o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Imrich Kotvan / spoločenské vedy

PhDr. Imrich Kotvan CSc.
literárny historik a vedec, bibliograf, expert v inkunábulistike
PS: Pri svojej tvorbe používal pseudonymy: I. K.; - tvan; -van .

* 09.02.1910 Trnovec pri Holíči
21.03.1984 Bratislava
vzdelanie

1915 - 1921 základná škola, Holíč
1921 - 1929 gymnázium, Skalica
1930 - 1934 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v
Bratislave - aprobáciu slovensky a francúzsky jazyk
1931 - 1932 štipendista na Faculte des Lettres na strasburgskej univerzite vo Francúzsku
1944 doktorát filozofie
1967 titul CSc.

životopis

Imrich Kotvan pochádzal z robotnícko-roľníckej rodiny. Literárne bol aktívny už počas vysokoškolského štúdia. Okrem kultúrnohistorických článkov uverejňoval aj prózu. Neskôr sa orientoval na literárnu históriu, bibliografiu a výskum inkunábulí a rukopisov. Bol uznávaným expertom v inkunábulistike.

Ako literárny historik sa venoval z vedecko-výskumného hľadiska bernolákovskému obdobiu. Poznatky zachytil v monografiách (Fándly, Bernolákovci, Hollý). Ťažisko jeho výskumu bernolákovského obdobia je v kritickej revízii a dopĺňaní údajov o autoroch a ich prostredí z obdobia osvietenstva. Bibliografia bernolákovcov predstavuje 105 portrétov z rozpätia 70. rokov z konca 18. a začiatku 19. storočia. Obsahuje personálie, súpis tlačou vydaných diel, ďalej rukopisných diel s uvedením signatúry a miesta jeho uloženia; na konci je uvedená literatúra o každej skúmanej osobnosti. Jeho práce sú významným prínosom nielen pre štúdium činnosti Slovenského učeného tovarišstva, ale aj poznania začiatkov literárneho klasicizmu.

V slovenskom knihovníctve významnou mierou prispel k formovaniu modernej vedy v intenciách medzinárodných požiadaviek. Najvyššie uznania dosiahol v inkunábulistike, vede zaoberajúcou sa výskumom tlačí 15. storočia. V priebehu 30 rokov heuristicky preskúmal a spracoval inkunábuly vo väčších verejných a historických knižniciach, archívoch a múzeách. Vydal 14 parciálnych katalógov, ktoré v roku 1979 zlúčil do súborného katalógu Inkunábuly na Slovensku. Obsahuje 1236 bibliografických jednotiek, pričom jednotlivé tituly sú vo viacerých exemplároch. Vytvoril si vlastný systém popisovania v súlade s pravidlami Gesamtkatalogu der Wiegendrucke, ktorý zaznamenáva všetky potrebné údaje o tlačiach. Rozšíril ho o možnosť komplexne sledovať problematiku inkunábulí na Slovensku vo všetkých kultúrnych a historických súvislostiach.

Prieskum inkunábulí v slovenských knižniciach mal za následok únik týchto vzácnych tlačí do zahraničných inštitúcií, najmä do Maďarska, Alby Julie v Rumunsku, Viedne a v malom percente do Krakova, Berlína, Uppsaly i Cambridge. Imrich Kotvan nazhromaždil stovky zaujímavých titulov týchto pre Slovensko nenávratne stratených prvotlačí priamym štúdiom i z odbornej literatúry, ktoré obsahujú exlibrisy a provenienčné záznamy zo Slovenska. Na základe jeho rukopisných poznámok a podkladov pripravila Eva Frimmová katalóg Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahraničných inštitúciách.

Imrich Kotvan stál aj pri zrode myšlienky a projektov pre výskum knižnej kultúry na Slovensku, ktorej gestorom bola Matica slovenská v Martine. Aby sa získali komplexné poznatky o období humanizmu, renesancie a protestantizmu u nás, pristúpilo sa k spracovaniu tlačí 16. storočia na celom našom území. Vo fonde Univerzitnej knižnice v Bratislave sa nachádza asi 2500 týchto tlačí. Z nich I. Kotvan prioritne vytriedil a identifikoval slovanské tlače z hľadiska autorského, teritoriálneho jazykového alebo obsahového vo vzťahu k niektorému slovanskému národu.

Svojou priekopníckou prácou pomáhal formovať disciplíny výskumu najstaršej knižnej kultúry. Jeho poznatky, mnohé publikované v tlači a odbornej literatúre, sa stali podkladom pre celý rad ďalších bádateľov od knihovníkov cez jazykovedcov, historikov, literárnych historikov až po filozofov a umenovedcov. Priaznivý ohlas prekročil hranice bývalého Československa a našiel odozvu aj v zahraničí. Na základe výsledkov práce v tejto špeciálnej vedeckej disciplíne ho pozvala v roku 1963 Deutsche Staatsbibliothek v Berlíne pracovať na redakcii VIII. zväzku Gesamtkatalogu der Wiegendrucke, svetovej bibliografie inkunábulí - tlačí 15. storočia.

Bibliografia jeho diela predstavuje približne 200 titulov katalógov, monografií, väčších či menších odborných príspevkov. Osvojil si vedecký výskum rukopisov a starej knižnej kultúry. V Univerzitnej knižnici Bratislava vybudoval kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí, ktorý jeho pričinením dnes prosperuje ako významné vedecké pracovisko na medzinárodnej úrovni. Neoddeliteľnou súčasťou historických knižných fondov sú jeho Rukopisy Univerzitnej knižnice v Bratislave, spracované v knižnej podobe.

Rozsiahla bola tiež jeho prednášková, lektorská, recenzentská a konzultačná činnosť, aktívna účasť na domácich i zahraničných podujatiach, tiež pôsobenie v rozličných radách a komisiách najmä Univerzitnej knižnice v Bratislave a Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej v Martine. Bol predsedom komisie pre jednotné písanie mien v katalógoch Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Pri nedožitých 80. narodeninách Slovenská literárnovedná spoločnosť pri SAV v Bratislave s Univerzitnou knižnicou v Bratislave usporiadali seminár hodnotiaci jeho činnosť z viacerých aspektov (referáty napr. PhDr. Jána Tibenského, DrSc., z Historického ústavu SAV, doc. PhDr. Jozefa Minárika, CSc., z Katedry slovenského jazyka a literatúry FFUK, Mgr. Kamily Fircakovej a PhDr. Jozefa Telgarskeho z Univerzitnej knižnice. Súčasťou podujatia bola i výstava jeho knižného diela. Súčasne Okresná knižnica v Senici vydala jeho bibliografiu.

Pri 10. výročí úmrtia bola v jeho rodisku v Trnovci pri Holíči odhalená pamätná tabuľa ako výraz uznania jeho práce a spomienky na neho.

Pôsobenie:

1934 - 1938 profesor na Reálnom gymnáziu Jána Hollého v Trnave, kde vyučoval slovenčinu a francúzštinu; zároveň viedol filiálnu redakciu časopisu Zem
1938 - 1945 pedagogické oddelenie Ministerstva
školstva a osvety
1946 oddelenie reformy vysokoškolského štúdia na Povereníctve školstva a osvety, Bratislava
1941 - 1944 pôsobil v redakcii Sborníka profesorov Slovákov
1950 - 1982 Univerzitná knižnice Bratislavy
1963 na pozvanie Deutsche Staatsbibliothek v Berlíne pracoval na redakcii VIII. zväzku Gesamtkatalogu der Wiegendrucke, svetovej bibliografie inkunábulí - tlačí 15. storočia
1973 - 1975 externe prednášal na Katedre knihovedy a vedeckých informácií FFUK v Bratislave problematiku prvotlačí na tému Inkunábulistika

Ocenenie:

1994 post mortem medaila najväčšieho slovenského bibliografa Vladimíra Ľudovíta Riznera

tvorba

Monografie:

1941 Jozef Ignác Bajza a slovenská reč
1946 Juraj Fandly (1750-1811)
1948 Bernolákovci
1949 Ján Hollý
1957 Bernolákovské tlače Univerzitnej knižnice v Bratislave (Katalógy fondov Univerzitnej knižnice)
1957 Bibliografia Bernolákovcov
1966 Bernolákovské polemiky
1975 Literárne dielo Jozefa Ignáca Bajzu

Iné:

1938 štúdia o literárnej Trnave
1942 monografická práca o J. Braneckom
1942 štúdia o Sambucovi a iné

Komentované bibliografie z oblasti knihovedy:

1956 Štúrovské tlače Univerzitnej knižnice v Bratislave
1957 Bernolákovské tlače Univerzitnej knižnice v Bratislave

Inkunábuly – súbor katalógov:

1956 Katalóg prvotlačí Univerzitnej knižnice v Bratislave (Catalogus incunabulorum Bibliothecae Universitatis Bratislavensis)
1956 Katalóg prvotlačí Vedeckej knižnice mesta Bratislavy
1957 Prvotlače lyceálnej knižnice v Bratislave (Incunabula bibliothecae lycaei Bratislavensis)
1959 Inkunábuly knižnice v Kežmarku
1959 Inkunábuly knižnice Miestneho pracoviska Matice slovenskej v Bratislave
1959 Inkunábuly knižníc mesta Kremnice
1959 Inkunábuly Kapitulskej knižnice v Bratislave
1960 Inkunábuly Univerzitnej Knižnice v Bratislave (Incunabula Bibliothecae Universitatis Bratislavensis)
1963 Inkunábuly v Nitre
1964 Inkunábuly archívov, múzeí a niektorých historických knižníc na Slovensku (Incunabula archivorum, museorum, nonnullarumque bibliothecarum historicarum Slovaciae
1967 Inkunábuly v Košiciach, Jasove a Spišskej Kapitule
1970 Rukopisy Univerzitnej knižnice v Bratislave (Codices manuscripti Bibliothecae Universitatis Bratislavensis)
1974 Inkunábuly so slovenskými vzťahmi
1979 Inkunábuly na Slovensku (Incunabula quae in bibliothecis Slovaciae asservantur)
1981 Slaviká XVI. storočia Univerzitnej knižnice v Bratislave (Slavica saeculi XVI Universitatis Bratislavensis)
1988 Inkunábuly slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej v Martine (Incunabula quae Martini in Bibliotheca Nationali Slovaca socientatis Matica Slovenská dictae asservantur; spolu s Eva Frimmovou)
1996 Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahraničných inštitúciách (spolu s Evou Frimmovou)

Bibliografia:

Dokoupil, V.: Práce dr. I. Kotvana na poli slovenské inkunabulistiky, Bibliografický zborník 1960, s. 264-70.
Minárik, J.: Imrich Kotvan šesťdesiatročný. SL 17, 1970, s. 672-73.
Telgársky, J.: Imrich Kotvan šesťdesiatročný. Bibliografický zborník 1971, s. 266.
Kuzmík, J.: K 65. narodeninám dr. Imricha Kotvana. HČ 23, 1975, s. 336.
SMETANA, Jan - TELGARSKY, Jozef: Katalóg tlačí 16. storočia v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne. Martin, Matica slovenská 1981. 397 s.
FRIMMOVA, Eva: Imrich Kotvan (9.2.1910 - 21.3.1984). Výberová bibliografia. Senica, Okresná knižnica 1990.
Bibliograficky zborník 1991. Martin, Matica slovenská 1993.
s. 167-185.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Encyklopédia Slovenska, III. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1979; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Univerzitná knižnica Bratislavy; www.snk.sk; spracovala Viola Tóthová


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 21.03.2023

  Narodeniny/výročie  
  21.03.  Pál Csáky
  21.03.  Ľubomír Parízek
  21.03.  František Kele
  21.03.  Peter Burian
  21.03.  Matilda Čechová
  22.03.  Silvia Pullmannová
  22.03.  Milan Labuda
  22.03.  Sergej Kohut
  22.03.  Anna Vitteková
  23.03.  Juraj Podoba
  23.03.  Marek Maďarič
  23.03.  Tibor Lebocký

  Dnes má meniny
  Blahoslav

  Zajtra má meniny
  Beňadik    za marec 2023


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS