o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Juraj Korpáš / medicína

Juraj Korpáš

Prof. MUDr. Juraj Korpáš DrSc.
lekár, univerzitný profesor, vedec

* 09.04.1926 Košice
vzdelanie

1936 - 1944 reálne gymnázium v Košiciach, maturita
1946 nostrifikácia maturity v slovenskom jazyku na tom istom gymnáziu v Košiciach
1946 - 1951 Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, potom v Košiciach
1951 promócia za MUDr. v Bratislave
1963 obhájil vedeckú hodnosť CSc. na LF KU v Prahe
1975 obhájil vedeckú hodnosť DrSc. na LF UK v Košiciach

životopis

Pôsobenie:

1951 - 1966 ako odborný asistent vypracoval a viedol praktické cvičenia a prednášal patofyziológiu podľa pokynov vedúceho ústavu na Ústave patologickej fyziológie na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
1962 - 1966 prodekan pre pedagogiku na LF UPJŠ v Košiciach
1962 - 1966 člen Vedeckej rady LF UK v Košiciach
1966 - 1969 člen Vedeckej rady LF UK v Bratislave
1966 - 1981 predseda kárnej komisie LF UK v Martine
1966 - 1991 vypracoval praktické cvičenia a prednášal patologickú fyziológiu na Ústave patologickej fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.
1966 - 1991 vedúci Ústavu na JLF UK v Martine
1967 - 1986 vedúci Katedry patofyziológie, mikrobiológie, patológie,
farmakológie a cudzích jazykov na JLF UK v Martine
1969 - dodnes člen Vedeckej rady JLF UK v Martine
1970 - 1974 člen Vedeckého kolégia lekársko-biologických vied SAV
1970 - 1989 člen Česko-slovenskej komisie pre udeľovanie CSc. a DrSc. hodností. Počas jeho členstva komisia udelila 33 hodností CSc. a 14 hodností DrSc.
1976 - 1980 člen Rady kľúčovej úlohy VII-2 „Fyziologické mechanizmy regulácie telesných funkcií“
1976 - 1980 člen Hlavnej problémovej komisie úlohy 01 „Fyziológia a patologická fyziológia

Pedagogická činnosť:

1951 - 1963 odborný asistent na Ústave patologickej fyziológie LF UPJŠ v Košiciach
1962 habilitoval sa na LF UPJŠ v Košiciach
1966 docent na Ústave patologickej fyziológie LF UPJŠ v Košiciach
1966 - 1973 docent na Ústave patologickej fyziológie LF UK v Martine
1972 inauguroval na UJEP v Brne
1973 - 2003 profesor na Ústave patologickej fyziológie JLF UK v Martine
2003 rektorom univerzity menovaný za emeritného profesora na JLF UK v Martine
2003 - dodnes emeritný profesor na JLF UK v Martine

Účasť a čestné členstvo v odborných lekárskych spoločnostiach:

1953 - dodnes člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
1966 - 1991 zakladajúci člen International Society of Pathophysiology (ISP)
1970 - 1974 člen Vedeckého kolégia lekárskych vied SAV
1970 - 1978 zakladateľ a predseda Slovenskej spoločnosti fyziológie a patológie dýchania
1973 - 1980 člen komisie pre plán a hodnotenie ukončených výskumných úloh VR MZd SSR
1973 - 1974,1977 - 1978 predseda federálneho výboru uvedenej spoločnosti
1976 - 1978 podpredseda Slovenskej Lekárskej Spoločnosti
1976 Čestné členstvo Československej lekárskej asociácie JEP v Brne
1978 zakladateľ a čestný predseda Slovenskej spoločnosti patologickej a klinickej fyziológie
1978 - 1998 predseda Slovenskej spoločnosti patologickej a klinickej fyziológie
1980 - 1981,1984 - 1985,1988 - 1990,1993 - 1994,1997 - 1998 predseda federálneho výboru uvedenej spoločnosti
1982 Čestné členstvo Respirologickej spoločnosti
1982 Čestné členstvo v Českej spoločnosti patologickej a klinickej fyziológie
1984 Prémia Slovenského literárneho fondu za publikáciu Korpáš, Tomori :Cough and other respiratory reflexes
1984 Čestné členstvo Maďarskej fyziologickej spoločnosti
1984 Čestné členstvo Maďarskej Korányiho spoločnosti ftiziatrickej a pneumologickej
1985 Čestný člen Spoločnosti Všeobecnej patológie a patologickej fyziológie USSR
1986 Čestný člen Československej lekárskej spoločnosti J.E.Purkyňu
1986 Honoured Friend of St.George´s Hospital Medical School, London
1989 Čestný predseda Spoločnosti patologickej a klinickej fyziológie
1989 Čestný člen Spoločnosti fyziol. a patol. dýchania
1991 - 1998 člen výboru ISP
1998 Čestný člen International Society for Pathophysiology

Ocenenia:

1975 Medaila A.D.Speranského - Akadémia lekárskych vied Moskva
1976 Štátna cena Slovenskej republiky za výskum obranných reflexov dýchacích ciest
1976 Húskova cena Čsl.lekárskej spoločnosti za výskum obranných reflexov dýchacích ciest
1976 Selyho medaila od Univerzity J. E. Purkyňu v Brne
1976 Zlatá medaila Univerzity P.J. Šafárika
1983 Štátna cena ČSSR za objavné práce v oblasti obranných dýchacích reflexov spolu s Prof. MUDr. Z. Tomorim
1984 Medaila S. Rácza Maďarskej fyziologickej spoločnosti
1986 Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti
1986 Zlatá medaila Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
1990 Medaila K. Bialaszevicza a F. Czubalského od Poľskej fyziologickej spoločnosti
1992 Jesseniova cena za publikáciu „Health and quality of Life in Changing Europe in the year 2000“ od SLS
1996 Jubilejná medaila Palackého Univerzity v Olomouci
1999 Čestná medaila akademika Niederlanda od Univerzity Komenského v Bratislave
1999 Medaila k 80. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave
1999 Pamätná medaila za rozvoj JLF UK v Martine
2001 Pamätná medaila zakladajúceho kongresu ISP v Moskve
2002 Pamätná medaila ISP z Budapešti
2004 Pamätná medaila mesta Liptovský Mikuláš za vedecké úspechy pri udelení Ceny nadácie Matice slovenskej
2004 Holubyho cena od Matice slovenskej za oblasť vied o živej prírode
2006 Pamätná medaila Lekárskej fakulty KU v Plzni

Zahraničné študijné a prednáškové pobyty:

1956, 1980, 1982, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 2002 Budapešt
1974 Debreczen
1974, 1975, 1977, 1981, 1984, 1987, 1989, 1993, 1996, 2001 Londýn
1975 Birmigham
1975 Bristol
1983 Delhi
1989 Kisinev
1993 Glasgow
1994 Kyoto
1996 Lodž
1998 Keszthely
1998 Lahti

Za najvýznamnejšie poznatky Prof. J. Korpáša je potrebné považovať:

 • Popis dosiaľ nepopísaného tzv. exspiračného reflexu.
 • Zistenie podmienok zníženej a zvýšenej kašľovej reakcie. Jej pozorovanie sa publikovalo pred 42 rokmi a literatúra ich uvádza až v roku 2005 ako „ down- and up–regulation of cough "( J.Widdicombe a V. Singh, Frontiers Review 2005).
 • Zavedenie tusifonografie ako jednoduchú metódu analýzy kašľa v norme a v patologických podmienkach.
 • Vytvorenie modelových ochorení dýchacích ciest u laboratornych zvierat, vhodných pre štúdium kašľa.
 • Podiel na popise aspiračného reflexu.
 • Vytvorenie Martinskej školy experimentálnej respirológie spolu s Prof. Z. Tomorim, ktorá sa stala známou v celom vedeckom svete zameranom na problémy respirácie, vďaka pravidelnej publikácie originálnych poznatkov, publikovaných na tzv. Martinských dňoch respirácie a na celosvetových podujatiach o respirácii.

  Podrobnejšie informácie o vedeckom pôsobení Prof. Korpáša:

  Na začiatku svojej odbornej činnosti sa venoval hematológii. Z tohto obdobia pochádzaju práce Korpáš J.,Tomori Z.: Zmeny počtu cirkulujúcich leukocytov počas kašľa. Bratisl.lek. Listy 38:150-153,1958

  V rámci ŠVOČ riešil so študentkami „Určenie pohlavia na základe dôkazu prítomnosti sex chromatínu spojeného s jadrom leukocytov v krvných náteroch“.
  Zistili, že náhodný nález menších leukocytov v krvných náteroch pacientky (ako sa bežne udáva), viedol k morfologickému štúdiu krvných elementov.
  Ďalšie hematologické štúdia ukončil údaj v literatúre, že leukocyty môžu mať veľkosť erytrocytov, čo v odbornej verejnosti v tom čase nebolo všeobecne známe.

  Údaje Buchera a Jacota (1951) o zastavení kašľania pri zadržaní dychu publikované v tom čase, sa zdali nepravdepodobné, na základe skúseností o nemožnosti zadržaní kašľania zadržaním dychu. Overenie tohto údaju ho viedlo k štúdiu kašľa, spolu s prof. Z. Tomorim, ktoré pretrváva celý náš život.
  Zistili sme, že v 229 pozorovaniach zabránenie vdychu neukončilo kašeľ. Kašeľ vymizol iba vtedy, keď dráždenie ku kašľu bolo slabé a trvalo krátko. Taktiež sme zistili, že kašeľ vyvolaný z laryngu sa líši charakterom od kašľa vyvolaného z dolných dýchacích ciest. Tieto štúdia dali základ ďalším pokusom ako bolo štúdium zmien a existencie kašľa vyvolaného z rôznych oblastí dýchacích ciest v hypo- a hyper- termii, anestéze, význam aferentnej inervácie na kašeľ, vplyv intratracheálnehopodania Haemophilus pertussis a jeho endotoxínu na kašeľ,ako aj intratracheálne podanie suspenzie Staphylococcus aureus,ďalej sa študovali zmeny elektrickej aktivity dýchacích svalov počas kašľa, zmeny kašľa u rôznych zápalov dýchacích ciest, štúdium mechano a chemorecepcie u rôznych laboratorných zvierat, zmeny kašľa v priebehu experimentálnej pleuritídy, vybaviteľnosť a zmeny kašľa u laboratorných zvierat v ontogenéze, zmeny kašľa v silikóze u laboratorných zvierat, vplyv antitusík, codeínu, silomatu a medazonamidu na kašeľ u modelových zvierat.

  Uvedené rozsiahle štúdium viedlo k poznaniu a popisu exspiračného reflexu, u ktorého sme preštudovali jeho vybaviteľnosť a zmeny v norme a za patologických podmienok a to nielen u laboratorných zvierat ale tiež u človeka. Reflex zaregistroval síce Kandarazki (1881) t.j. pred 125 rokmi pri ohmatávaní sliznice laryngu prstom, ale ho nepopísal a ani neanalyzoval ako zvláštny reflexný fenomén.

  Objavili sme aj ďalší reflex tzv.aspiračný, o ktorý sa zaslúžil hlavne Prof. Z.Tomori.
  Zvláštna pozornosť sa venovala štúdiu mechanizmu vzniku zvuku kašľa v norme a v patologických podmienkach. Bolo snahou nájsť také ukazovatele zmien zvuku kašľa ktorých poznanie by umožnilo diagnostiku tej nozologickej jednotky, ktorá vyvolala kašeľ.

  Získané poznatky sú zhrnuté v monografii Korpáš J., Tomori Z.: Cough and other respiratory reflexes (H.Herzog edit) a ďalšej, Kolektív autorov: Cough From Lab to Clinic.

  Uvedené poznatky sa získali za spolupráce viacerých autorov : Prof. Z. Tomoriho, Doc.J. Sadloňovej, Prof. Dr. J. Andrašinu, Dr. P. Bilčíka, Doc. J. Buranského, Prof. L. A. Debreczeniho,Dr. E.Gajdoša, Prof. J. Hanáčka, Dr. D. Hnidkovej, Prof. I. Ivanču, Dr.P.K. Jefferyho, Dr. G. Kalocsayovej, Prof. S. A. Kelemena, Prof. A. Kohúta, Prof. A. M. Kulikovej, Prof.. G. Nosáľovej, Prof. J. Planka, Dr. H. Polačeka, Doc. D. Saláta., Doc. A. Strapkovej, Dr.E.Žiakovej a ďalších.
 • tvorba

  Monografie:

 • Korpáš J.,Tomori Z.: Cough and other respiratory reflexes. Progress in Respiration Research. H.Herzog (edit.)Vol.12. S.Karger, Basel, Munchen, Paris, London, New York, Sydney 356 s., 1979.
 • Korpáš J.,Tomori Z.: Kašeľ a iné respiračné reflexy. Akademik J.Antal (edit). Veda, Bratislava 236 s., 1975.
 • Korpáš J.,Nosáľová G. : Farmakoterapia kašľa V. Fúra (edit.) Osveta, Martin 340 strán,1991
 • Korpáš J.,Paital A.S.,Ashima Anand : Cough:From Lab to Clinic. Ane Books India, New Delhi, Chennai, Kolkata, Banglamore 348 s., 2006.
 • Korpas J., Widdicombe (Guest edits.) J.G.: Cough: Recent advances in understanding. European Respiratory Review. Vol.12,Review No.85,Procter and Gamble, Montpellier, France, 282 s.,december,2002.

  Učebnice, skriptá:

  Publikoval kapitoly „dýchanie“ v štyroch celoštátnych učebniciach a napísal päť skrípt (návodov praktických cvičení).
  Namaľoval hematologické obrázky podľa krvných náterov v učebnici R.Korec : Patologická fyziológia, ktorej text ilustroval a taktiež hematologické obrázky podľa krvných náterov v učebnici M.Takáč a kolektív : Základy diagnostiky vo vnútornom lekárstve.

  Publikoval 443 vedeckých alebo odborných prác:

  Štatistika ohlasov - celkove 646, z toho citácie v zahraničných publikáciach registrované v citačných indexoch 442. Citácie v zahraničných publikáciach neregistrované v citačných indexoch 106.
 • doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

  Zdroj: MUDr. Renata Péčová, PhD. - Ústav patologickej fyziológie JLF UK v Martine


  Verzia pre tlač
         

    Dnes je 21.04.2021

    Narodeniny/výročie  
    21.04.  Karol Duchoň
    21.04.  Milan Hanzel
    21.04.  Baltazár Frankovič
    21.04.  Richard Kvetňanský
    21.04.  Juraj Burian
    21.04.  Tomáš Plaszky
    21.04.  Pavol Frešo
    21.04.  Jozef Herda
    22.04.  Marek Ťapák
    22.04.  Vladimír Báleš
    22.04.  Ján Luby
    22.04.  Valerián Bystrický
    22.04.  Belo Kapolka
    22.04.  Peter Labaš
    23.04.  Daniela Hantuchová
    23.04.  Jozef Adamovič
    23.04.  Ladislav Medňanský
    23.04.  Ján Adam Raymann /Reimann/
    23.04.  Juraj Čečetka
    23.04.  Karol Ondreička
    23.04.  Tadeus Zasępa
    23.04.  Kamil Krnáč
    23.04.  Viera Benková

    Dnes má meniny
    Ervín

    Zajtra má meniny
    Slavomír      za apríl 2021


     pozrite si poradie TOP 51
     rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


    2303

    osobností
    v databáze portálu


  KTO je KTO?
  a
  KTO bol KTO?
  na Slovensku


   

  (c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS