický ústav Slovenského národného múzea, Bratislava; tajomník Odbornej komisie pre národopis a múzeá v prírode
od roku 1991 Katedra etnológie FF UK Bratislava; odborný asistent - docent (2005) odboru etnológia (materiálna kultúra, ľudová architektúra, remeslá, muzeológia a kultúrne dedičstvo. Od roku 1996 - študijný odbor „muzeológia“ (Bc.), garant študijného programu „muzeológia a kultúrne dedičstvo“.

Ocenenia:

2001 Pamätná medaila Pamiatkového ústavu
2000 Cena obce Volkovce
2003 Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti

Členstvo v organizáciách a združeniach:

- Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ICOMOS - člen výboru, člen výboru Národného komitétu, predseda sekcie pre vernakulárnu architektúru ICOMOS Slovensko
- člen Medzinárodnej organizácie pre ľudovú výrobu – IOV pri UNESCO
- člen ECOVAST - European Council for the Village and Small Town
- člen pamiatkovej rady Ministerstva kultúry SR
- predseda Vedeckej rady Pamiatkového úradu SR
- člen Vedeckého grémia Studia Academica Slovaca
- člen Vedeckej rady SNM - Múzeá v Martine
- predseda predseda Národopisného odboru Matice slovenskej, autor štatútu Ceny Jána Mjartana; člen Výboru MS
- člen Národopisnej spoločnosti Slovenska, Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky, Muzeálnej slovenskej spoločnosti
- predseda Slovenskej mlynologickej spoločnosti
- predseda Redakčnej rady Národopisného zborníka MS a edície Národopisné spisy MS
- člen Redakčnej rady Národopisného věstníku pri České národopisné společnosti
- člen Redakčnej rady zborníka Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok, Pamiatkový úrad Bratislava

Zahraničné prednáškové cesty a študijné pobyty:
1993 - Instytut etnologii Jagellonská univerzita Kraków, Prof. L.Dziegiel
2000 - Ústav evropské etnologie FF Masarykova Univerzita Brno, Prof. R. Jeřábek
2002 - Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo LU Ljubljana, Prof. B.Jezernik, Prof. J. Bogataj
2005 - Institut für Volkskunde und Kulturantropogie Universität Graz, Prof. H.Eberhart
2006 - Ústav etnologie, FF Univerzity Karlovy Praha
2006 - Ústav evropské etnologie FF Masarykova Univerzita Brno
2007 - Instytut etnologii UJ Kraków, Prof. Cz. Robotycki, Dr. J.Swiech

Prednášky na iných univerzitách v SR:
Fakulta architektúry STU Bratislava
Filozofická fakulta UKF Nitra
VŠMU Bratislava
Univerzita tretieho veku UK Bratislava

Výskumné úlohy a projekty:
1. Etnokultúrny vývoj na južnom Slovensku (Grant MŠ 1/9912/07 – J. Podolák) – 1991 – 1993; spoluriešiteľ
1. Stredoeurópske kontexty ľudovej kultúry na Slovensku (Grant VEGA č. 65 – 1994 – 1996); spoluriešiteľ
2. Psychologické a biologické dôsledky radikálnych civilizačných zásahov v Európe – (medzinárodný projekt Madrid – M. Czako – 1995 – 1996); spoluriešiteľ
3. Ľudová kultúra zátopovej oblasti Vodného diela Žilina (Grant MS č.73/98, 1997 – 1999; hl. riešiteľ)
4. Tradícia, etika a civilizačné zmeny (Grant VEGA 1 - 4092/97 – K. Jakubíková 1997 - 1999)
5. Monografický výskum: Ľudová kultúra obcí – mestských častí Zlatých Moraviec – r. 1996; spoluriešiteľ. Tradičná ľudová kultúra obce Volkovce; hl. riešiteľ – r. 1997 - 1998
6. Slovensko-poľské pomedzie: Jazyk, ľudová kultúra a dejiny osídlenia (Grant VEGA č.2/6003/99 – prof. J. Doruľa 1999 – 2001); spoluriešiteľ
7. Tradícia a spoločensko-politické zmeny na Slovensku po 2. svetovej vojne (Grant VEGA – Z.Škovierová -2000-2002) – spoluriešiteľ.
8. Materiálna a duchovná kultúra vo svetle postmedieválneho archeologického výskumu na Slovensku (Grant VEGA č. 02 – J.Hoššo, 2002 – 2004– spoluriešiteľ.
9. Diferenciačné procesy lokálnych spoločenstiev na Slovensku po r. 1989. Grant VEGA č.1/0079/03 – M. Paríková, 2003 - 2005); spoluriešiteľ.
10. Zmeny sociálnej komunikácie v súčasnosti (etnologické aspekty). Grant VEGA č.1/3748/06 (M. Leščák, H. Hlôšková 2006 – 2008); spoluriešiteľ
11. Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva – ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína „Zvonový vŕšok“ v Banskej Štiavnici. Grant KEGA č. 2008/3/6269/08 – (Garant J. Lalková, FA STU); spoluriešiteľ, garant za FF UK

tvorba

Publikačná činnosť:

Publikačná činnosť predstavuje viaceré vedecké monografie: ako zostavovateľ a hlavný autor monografie obce Volkovce (1275 – 2000); autor kapitoly o tradičnej kultúre v monografii Zlaté Moravce (1998), kapitol v monografii obce Komjatice (2006) a Kľakovská dolina (2005). K monografickým prácam patrí publikácia Región Vodného diela Žilina (2005). Zároveň je zostavovateľom a spoluautorom viacerých zborníkov: Ochrana banských technických pamiatok na Slovensku (1988), Výrobné a technické objekty v ľudovom staviteľstve (1988), Ľudová kultúra a jej premeny v 20. storočí (2003), Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry na Slovensku (Pamiatky a múzeá 4/2002).
V oblasti výskumu materiálnej kultúry sa docent Mlynka intenzívne venoval najmä problematike existencie remesla a ľudovej výroby v tradičnom vidieckom prostredí v jeho historických, ale hlavne sociálnych, duchovných a civilizačných súvislostiach a vo väzbe na spoločensko-politické zmeny v priebehu 20. storočia. Určujúcim bol tzv. podmetový prístup k analýze sociálneho statusu remeselníka a jeho prestíže v lokálnom spoločenstve, objasnenie socioprofesných vzťahov medzi remeselníkmi navzájom i k ostatným členom dedinského spoločenstva.
Výsledkom tejto výskumnej orientácie je asi 20 štúdií o postavení remeselníckeho majstra vo vidieckom spoločenstve a jeho prestíži cez prizmu hodnotového systému lokálneho spoločenstva, o uplatňovaní morálnych postojov a jej prejavy v rodinných, susedských vzťahoch, ale aj status remeselníka v intra- interlokálnych vzťahoch, vrátane vzťahov ekonomických, etnických a konfesionálnych v ich vývinovom aspekte druhej polovice 20. storočia.
Tieto štúdie sú najviac citované a recenzované (najmä výskumy v oblasti južného Slovenska), problematika je najkomplexnejšie zhrnutá v monografickej publikácii Remeselník vo vidieckom prostredí. Remeslo a status remeselníka v lokálnom spoločenstve. (Bratislava 2004), sčasti aj v separátnom zborníku Ľudová kultúra a jej premeny v 20. storočí (Studia Academica Slovaca 32, 2003, s.237-359; editor L. Mlynka).
Osobitnú tému predstavujú príspevky o mlynoch a mlynároch v historických, sociálnych a etnických súvislostiach na Slovensku a v stredoeurópskom priestore (zborník Sanok 2006, Brno 2006, Studia Academica Slovaca 2006; z aspektu turizmu – 2005, Nitra 2006; z muzeologického hľadiska zborník Galanta 2006, Pribylina 2007). K nim možno zaradiť aj príspevky o remeselníckej rodine (2007) a o súčasných malých podnikateľoch – živnostníkoch (2006, 2007). Ako odborný garant spoluorganizuje Ladislav Mlynka od roku 2005 v Mašekovom mlyne vo Vrábľoch každoročne tzv. Mlynárske sympózium s medzinárodnou účasťou.
Druhý tematický okruh výskumov docenta Mlynku tvorí problematika štúdia prejavov materiálnej kultúry, predovšetkým ľudového staviteľstva a remesla ako súčasti kultúrneho dedičstva. Táto produkcia je najpočetnejšia a súvisí s jeho pôsobením na predchádzajúcich pracoviskách (25 príspevkov + výstava Technické pamiatky na Slovensku 1987). Okrem pamiatkarsky a muzeologicky orientovaných štúdií, zameraných ťažiskovo na ochranu, obnovu, využitie a sprístupnenie pamiatok ľudovej architektúry a ľudových technických stavieb a na porovnávanie foriem ochrany „in situ“ a „in fondo“, ide o štúdie zamerané na stavebno-technické a technologické aspekty tradičných výrobných stavieb, ich vizuálnu, zmyslovo vnímateľnú znakovosť (1996), resp. znakovosť regionálnu ako súčasť identity regiónov (1993, 1998, 2001 – spoluautor monografie Tradičná kultúra regiónov Slovenska; Ed.: Z. Beňušková, VEDA Bratislava 1998). Zavŕšením tejto orientácie sú štúdie venované stredoeurópskym paralelám remeselných výrobných stavieb (1998), resp. porovnávacia analýza interetnických súvislostí (1999). Za príspevky k teórii ochrany technických pamiatok získal docent Mlynka uznanie v podobe pozvánok na medzinárodnú konferenciu do Krakova (2003) a do Sanoku (2004), resp. Košíc (2004), ako aj udelie ocenenia pri príležitosti 50. výročia založenia Pamiatkového ústavu (2001). Ladislav Mlynka bol prizvaný k spolupráci na vydávaní série monografií Technické pamiatky krajín Vyšehradskej štvorky (I. - Praha 2000, II. - Budapešť 2004, III. - Varšava 2007). V edícii Kultúrne Krásy Slovenska je docent Mlynka hlavným autorom publikácie Technické pamiatky (DAJAMA 2007). Takžiež je autorom hesiel do Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska k problematike ľudových technických stavieb a k ochrane pamiatok všeobecne (spolu 28 hesiel).
V posledných rokoch sa docent Mlynka zaoberal ekologickým aspektom ochrany historických sídiel, ich kultúrnou a duchovnou dimenziou a pamiatkami ako prvkami štruktúry sídla a jeho identity (štúdie k regiónu VD Gabčíkovo 1996, 1997, v rámci konferencie o krajine 1996, 2001, 2003). Publikoval príspevky k problematike muzeológie ako študijného odboru a programu (2004, 2006, 2007), k problematike svetového kultúrneho dedičstva (2007).

záujmy

literatúra, poézia - recitácia, záhradkárstvo, šport, kultúračlánky linky
  Rozhovor s Ladislavom Mlynkom
  S Ladislavom Mlynkom o Mlynologickej spoločnosti

 Staršie články o osobnosti >>
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc.


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 14.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  14.07.  Peter Ponický
  14.07.  Milan Markovič
  14.07.  Otto Berger
  14.07.  Ľuboš Martinák
  14.07.  Oľga Nachtmannová
  14.07.  Viliam Pichler
  14.07.  Juraj Sarvaš
  14.07.  Miloslav Mojžiš
  15.07.  Eva Krížiková
  15.07.  Veronika Velez Zuzulová
  15.07.  Ľubomír Vážny
  15.07.  Zita Izakovičová
  15.07.  Július Šefránek
  15.07.  Jana Gantnerová
  15.07.  Vladimír Faič
  15.07.  Hana Ponická
  15.07.  Milan Očko
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian

  Dnes má meniny
  Kamil

  Zajtra má meniny
  Henrich    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS