o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ján Marták / spoločenské vedy / spisovatelia

Ján Marták

PhDr. Ján Marták CSc.
literárny historik, redaktor, prekladateľ, správca Matice slovenskej, divadelný a kultúrny pracovník

* 10.08.1903 Dolné Srnie
24.10.1982 Bratislava
vzdelanie

1909 – 1916 základná škola, Dolné Srnie
1917 – 1918 maďarská židovská reálka, Nové Mesto nad Váhom
1919 – 1921 reálne gymnázium, Trenčín
1921 – 1925 reformované reálne gymnázium, Nové Mesto nad Váhom
1925 – 1931 Filozofická fakulta UK, odbor slovenčina, filozofia a francúzština, Bratislava
1931 – 1933 škola pre dôstojníkov v zálohe
1931 titul PhDr.
1961 titul CSc.

životopis

Pseudonymy, ktoré používal pri svojej tvorbe : drm; Ivo Medin; Ján Benko; j-k; jm; m; M.; Mrk; J. Žabinský.

Pochádzal z rodiny murárskeho a tesárskeho majstra. Patril medzi popredných organizátorov našej kultúry. Zúčastnil sa na aktivizácii slovenského ochotníckeho divadelníctva účinkovaním v Slovenskom spevokole a tiež na rozvoji slovenského profesionálneho divadla. Rozhodnutiami v porotách, článkami v časopise Naše divadlo formoval ideovo-kultúrne poslanie i umeleckú úroveň ochotníctva. Spolupracoval na vydaní nariadenia SNR o poštátnení divadiel (3. 7. 1945). Skúmal divadelnú činnosť štúrovskej mládeže v Levoči. Spolu s Andrejom Bagarom organizoval vysielanie matičného rozhlasu (1943 – 44), ktorého činnosť ľudácka vláda zakázala.

Ako literárny historik ostal predovšetkým pri skúmaní tvorby slovenského romantizmu. Zaujala ho najmä osobnosť Jána Bottu, výskumu jeho biografie a diela sa venoval po celý život, takisto levočským štúrovcom. Bottovu literárnu činnosť chápal v širšom kontexte štúrovskej literatúry, usiloval sa postihnúť osobitnosť jeho básnického prejavu a básnikov postoj k dobovým pomerom. Pozorne sledoval vývin slovenskej literatúry pre deti a mládež, pri jej hodnotení nadviazal na Jozefa Škultétyho a Štefana Krčméryho. V boji za spisovnú slovenčinu poukázal na to, že v Launerovom a Lanštiakovom vystúpení proti spisovnej slovenčine nešlo iba o otázku spisovného jazyka Slovákov, ale že sa sledovali predovšetkým politické ciele.

Popri vlastnom literárno-historickom výskume a edičnej činnosti venoval Matici slovenskej veľa organizátorskej aj ideovo-koncepčnej práce. Významnou mierou prispel k rozvoju výskumnej práce MS. V recenziách si všímal popri ideovej orientácii diela aj otázky umeleckej formy a jazyka. Sústavnú pozornosť venoval výskumu levočskej Spoločnosti a Jednoty. Napísal viac čiastkových štúdií a príspevkov o lýceu, levočských spoločnostiach a ich činnosti.

Pôsobenie
1931- 33 základná prezenčná vojenská služba
1933 - 40 referent Literárnohistorického a Pedagogického odboru Matice slovenskej v Martine; súčasne od roku 1934 referent, resp. zástupca tajomníka pre veci personálne
1940 - 44 tajomník a zástupca správcu pre správnu agendu Matice slovenskej v Martine
1941 - 45 úradujúci podpredseda Ústredia slovenských ochotníckych divadiel
1944 - 45 riaditeľ (a jeden zo zakladateľov) a dramaturg profesionálneho Slovenského komorného divadla v Martine
1944 - 45 účastník SNP; osvetový dôstojník 1. čs. armády na Slovensku v Banskej Bystrici; naposledy zodpovedný za bojový úsek Čremošné
november 1944 - marec 1945 žil v ilegalite v Liptovskom Mikuláši
marec - apríl 1945 pracovník Povereníctva školstva SNR, Košice
1945 - 53 predseda Ústredia slovenských ochotníckych divadiel
1945 - 59 a 1968 - 72 správca Matice slovenskej v Martine
1954 - 59 predseda Slovenskej knižničnej rady a podpredseda Ústrednej knižničnej rady
1959 - 61 vedúci divadelného oddelenia a oddelenia staršej literatúry
1959 - 68 vedúci vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV, Bratislava
1960 - 61 hlavný redaktor časopisu Slovenské divadlo
1968 - 70 člen predsedníctva SNR
1968 - 71 poslanec SNR
1968 - 71 poslanec Snemovne národov Federálneho zhromaždenia
1972 odchod do dôchodku; žil v Bratislave

Zásluhy

 • V roku 1940 sa postavil sa proti revízii fondov MS nariadenej ministerstvom kultúry a zabránil tak zničeniu pokrokovej literatúry.
 • Podporoval vydávanie diel slovanských autorov.
 • Protestoval proti odňatiu poverenia MS starať sa o osvetu na Slovensku vrátane verejných vzdelávacích knižníc.
 • Zabránil zlúčeniu členstva MS a HSĽS, čím sa mu podarilo udržať demokratický charakter MS.
 • Spolu s Jozefom Cígerom – Hronským sa zaslúžil o vybudovanie tlačiarne Neografia, po r. 1945 ju viedol až do znárodnenia.
 • Po oslobodení spolu s Lacom Novomeským organizoval prácu v MS v demokratickom duchu.
 • Jeho zásluhou sa po zrušení členskej základne a vedeckých odborov stala MS štátnym rezortným ústavom, ktorý v zmysle zákona o MS z r. 1945 začal plniť úlohy v knihovede a bibliografii, začal budovať základy sústavy knižníc na Slovensku.

  Ocenenia
  1968 Nositeľ Radu práce
  1946 Čs. vojnová medaila za zásluhy I. stupňa
 • tvorba

  Editorská činnosť
  Pedagogický zborník
  Spisy Pedagogického odboru MS
  časopis Slniečko
  časopis Slovensko
  Prekladová knižnica
  edícia Čítanie študujúcej mládeže

  Preklady (spolu s manželkou Máriou Rázusovou-Martákovou)
  E. Rostand: Cyrano z Bergeracu
  V. Hugo: Hernani
  E. Verhaeren: Filip II
  libretá opier (Wagner, Gounod, Egk)

  Dramaturgická činnosť
  úprava Chalupkovej komédie Kocúrkovo

  Výskumné práce
  štúdia Samo Ormis, slovenský pedagóg (Pedagogické rozhledy 1929)

  Recenzentská činnosť
  vykonával ju na stránkach Slovenských pohľadov
  recenzované diela :

 • autorov medzivojnovej generácie: K. Urbanovič, J. C. Hronský, Z. Zguriška, P. Jilemnický, Ľ. Zúbek)
 • autorov svetovej literatúry: Mauriac, Gončarov, Bucková
 • knižné vydania predstaviteľov literárneho romantizmu a realizmu: J. Kráľ, S. Tomášik, S. H. Vajanský, J. Jesenský
 • tvorbu autorov pre deti a mládež: Bodenek, Horák, Hoza, Hronský, F. Kráľ a i.

  Štúdie
  1933 Básnické počiatky Jána Bottu (publikované v Škultétyho zborníku)
  1938 Útok na spisovnú slovenčinu roku 1847/1848 a jeho cieľ
  1943 Svetský víťaz (vydané z rukopisu Bottovej básne)
  1955 Súborné dielo (najúplnejšie vydanie Bottových prvotín)
  1972 Poézia levočskej Pamätnice a Jitřenky

  Iné
  1965 Ochotnícka činohra 1918 – 1944

  Bibliografia
 • Rosenbaum, K.: Na poctu nezištnosti a práce. (Dr. Ján Marták šesťdesiatročný.) SP 79, 1963, č. 8, s. 138 – 39.
 • Kusý, I.: Ján Marták šesťdesiatročný. SL 10, 1963, s. 385 – 86.
 • Šmatlík, S.: Malá zdravica Jánovi Martákovi. KŽ 18, 1963, č. 32.
 • Kraus, C.: Literárnohistorický profil Jána Martáka. Romboid 7, 1973, č. 8, s. 36 – 39.
 • Poliak, J.: Rozhovory o literatúre pre mládež. Bratislava 1978, s. 250-62.
 • doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

  Zdroj: Encyklopédia Slovenska, III. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1979; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Matica slovenská; www.martin.sk; spracovala Viola Tóthová


  Verzia pre tlač
         

    Dnes je 14.07.2024

    Narodeniny/výročie  
    14.07.  Peter Ponický
    14.07.  Milan Markovič
    14.07.  Otto Berger
    14.07.  Ľuboš Martinák
    14.07.  Oľga Nachtmannová
    14.07.  Viliam Pichler
    14.07.  Juraj Sarvaš
    14.07.  Miloslav Mojžiš
    15.07.  Eva Krížiková
    15.07.  Veronika Velez Zuzulová
    15.07.  Ľubomír Vážny
    15.07.  Zita Izakovičová
    15.07.  Július Šefránek
    15.07.  Jana Gantnerová
    15.07.  Vladimír Faič
    15.07.  Hana Ponická
    15.07.  Milan Očko
    16.07.  Ivan Tásler
    16.07.  Martin Huba
    16.07.  Ladislav Hluchý
    16.07.  Július Pašteka
    16.07.  Václav Šuplata
    16.07.  Jozef Ulian

    Dnes má meniny
    Kamil

    Zajtra má meniny
    Henrich      za júl 2024


     pozrite si poradie TOP 51
     rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


    2303

    osobností
    v databáze portálu


  KTO je KTO?
  a
  KTO bol KTO?
  na Slovensku


   

  (c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS