o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ľudmila Malíková / spoločenské vedy

Ľudmila Malíková

prof. PhDr. Ľudmila Malíková PhD.
sociologička, politologička, profesorka na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

vzdelanie

Vzdelanie a odborná kvalifikácia:
1972 - Prom. fil., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, sociológia
1983 - CSc., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, sociológia
1981 - PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sociológia
1997 - Doc., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, politológia
2005 - Prof., Fakulta medzinárodných vzťahov Vysokej školy ekonomickej v Prahe, politológia

Pracovné zaradenie: profesorka

životopis

Prof. doc. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD. habilitovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a profesúru získala na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, v odbore politológia. Absolvovala viacero študijných a postgraduálnych programov na zahraničných univerzitách, kde sa úspešne rozvíja program verejná politika a verejná správa (Leiden University, Manchester Metropolitan University, George Washington University, London School of Economics and Politics).
V súčasnosti predáša na viacerých vysokých školách na Slovensku a v Českej republike. Zaoberá sa problematikou verejnej politiky a administratívy, fungovaním politicko-administratívnych vzťahov na centrálnej i lokálnej úrovni, lokálnou demokraciou a problematikou modernizácie štátnej správy
a samosprávy na Slovensku. Koordinuje a spolupracuje na riešení viacerých domácich i
medzinárodných projektov (rámcových výskumných programov EÚ). Je autorkou prvej vysokoškolskej učebnice verejnej politiky na Slovensku, autorkou a spoluautorkou mnohých statí v domácich a zahraničných knižných publikáciách a časopisoch.

Relevantné pracoviská:

2005 profesorka, riaditeľka Ústavu verejnej politiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied U niverzity Komenského v Bratislave
1996 - 2005 docentka, Katedra politológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
1990 - 1996 odborná asistentka, Katedra politológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Študijné pobyty:
· september 1998 - február 1999, postgraduálne štúdium, George Washington University, Washington D.C., Public Policy and Administration, USA
· máj 1997, hosťujúca lektorka, Durham University, U.K.
· apríl - máj 1996, visiting scholar, Manchester Metropolitan University (projekt NJH: European Regional Studies), U.K.
· máj 1995, visiting scholar, Manchester Metropolitan University, projekt TEMPUS (Curricula Development in Regional Public Policy ), U.K.
· september 1994 - január 1995, J.Patočka Foundation - visiting scholar, Universiteit Leiden, Department of Public Administration, Leiden, Holandsko
· apríl 1994, visiting scholar, Department of Government, Strathclyde University, Glasgow, (partner prof. J. Chapman, výskumná úloha: Recruitment of Local Political Elites in Central Europe), U.K.
· január - apríl 1992, postgraduálne štúdium, London School of Economics, Londýn, (Comparartive Local Government), Masaryk Scholarship, U.K

Členstvo vo vedeckých a akademických radách fakúlt a škôl:

od roku 2007 členka Advisory Board, Central Europe Journal of Public Policy, CESES, KU, Praha
od roku 2004 členka Academic Board, European Group of Public Law, EGPL, Atény
od roku 2003 členka Vedeckej rady FSEV UK, Bratislava
od roku 2003 2006 členka výboru CEPSA (Central European Political Science Association)
od 1996 členka redakčnej rady čas. Sociológia a Slovak Sociological Review


Iné významné vedecké, odborné aktivity:

2006 členka expertnej skupiny pre regionálnu politiku , MVRR, Bratislava
1997 konzultantka, PHARE, Project Public Administration Reform, European Commission - Phare No: SR 9409/01/02
1999 - 200 členka komisie pre udeľovanie grantov v oblasti verejná správa, OSF, Bratislava
1999 expert, projekt Strengthening the Capacity of Local Government in the Slovakia, European Public Law Center, Athen
1992 - 1994 členka výboru Slovenského združenia pre politické vedy na Slovensku

IT zručnosti:

Computer: Word perfect 5.1-6.1 pre DOS and Windows, SPSS Program.

malikova@fses.uniba.sk

tvorba

Publikačná činnosť:

Vybrané knižné publikácie a učebné texty
· Malíková, Ľudmila a kol: Inovácie v sociálnych službách, UK Bratislava 2007, 166s. ISBN978-80-223-2266-9.
· Malíková, Ľudmila: Verejná politika: Aktéri a procesy. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. - 116 s.Lit. 82 z. ISBN 80-223-1800-0. Sign: PL 6/03
· Malíková, Ľudmila: Miestna politická moc na Slovensku, problémy a perspektívy. - Bratislava: [s.n.], 1996. - 183 s. Sign: IH 1684
· Malíková, Ľudmila: Vybrané texty k štúdiu politológie. 1: Politická sociológia. – 2. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského, 1995. - 120 s. Lit. 76 zázn. ISBN 80-223-0884-6
· Malíková, Ľudmila: Vybrané texty k štúdiu politológie. 1: Politická sociológia. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského, 1991. - 119 s. Lit. 76 zázn. ISBN 80-223-0357-7
· Malíková, Ľudmila: Vývoj sociálno-triednej štruktúry vidieka na Slovensku a zmeny v procese socializácie poľnohospodárstva. - Bratislava: [s.n.], 1979. - 180 s.

Vybrané kapitoly v knižných publikáciách:
· Malíková, Ľudmila., Staroňova, Katarína: Politico-Administrative Relations under Coalition Politics in Slovakia, In: G. Peters, T.Verheijen, L.Vass (eds, 2005): Coalitions of the Unwilling? Politicians and Civil Servants in Coalition Governments, NISPAcee, Bratislava, pp178-207.
· Malíková, Ľudmila, Staroňová, Katarína: Politico-administrative Relations: The case of Slovakia. Lit. 16 zázn. In: Politico-administrative Relations: Who rules? Bratislava: NISPAcee, 2001. - S. 265-295. ISBN 80-89013
· Malíková, Ľudmila: Profesionalita a kvalita výkonu štátnej správy, In: S Szomolanyi (ed.) (2005), Spoločnosť a politika na Slovensku. Cesty k stabilite 1989-2004. UK Bratislava (s. 284-294)
· Malíková, Ľudmila, Staroňová, Katarína: Politico-Administrative Relations Under Coalition Politics in Slovakia, In: B.G. Peters, T. Verheijen, L. Vass, (2005), Coalitions of the unwilling: Politicians and Civil Servants in Coalition Governments, NISPAcee, Bratislava, pp.178-205.
· Malíková, Ľudmila: Regionalization in Slovakia, In: Political Parties and Federalism. An International Comparison, (R. Hrbek, ed.) Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004, pp-65-83.
· Malíková, Ľudmila: Lokálna moc v kontexte európskej integrácie. Lit. 17 zázn. In: Španielsko a Slovensko - dve cesty k demokracii. - Bratislava: Stimul, 2002. - S.173-190. - ISBN 80-88982-58-8.Sign: PL 3/02
· Malíková, Ľudmila: Koaličné vlády na Slovensku. In: Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii. - Praha: Matfyzpress, 2002. S. 353–365. - ISBN 80-86732-00-2
· Malíková, Ľudmila, Staroňová, Katarína: Politiko-administrativnyje otnošenija v Slovakii Lit. 16 zázn. In: Politiko-administrativnyje otnošenija: Kto stoit u vlasti? - Bratislava: NISPAcee, 2001. - S. 315-348. - ISBN 80-89013-05-8. Sign: PL 14/01
· Malíková, Ľudmila: Miestna politická moc na Slovensku, problémy a perspektívy. - Bratislava: [s.n.], 1996. - 123 s. Sign: IH 1684
· Malíková, Ľudmila, Bernátová, Magdaléna, Kukliš, Peter, Rončák, Ivan, Vaňová, Anna: Public Perception of Local Government in Slovakia Lit. 46 zázn. In: Public Perception of Local governments. - Budapest: OSI/LGI, 2001. - s. 226-278. - ISBN 963-7316-99-X. Sign: PL 13/01
· Malíková, Ľudmila, Chapman, Jenny: The Recruitment of Local Political Elites. Lit. 8, zázn. In: Localities and Politics in the Transformation Process. The Slovak and Czech Experiences. - Bratislava: NOVA 17, 1995, s. 59-68. - ISBN 80-901418-2-X Sign: PL 1/95.
· Malíková, Ľudmila, Miháliková, Silvia: Political reflections on the transformation of power in local Government. Lit. 10 zázn. In: Localities and Politics in the Transformation Process. The Slovak and Czech Experiences. - Bratislava: NOVA 17, 1995, s. 7-19. - ISBN 80-901418-2-X. Sign: PL 1/95
· Malíková, Ľudmila: Reform of Public Administration in Slovakia: Problems and Perspectives. Lit. 7 zázn. In: EU-Enlargement to the East: Public Administration In Eastern Europe and European Standards. Warszawa: Politeja, 2000, s. 81-87. - ISBN 83-914816-0-3
· Malíková, Ľudmila: Byrokracia vo verejnej správe a administratíve. Lit. 18 zázn. In: Politológia. - Bratislava: Univerzita Komenského, 1998, s. 119-135. ISBN 80-223-1019-0
· Malíková, Ľudmila (kol.): Miestne politické elity na Slovensku v transformácii. Lit. 11 zázn. In: The European Union and the Slovak Republic. - Bratislava: Univerzita Komenského, 1997, s. 74-90. Sign: PL 22/97
· Malíková, Ľudmila, Buček, Ján: The Changing Attitudes of Local Authorities: A Case Study of Mayors in Slovakia. In: Developing Organizations and Changing Attitudes: Public Administration in Central and Eastern Europe. - Bratislava: NISPAcee, 1997,s. 194-209. - ISBN 80-967616-0-9. Sign: PL 7/97
· Malíková, Ľudmila: Reforma miestnej verejnej správy na Slovensku. Lit. 20 zázn. In: Nové podoby verejnej správy. - Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1997, s. 63-76. - ISBN 80-85544-17-2. Sign: PL 12/97
· Malíková, Ľudmila: Local Government in Slovakia. In: Public Administration In: Transition. University of Ljubljana, NISPAcee, 1995, s. 287-291. Sign: PL 7/95
· Malíková, Ľudmila: Lokalne elity polityczne na Slowacji: studium przypadku. In: Demokracja lokalna w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej. - Lublin: Instytut Europy SrodkowoWschodniej, 1995, s. 32-37. - ISBN 83-85854-13-4. Sign: PL 8/95
· Malíková, Ľudmila: Local democracy in Slovakia Lit. 5 zázn. In: The Slovak Path of Transition - to Democracy?. - Bratislava: Interlingua, 1994, s. 159-164. - ISBN 80-88721-05-9. Sign: PL 1/94
· Malíková, Ľudmila, (kol.): Politická sociológia. Lit. 15 zázn. In: Politológia. Texty k rekvalifikačnému kurzu. - Bratislava: Katedra politológie FF UK, 1993, s. 73-86 Sign: PL 3/93
Vybrané práce v zahraničných odborných a vedeckých časopisoch
· Malíková, Ľudmila: Anticoruption strategies within the competences of the supreme Audit institutions in the European Union, (2006), In: Comparative Study of the Anticoruption systems within the Competencies of the Supreme audit Institutions of Europe, European Public Law Series, Esperia Publications Ltd, London, Vol.LXXXII, (ed. A.Soucy)
· Malíková, Ľudmila: Information Society and E-Government in Slovakia, (2006) In: E-Government and E-Democracy (eds, S.Flogaitis, U.Karpen, A.Masucci). Esperia Publications Ltd London, 2006. Vol LXXXI, s.89-99.
· Malíková,Ľudmila: Slovak Republic, National Report: (2006) Harmonisation of Legislation in the Field of Justice and home Affairs (E.Spiliotopoulos, ed), Esperia Publicatiobs ltd, London, s.363-375
· Malíková, Ľudmila, Staroňová, Katarína: Innovation in Public sector: Social Care System for Elderly in Slovakia. Case Study: Residential Care for Elderly. (21.1.2004, In: https://project.sintef.no/e-room
· Malíková, Ľudmila: L\'administration publique: les voies de la réforme. Lit. 9 zázn. In: Regard sur l\'est (2000) mai-jun, s.17. Sign: PL 10/00
· Malíková, Ľudmila: Administrative reform in Slovakia: Problems and perspectives. Lit. 21 zázn. In: EBS Review. - (2000) 11, 15-21. Sign: PL 9/00
· Malíková, Ľudmila: Towards Regional Government in Central Europe: Territorial Restructuring of Post-communist Regimes, Lit. 28 zázn. In: Environment and Planning C-Government and Policy. - 15 (1997) 4, 437-462. Sign: PL 31/97
· Malíková, Ľudmila: Reforma miestnej verejnej správy na Slovensku, problémy a perspektívy. Lit. 22 zázn. In: Politologická revue. - 3 (1997) 1, 42-57.Sign: PL 14/97
· Malíková, Ľudmila: The Transition of Local Self Government in Slovakia.Lit. 6 zázn. In: Teaching Public Administration, Vol XVI, No 2, Autumn 1996, pp. 59-63.Sign: PL 46/96
· Malíková, Ľudmila: The Transformation of Political Power in Slovak Local Government. In: European Review of Public Law. - 8 (1996) 2, 331-337. Sign: PL 11/96
· Maliková, Ľudmila:. Politický profil miestnych elít na Slovensku: prípadová štúdia. In: Politologicky zborník, (Studies on Political Science), Brno, l993

Vybrané vedecké práce v domácich odborných časopisoch:
· Staroňová, Katarína, Malíková, Ľudmila: Policy making under coalition politics in Slovakia. Lit. 43 zázn. In: Slovak Sociological Review. - Roč. 35, č. 3 (2003), s. 195-228.
· Malíková, Ľudmila: Od regionálnej politiky k politike regiónov. Lit. 10 zázn. In: OS občianskej spoločnosti. - Roč. 7, č. 3 (2003), s. 52-58. Sign: PL 2/03
· Malíková, Ľudmila, Staroňová, Katarína: Politicko-administratívne vzťahy na úrovni ústredných orgánov vlády SR. Lit. 19 zán. In: Sociológia. - Roč. 34, č. 1 (2002),s. 23-35. Sign: PL 9/02
· Malíková, Ľudmila: Public Administration Reform in Slovakia with Special Reference to Local Government, Lit. 23 zázn. In: Slovak Sociological Review. - Roč. 32, č. 3 (2000), s. 273-288. Sign: PL 8/00
· Malíková, Ľudmila: Teória a politika reformy verejnej správy: (Demokratizácia a inovácia v rôznych podobách), Lit. 27 zázn. In: Sociológia. - 31 (1999) 2, 159-174. Sign: PL 2/99
· Malíková, Ľudmila, Buček, Ján: Mayors in Slovakia: (A Case Study). Lit. 6 zázn. In: Slovak Sociological Review. – Roč.. 29, č. 6 (1997), s. 707 – 722.Sign: PL 27/97
· Malíková, Ľudmila: Starostovia (primátori) na Slovensku a ich postoje k zmenám v miestnej samospráve. Lit. 9 zázn. In: Sociológia. - 29 (1997) 4, 405-426 Sign: PL 13/97

Vybrané príspevky publikované v zborníkoch z konferencií:
· Malíková, Ľudmila: Nový európsky administratívny priestor – nové výzvy pre vládu: In. Kvalita riadenia v novom európskom administratívnom priestore. (Malíková, Staroňová, Sičáková-Beblavá, eds.), ÚVP FSEV UK, TIS, 2006, s 8-13.
· Malíková, Ľudmila: Perception of Local Self-Govenrmnet in Slovakia, In: Contenporary Questions of Central European Politics, Plzeň, Vad a nakl A.Čeněk, 2003. ISBN 80-88473-27-9, 153-172. Sign: PL 9/03.
· Malíková, Ľudmila: Politicko-administratívne vzťahy v systéme verejnej správy na Slovensku. Lit. 14 zázn.. In: Modernizácia verejnej správy. - Košice: UPJŠ, 2002. - S. 24-32. - ISBN 80-7097-479-6. Sign: PL 10/02
· Malíková, Ľudmila: Verejná politika - výzva pre slovenskú politológiu. Lit. 18 zázn.In: Demokracia a právny štát v kontexte rozvoja politickej vedy. - Bratislava: Fridrich Ebert Stiftung, 2001. - S. 113-120. - ISBN 80-968372-5-7. Sign: PL 3/01
· Malíková Ľudmila: Politico-Administrative Relations: The Slovakian Case.In:Ten Years of Transition: Prospects and Challenges for the Future of Public Administration, Jabes, J. (ed), NISPAcee, Bratislava, 2001 p. 52-79.
· Malíková, Ľudmila - Buček, Ján: Case Studies in Corporate Merger and Privatization: Slovak Law and Practice. Lit. 11 zázn. In: Introduction to Competition and State Aid Law of the European Union. - London: Esperia, 1998, pp. 248-255. - ISBN 960-86151-1-9. Sign: PL 5/98
· Malíková, Ľudmila: Teaching Program in Public Administration and Public Policy. In: Public Finance and Comparative Public Administration Curricula Development and Teaching Methodology. - Bratislava: NISPAcee, 1995, s. 90-95. Sign: PL 15/95
· Malíková, Ľudmila: Politická reflexia transformácie lokálnej úrovne moci Lit. 14 zázn. In: Lokálna moc v transformačnom procese. Slovenské a české skúsenosti. - Bratislava: NOVA 17, 1995, s. 9-21. - ISBN 80-901418-1-1. Sign: PL 6/95
· Malíková, Ľudmila: Teaching Program in Public Administration and Public Policy In: Public Finance and Comparative Public Administration Curricula Development and Teaching Methodology. - Bratislava: NISPAcee, 1995, s. 90-95.Sign: PL 5/95
· Malíková, Ľudmila: Politická reflexia transformácie lokálnej úrovne moci.Lit. 14 zázn. In: Lokálna moc v transformačnom procese. Slovenské a české skúsenosti. - Bratislava: NOVA 17, 1995, s. 9-21. - ISBN 80-901418-1-1. Sign: PL 6/95

Zostavovateľské práce:
· Malíková,Ĺudmila, Staroňová, Katarína, Sičáková-Beblavá Emília: Kvalita riadenia
v novom európskom administratívnom priestore, Bratislava, IPP,TIS, 2006, 216s.,
ISBN 80-89244-07-6.
· Horná, Dagmar - Malíková, Ľudmila: Demokracia a právny štát v kontexte rozvoja politickej vedy. - Bratislava: Fridrich Ebert Stiftung, 2001. - 205 s.ISBN 80-968372-5-7
· Malíková Ľudmila: Verejná politika. Vybrané texty pre politológov, FIFUK, Bratislava, 1997, s. 180 (interná publikácia katedry)
· Malíková, Ľudmila: Regionálne štúdie. Vybrané texty pre politológov, FIFUK, Bratislava, 1998, s. 210. (interná publikácia katedry)
· Malíková, Ľudmila - Miháliková, Silvia: Localities and Politics in the Transformation Process: The Slovak and Czech Experiences. - Bratislava: NOVA 17, 1995. - 168 s. ISBN 80-01418-2-X. Sign: PL 4/95
· Malíková, Ľudmila - Miháliková, Silvia: Lokálna moc v transformačnom procese. Slovenské a české skúsenosti. - Bratislava: NOVA 17, 1995. - 168 s. ISBN 80-901418-1-1. Sign: PL 6/95
· Malíková, Ľudmila, Bunčák, Ján (eds): Úvod do politológie. - Bratislava: SAV, 1991. - 118 s. ISBN 80-7127-033-4. Sign: PL 1/91

Prednášky na konferenciách a sympóziach:
· Public Policy -Making Process and Professionalization of Civil Service in Slovakia, príspevok na IPSA kongrese, Fukuoka, 2006, 11.júla 2006, panel: Public Policy Making and the Capacities of Democratic Governance in central Eastern Europe.
· Regional Politics and Political Actors in Slovakia, príspevok na Medzinárodnej
konferencii „ New tasks, approaches and spatial perspektices in public policy
organizovanej Interantional Geographical Union, Commision onGgeography and
Public Policy v Bratislave, 18.-22. októbra 2006.
· Česká republika v Europské unii: promeny a inspirace, Medzinárodná konferencia
CESES FSV UK Praha, 2.-3,novembra 2006. Moderátorka a diskutantka v panely
Rola trhu, štátu a občanského sektora vo vývoji české společnosti.
· Medzinárodná konferencia What does EU Enlargement really mean for Scotland?, organizátor University of Paisley, Glasgow, Centre for Contemporary European Studies, 22.-23. apríla 2004.
· Medzinárodná konferencia „Demokracie a právní stát“, organizovaná 10. mája 2004 Vzdelávacím strediskom na podporu demokracie v Prahe. Príspevok: „Vývoj a súčasný stav reformy verejnej správy na Slovensku“
· Building Advisory Capacities in CEE and CIS States, Training programme of NISPAcee with UNDP REBC Regional Support Center, 17-22 máj 2001, Bratislava.
· RETI 3th East-West Dialogue Conference „Managing Industrian Change: Challenges and New Prospects“, 8-9 November 2001, Budapest. Panel: Industrial Regions of ISPA cuntries.
· Training in Public Policy, Congres of Academics in Kijev, 28.novembra-1.decembra, 2002, Prednáška: „Političesko-administrativnyje otnošenija“ a „Obsestvennaja politika – kak prepadavat?“, projekt NISPAcee.
· Medzinárodný kongres „Public Law and Risk“ organizovaná v rámci programu PLATON, European Group of Public Law, Ateny, 13-15. Septembra 2002. Príspevok „Implementation of the Schengen Treaty in Slovakia“
· Sympoziu „American Society for Public Administration,“ Utah, 7.decembra, 1998, USA, prednáška Democratizing Public Administration in Slovakia“
· „Politics and Geography of Territorial Power Sharing. The Formation of Meso-Level Government in East-Central Europe, Medzinárodná konferencia, 30.júla - 2.augusta 1996, Wroclaw, príspevok, „Intermediate Level in Slovakia. The History and Politics of Territorial Reorganizations“
· „PAC Conference“ University of Northumbria, Newcastle Upon Tyne, 2.-4. septembra 1996, predsedajúca panelu „Introducing Regional Government: A Comparative Analysis“
· „18. svetový kongres SVU“, Brno, 25.-30. augusta 1996, príspevok „Problémy transformácie lokálnej moci na Slovensku“
· „PHARE Training of Academics in Competition Law Policy and State Aids“, Spetses, príspevok „Case Sudies in Corporate Merger and Privatization: Slovak Law and Practice, 6.-18.októbra 1996
· „Developing Organization and Changing Attitudes Public Administration in Central and Eastern Europe“, Medzinárodná konferencia NISPAcee, 28.-30 apríla 1995 v Tirane, príspevok „The Changing Attitudes of Local Authorities in Slovakia“
· „Issues in Public Administration and Management“, Medzinárodná konferencia, NISPAcee, 23.-26. marca 1995, Ljubljana, príspevok „Local Government in Slovakia“
· „Democracja Localna w Krajach Europy Srodkowo-Wschodniej“, Medzinárodná konferencia, 2.- 4, októbra 1994, Lublin, príspevok „Lokálna elita politiczna na Slowacji w procesie przejscia“
· „Symposium - Democracy, 2 500“, Manchester, 29.-31.marca 1993, príspevok „Local Democracy in Slovakia and New Constitution in Slovakia“, september 2004
· Medzinárodná vedecká konferencia „Enhancing the Capacities to Govern: Challenged Facing the CEE Countries“, organizátor, NISPAcee, Bukurest, 10.-12.apríla 2003. Pracovná skupina „Politico-Administrative Relations, príspevok: „Regional Governments in Slovakia, perception of civil servants and politicians“
· Medzinárodná vedecká konferencia „Slovensko v procese európskej integrácie. Právne, historické a filozofické aspekty vstupu SR do EÚ, 10-11. decembra 2002, Hotel Forum, Organizátor Konrad Adenauer Stiftung, Centrum pre európsku politiku, PFUK, Bratislava. Príspevok: „Regionálna politika Slovenska v kontexte vstupu SR do EÚ.“
· Medzinárodná konferencia „Občan a občianstvo“, FTVŠ, 6.februára 2001, Bratislava Príspevok „Občan a miestna samospráva na Slovensku“
· X. konferencia ZMOS, Výbor regiónov, Únia miest Slovenska, „Územná samospráva na Slovensku v procese európskej integrácie,“ 18. Mája 2001, Panel: Príprava samosprávy na členstvo SR v EU
· „TNPA Fourth Annual Conference, organised with NISPAcee and Socrates Programme15-16“ June 2001, Bratislava, Župné námestie 12, Panel: East-West Relations
· „EU Measures Against Organised Crime and Illegal Immigration and the Position of the SR“, Joint International conference of Comenius University, Bratislava, CEPI, Leicester, Bratislava, 12-13 May 2 000. Panel: Immigration policy in SR
· Odborné fórum - Okrúhly stôl „Reforma verejnej správy“ (Nižňanský, Malíková, Hamalová), 30,marca 2 000, Klub Ekonómov Slovenska, Konventná 1, Odborná diskusia za okrúhlym stolom o problémoch reformy VS na Slovensku. Vystúpenie: „Teoretická reflexia reformy verejnej správy“
· „Economics and Politics“, Medzinárodná konferencia, 17.-20. novembra 1994 v Bratislave, príspevok „Recruitment of Local Political Elite in Transition“
· „Program Elder Hostel“, Rektorát UK, 25.júna 1994, prednáška „Political Transition in Slovakia“
· „Lokálna moc v transformácii spoločnosti“, Medzinárodná konferencia SZPV, ČZPV, Katedra politológie FFUK, 8.-9. júna 1995, hotel SOREA, príspevok, „Politická reflexia lokálnej moci a regrutácia miestnej politickej elity na Slovensku“
· „Public Finance and Comparative Public Administration Curriculum Development and Teaching Methodology“, NISPACee Summer Workshop, 24.-31. augusta 1995, Stará Lesná, príspevok „Teaching Programme in Public Administration and Public Policy“
· „Socio-Economic Development and Regional Politics“, Medzinárodný belgisko-slovenský workshop, 28.-30. mája 1996, Trenčín, príspevok „Interkomunálna spolupráca - slovenské skúsenosti“
· Prednášky pre študentov z George Washington University, USA„Civil Service Reform in Slovakia“, Katedra politológie, FFUK Bratislava, máj 2000, 2001,2002.

Vedecko-výskumná činnosť
Domáce výskumné projekty a granty:
· Spoluriešiteľka čiastkovej úlohy ŠP VaV: Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj SR v kontexte integračných dosahov, Dimenzia:Sociálno-správna a inštitucionálna,. Koordinátor Ľ.Falťan, SAV, 2003-2006.
· Spoluriešiteľka výskumnej úlohy Štátneho programu výskumu a vývoja SR: 2003 SP 51/028 0600/0280607, Vonkajšie a vnútorné podmienky formovania politického systému na Slovensku, téma: „Zmeny v organizačných vzťahoch verejnej správy„
· Riešiteľka projektu „Inovácia kurzu verejná politika“ (CI 133) v rámci programu Cursus Innovation Vzdelávacia nadácia Jána Husa. R. 2002-2003-07-01
· Riešiteľka projektu „Verejná politika – učebný text“ (LA O9/O1) v rámci programu Libri Academici, Vzdelávacia nadácia Jána Husa, 2003-2004.
· Koordinátorka projektu „Public Policy and Administration: Curricula Development Program“, grant medzinárodnej asociácie NISPAcee/NASPAA, 2003. Spolupráca so zahraničnými partnerskými univerzitami (v USA, University in Pittsburgh (prof. G.Peters) a University of Delaware (prof. A. Loessner). a v Českej republike prof. M.Potúček, CSc., FSV KU v Prahe. Výstup: január 2004 (Študijný program verejnej politiky pre magisterské štúdium na FSEV UK Bratislava, interný dokument FSEV, publikovaný NISPAcee. (www.nispa.sk)
· Koordinátorka projektu “Miestna politická elita na Slovensku – proces transformácie,” NG VEGA, 1996-1997, MŠ SR. Reg. č. 3247/96, Záverečná správa, december 1998 (čiastočne publikované v: Malíková, Ľudmila: Miestne politické elity na Slovensku v transformácii. Lit. 11 zázn. In: The European Union and the Slovak Republic. - Bratislava: Univerzita Komenského, 1997, s. 74-90. Sign: PL 22/97

Zahraničné vedecko-výskumné projekty:
· Národná koordinátorka výskumnej úlohy 5. rámcového programu Európskej komisie Innovation in Public Sector, akronym - PUBLIN na roky 2003-2006, (5th European Framework Programme, EC, Brussel) Ďalší partneri zo zahraničia: Nórsko, Veľká Británia, Španielsko, Izrael, Holandsko, Litva, Švédsko.
· Koordinátorka Socrates/Erasmus programu (2000-2003):, projekt PLATON: Unification of the Lefislation in the field of Justice and Internal Affairs, zahraničný partner National and Kapodistrian University of Athens, European Public Law Center. Prof. S.Flogaitis.
· Spoluriešiteľka medzinárodnej výskumnej úlohy Local Government Policy Partnership Programme, 2000-2002, Úloha „Public Perception of Local Government“, koordinátor P.Swianiewicz. LGI. Budapest (výstup: Public Perception of Local Self-Government in Slovakia, 2002, vyšlo aj knižne)
· Spoluriešiteľka medzinárodnej výskumnej úlohy Local Democracy and Innovation H. Baldersheimer, Nórsko, 1997-2000. (Výstup: Local Democracy in Slovakia, 2000)
· Spoluriešiteľka medzinárodnej výskumnej úlohy NISPAcee: “Politico-Administrative Relations. Coalition Government in Post-Communist Countries,” koordinátor, T. Verheijen, 2000-2002. (Výstup. Kapitola v knižnej publikácii: Malíková, Ľudmila, Staroňová Katarína: Politico-administrative Relations: The case of Slovakia. Lit. 16 zázn. In: Politico-administrative Relations:Who rules? Bratislava: NISPAcee, 2001. - S. 265-295. ISBN 80-89013
· Spoluriešiteľka medzinárodného projektu „Socio-Economic Development and Regional Policy,“ podporeného flámskou vládou, Belgicko, 1996-97, koordinátor F. Delmartino, University of Leuven.
· Národná koordinátorka Phare projektu, Competition and State Aid Law ofthe European Union, koordinátor, P. D. Dagtoglou, European Public Law Center, Atény, 1996-97. (Case Sudies in Corporate Merger and Privatization: Slovak Law and Practice, 1997)
· Národná konzultantka pre PHARE, Project Public Administration Reform, European Commission – PHARE No: SR 9409/01, 19997 (Výstup: Report: PAR in Slovakia, 1997)
· Spoluriešiteľka, Program COST (Cooperation in Science and Technology, Komisia Európskej Únie, koordinátor Nigel Swain, University Liverpool (koordinátor pre Slovensko, Gejza Blaas), „Aide Memoire for Semi-Structured Interviews and Literature and Dokumnet Search for Transitions and RERR. Projects. (1994-1995). Úloha: Comunity Policy in Slovakia. (81 strán)
· Spoluriešiteľka, medzinárodná úloha: The Changes of Political Cultures in Central Europe“, Koordinátor, Z. Strmiska, C.N.R.S., Paríž, (koordinátor pre Slovensko, S. (Miháliková), čiastková úloha „Politické postoje miestnej elity moci na Slovensku“.(1992-1994)
· Spoluriešiteľka, medzinárodný projekt „Learning Democracy in Central and Eastern Europe“, Koordinátor W. Surazska, H. Baldersheim, University of Bergen, čiastková úloha „Skúsenosti starostov s miestnou demokraciou na Slovensku“ (spoluriešiteľ J. Buček, S. Konečný). 1995-1996, Výsledky boli publikované aj v tlači.

Kľúčové kvalifikácie vzhľadom na riešené programy:
1999 – Certifikát – Advance Studies Program for Visiting Scholars, GWU, Washington, USA
1996 – Certifikát – Training of CEEC Academics in Competition Law Policy and State Aid – EU PHARE Program, European Public Law center, Atény, Grécko
1993 – Certifikát – Advance Studies Program, Comparative Local Government, London School of Economics and Political Science (LSE), U.K.
Uznanie práce odbornou verejnosťou

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Pôvodný dokument je k dispozícii na http://www.fses.uniba.sk/ustavy/ppm/tikiwiki//tiki-index.php?page=LudmilaMalikova


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.07.  Eva Krížiková
  15.07.  Veronika Velez Zuzulová
  15.07.  Ľubomír Vážny
  15.07.  Zita Izakovičová
  15.07.  Július Šefránek
  15.07.  Jana Gantnerová
  15.07.  Vladimír Faič
  15.07.  Hana Ponická
  15.07.  Milan Očko
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian
  17.07.  Eva Slavkovská
  17.07.  František Zvarík
  17.07.  Miroslav Válek
  17.07.  Pavol Peter Gojdič
  17.07.  Aladár Randík

  Dnes má meniny
  Henrich

  Zajtra má meniny
  Drahomír    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS