o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Anna Rýzková / spoločenské vedy

Anna  Rýzková

doc. PhDr. Anna Rýzková CSc.
odborníčka na jazykovú kultúru a vývin slovenského jazyka

* 25.06.1936 Prietrž
vzdelanie

1955 - 1960 Vysoká škola pedagogická v Bratislave, odbor slovenský jazyk a literatúra
1978 ukončenie ašpirantského štúdia obhajobou kandidátskej dizertačnej práce na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
1980 titul PhDr.
1984 titul doc.

životopis

Anna Rýzková pracuje v oblasti výskumu slovenských nárečí, fonetiky, fonológie, jazykovej kultúry a dejín slovenského jazyka.
Anna Rýzková sa narodila v Prietrži, v okrese Senica, v rodine kováča. V rokoch 1955 - 1960 študovala na Fakulte spoločenských vied na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, kde si vybrala štúdium slovenského jazyka.
Jej vzťah k rodisku sa prejavil už v začiatkoch jej vedeckej činnosti v rozsiahlej štúdii o myjavsko-brezovských nárečiach.
Najdlhšie obdobie svojej profesionálnej kariéry prežila Anna Rýzková na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave, hoci predtým vystriedala viaceré pôsobiská.
V rokoch 1955 - 1960 pôsobila na Osemročnej strednej škole v Malackách a v rokoch 1960 - 1962 na Základnej deväťročnej škole v Malackách, ako učiteľka. V rokoch 1962 - 1986 pôsobila ako asistentka, odborná asistentka a neskôr ako docentka katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave. V rokoch 1984 - 1986 bola vedúcou katedry a prodekankou fakulty UK. Ako lektorka slovenského jazyka pôsobila aj na univerzitách v zahraničí - v Berlíne na Humboldtovej univerzite, v období rokov 1971 - 1973 a v rokoch 1995 - 1999 bola lektorkou slovenského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity v Ľubľane. Počas svojho pôsobenia vydala na obidvoch univerzitách učebnice slovenského jazyka.
V rokoch 1986 - 1987 pôsobila ako docentka na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, v rokoch 1987 - 1998 ako docentka na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1999, po návrate na Slovensko, viedli jej kroky na Trnavskú univerzitu, konkrétne na Pedagogickú fakultu, kde ako docentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry pôsobí doteraz.
Okrem pedagogickej činnosti, sa docentka Rýzková venuje aj iným aktivitám. Je členkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti, ako recenzetka posudzovala desiatky vedeckých monografií, odborných publikácií, vysokoškolských učebných textov, ale aj učebníc pre základné a stredné školy.
Bohatá publikačná činnosť Anny Rýzkovej obsahuje okrem iných diel aj Základy jazykovej kultúry , ktorých spoluautorom je A. Kráľ, Pravopisný výcvik v 5. - 8. ročníku ZŠ, príručku s názvom Všestranný jazykový rozbor, ktorej bola spoluautorkou. V súčasnosti pracuje docentka Rýzková na ďalších cvičebniciach a príručkách pre základné a stredné školy, v ktorých sa zameriava predovšetkým na rozvoj jazykovej kultúry žiakov.

Ocenenia:

1986 titul vzorná učiteľka a Strieborná medaila Univerzity Komenského
2006 Zlatá medaila Trnavskej univerzity

tvorba

Monografie:

Rýzková, A: Myjavsko-brezovské nárečia. Vplyv osídlenia na formovanie zvukovej stránky. 1978. Kandidátska dizertačná práca, 251 s.

Rýzková, A: Z fonologického vývinu myjavsko-brezovských nárečí. 1980. Rigorózna práca. 159 s.

Vysokoškolské učebnice a skriptá:

Betáková, V. a kol.: Teória vyučovania slovenského jazyka. Bratislava : Alfa, 1972. 172 s. (Časť 15 s.)

Baláž, P. – Bujalka, A. – Rýzková, A: Slovenský jazyk I. Zvuková stránka jazyka. Náuka o slovnej zásobe. Bratislava : Univerzita Komenského, 1979. 140 s. (Časť 40 s.)

Kráľ, Á. – Rýzková, A.: Základy jazykovej kultúry. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. 128 s. (Časť 31 s.)

GladowW, A. – Rýzková, A.: Grundkurs Slowakisch I., II. Berlín : Homboldt Universität zu Berlin, 1986. 265 s. (Časť 177 s.)

Rýzková, A.: Slovaščina za Slovence (Slovenčina pre cudzincov). Ljubljana : Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1998. (Dotlač: 2001.) 152 s.

Vedecko-odborné štúdie a články:

Rýzková, A: Jazykové vzdelávanie ako jeden z predpokladov jazykovej kultúry. In: Spisovná slovenčina a jazyková kultúra. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 1955.

Rýzková, A: Výskum mestskej reči v záhorských mestách. In: Hovorená podoba spisovnej slovenčiny. Nitra : Pedagogická fakulta, 1965.

Rýzková, A: Vzťah kvantity a prízvuku v nemčine v porovnaní so slovenčinou. In: Problémy filologického štúdia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978.

Rýzková, A: Vplyv osídlenia na formovanie fonologického systému myjavsko-brezovských nárečí. In: Jazykovedné štúdie XVIII. Vydavateľstvo SAV 1983.

Rýzková, A: Nácvik spisovnej výslovnosti v myjavsko-brezovskom nárečovom prostredí. In: Philologia IV. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980.

Rýzková, A: O jazykovej kultúre Záhoráka. In: Kultúra slova IV, 1970.

Rýzková, A: Storočnica Jána Damborského. In: Kultúra slova XIV, 1980.

Rýzková, A: O stratifikácii národného jazyka. In: Kultúra slova XXI, 1987.

Učebnice pre základné a stredné školy:

Patáková, M. – Rýzková, A.: Diktáty a pravopisné cvičenia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1965 (1. vyd.), 1967 (2. vyd.), 1970 (3. vyd.). 221 s.

Patáková, M. – Rýzková, A.: Pravopisný výcvik v 5. – 8. ročníku základnej školy. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1970 (1. vyd.), ... 1990 (6. vyd.). 274 s.

Betáková, V. – Rýzková, A.: Všestranný jazykový rozbor. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1970 (1. vyd.), 1984 (2. prepracované vydanie). 340 s.

Kolektív autorov: Požiadavky zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacie skúšky na vysoké školy. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988. (Moja časť: Náuka o slovnej zásobe.)

Rýzková, A. – Benková, J.: Učíme sa pravopis v 2. ročníku. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994 (1. vyd.), ... 2000 (5. vyd.) 56 s.

Rýzková, A. – Benková, J.: Učíme sa pravopis v 3. ročníku. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994 (1. vyd.), 2000 (5. vyd.). 78 s.

Rýzková, A. – Benková, J.: Učíme sa pravopis v 4. ročníku. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994 (1. vyd.), ... 2000 (5. vyd.). 80 s.

Rýzková, A. – Benková, J. – Matúšová, A.: Precvičme si pravopis v 5. ročníku. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994 (1. vyd.), ... 2000 (6. vyd.). 71 s.

Rýzková, A. – Benková, J. – Matúšová, A.: Precvičme si pravopis v 6. ročníku. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994 (1. vyd.), ... 2000 (6. vyd.). 80 s.

Rýzková, A. – Benková, J. – Matúšová, A.: Precvičme si pravopis v 7. ročníku. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994 (1. vyd.), ... 2000 (6. vyd.). 77 s.

Rýzková, A. – Rýzková, J. – Matúšová, A.: Precvičme si pravopis v 8. ročníku. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994 (1. vyd.), ... 2000 (6. vyd.). 96 s.

Rýzková, A. – Benková, J.: Cvičenia zo slovenského jazyka pre gymnáziá s osemročným štúdiom 1. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. 53 s.

Rýzková, A.: Cvičenia zo slovenského jazyka pre gymnáziá s osemročným štúdiom 3. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003. 94 s.

Rýzková, A.: Precvičme si pravopis v 9. ročníku základných škôl. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. 126 s.

V súčasnosti sa pripravujú ďalšie reedície niektorých jej prác.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.matica.sk


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 29.05.2023

  Narodeniny/výročie  
  29.05.  Štefan Siťaj
  29.05.  Viliam Ries
  30.05.  Peter Lipa
  30.05.  Ľudovít Hudek
  30.05.  Vojtech Alexander
  31.05.  Tomislav Jurik
  31.05.  Viktor Bauer
  31.05.  Pavol Lančarič
  31.05.  Martin Čulen
  31.05.  Gabriela Belopotocká

  Dnes má meniny
  Vilma

  Zajtra má meniny
  Ferdinand    za máj 2023


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS