o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Jozef Škultéty / spoločenské vedy / spisovatelia / novinári

Jozef Škultéty

PhDr. Jozef Škultéty
literárny kritik a historik, jazykovedec, prekladateľ, novinár

* 25.11.1853 Potok
19.01.1948 Martin
vzdelanie

1863 –1867 maďarské gymnázium, Rimavská Sobota
1867 – 1869 slovenské gymnázium, Revúca
1869 – 1871 učiteľská preparandia (maturita)
1872 učiteľský diplom; získal na štátnej preparandii v Kláštore pod Znievom
1874 – 1876 učiteľský ústav pre meštianke školy, štúdium pedagogiky, Budapešť; súčasne navštevoval prednášky z jazykovedy a histórie na filozofickej fakulte
1921 získal titul PhDr. h. c. na Karlovej univerzite v Prahe

životopis

Jozef Škultéty uverejňoval svoju tvorbu aj pod pseudonymami: B. T.; B. Tatran; Jochmann; J. Š.; Šk; Náhradník; Polerecký; -ran; Slovák; Š.; Šk.

Pochádza z rodiny kožušníckeho majstra. Aktívne pôsobil na viacerých úsekoch kultúrneho a vedeckého života do neskorej staroby. Patrí k vedúcim osobnostiam slovenského národného hnutia, politického, kultúrneho, literárneho a vedeckého života na Slovensku, ktorého vývin usmerňoval viac ako polstoročie.

Národne sa prebudil a literárne sa začal prejavovať počas gymnaziálnych štúdií v Revúcej, kde prispieval do študentského časopisu Svit. Do literatúry vstúpil ako prozaik. Jeho tvorba však bola príliš závislá od pseudoromantizmu tzv. matičného obdobia. Od roku 1871 uverejňoval (Národné noviny, Dennica, Orol, Dunaj) poviedky s historickou a vlasteneckou tematikou. Ako redaktor Národných novín bol viackrát väznený (1899 a 1903 Vacov, 1900 a 1902 Banská Bystrica, 1909 Martin).

Literárnokritická činnosť je už spätá s nastupujúcou realistickou generáciou. Svoje úsilie o realizmus formuloval s Vajanským na začiatku literárnokritickej dráhy v Kritických listoch (Orol, 1880). Stal sa jedným z prvých kritikov tvorby svojich generačných druhov: Vajanského, Hviezdoslava, Kukučína, Šoltésovej, Vansovej. Sledoval aj tvorbu nastupujúcej mladej generácie – Podjavorinská, Tajovský, Timrava, Čajak. V literárnokritickej práci venoval veľkú pozornosť jazyku posudzovaných diel. Realizmus do slovenskej literatúry programovo uvádzal i svojimi prekladmi ruských autorov (N. V. Gogoľ, I. S. Turgenev, L. N. Tolstoj, A. P. Čechov a i.).

Prozaické ambície, slovanská a rusofilská orientácia ovplyvnili jeho prekladateľskú i redakčnú činnosť. V Slovenských pohľadoch sa zaslúžil o uvedenie diel okrem popredných ruských spisovateľov aj slovanských a inonárodných autorov. V edícii Románová bibliotéka vydal preklady diel N. V. Gogoľa, L. N. Tolstého, I. S. Turgeneva.

Ako literárny historik sa prejavoval najprv len príležitostne, neskôr uverejňoval výsledky svojho bádania v rubrikách Opravy textov literárnych diel a Príspevky a doplnky k životopisom slovenských spisovateľov. Veľkú pozornosť venoval najmä obdobiu národného obrodenia, kde jeho hodnotenie významu bernolákovskej literatúry, diela J. Hollého, zaradenie J. Kollára a P. J. Šafárika do slovenského literárneho kontextu patrí k nesporným kladom jeho literárnohistorickej práce.

Ako jazykovedec pôsobil najmä v dvoch smeroch: ako autor jazykovedných príspevkov z dejín jazyka a porovnávacej jazykovedy a ako redaktor Slovenských pohľadov, kde zaviedol rubriku Slovenský jazyk.

Pôsobenie
1871 – 1872 učiteľ, Sučany
1873 učiteľ, Vrútky
1876 budapeštiansky korešpondent Národných novín; pokus stať sa ich redaktorom bol neúspešný
1877 – 1879 aktuár na školskom inšpektoráte, Rimavská Sobota (pomáhal pri zostavovaní školských učebníc)
1879 – 1881 úradník v banke Slávia, Martin
1881 spolu s Vajanským redigoval obnovené Slovenské pohľady
1881 – 1919 redaktor Národných novín
1882 redigoval Slovenskú knižnicu
1885 spolu so S. H. Vajanským navštívil Rusko (Kyjev, Moskva, Petrohrad)
1890 – 1916 redaktor Slovenských pohľadov; roku 1893 sa stal aj ich vydavateľom
1902 zastupoval slovenských novinárov na slovanskom novinárskom zjazde v Ľubľane
1908 – 1909 redigoval Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti
1908 – 1938 podpredseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti (MSS)
1916 predseda Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku, Martin
1919 expert na mierovej konferencii v Paríži; s J. Vlčkom sa stal doživotným správcom Matice slovenskej
1920 redigoval Letopis Matice slovenskej
1921 – 1923 profesor na Filozofickej fakulte UK, Bratislava
1927 redaktor Národných novín
1932 – 1934 redigoval Zborník Matice slovenskej
1938 – 1948 predseda MSS

Zásluhy

 • Venoval sa literárnokritickej práci hlavne na stránkach Slovenských pohľadov a Národných novín, kde interpretoval diela reprezentantov realistickej tvorby a svojich generačných druhov (Hviezdoslav, Vajanský, Kukučín, Šoltésová, Vansová), ako aj tvorbu nastupujúcich spisovateľov (Tajovský, Timrava, Podjavorinská).
 • Vedomosti o slovenskom kultúrnom vývine a jeho predstaviteľoch rozširoval v početných životopisných portrétoch a nekrológoch.
 • V protiklade s Vlčkovou koncepciou sa zaslúžil o objektívne zhodnotenie bernolákovskej spisby, osvetlil význam druhej bernolákovskej generácie na čele s M. Hamuljakom, jeho spolupráce s Jánom Kollárom a Pavlom Jozefom Šafárikom. Stálu pozornosť venoval reprezentantom štúrovskej literatúry (Ján Botto, Samo Chalupka, Janko Kráľ, Andrej Sládkovič).
 • tvorba

  Literárnohistorické práce
  1911 A tót irodalom története (napísané na výzvu L. Asbótha)
  1928 O Slovákoch

  Vedecké dielo
  1920 Stodvadsaťpäť rokov zo slovenského života

  Jazykovedné práce
  1902 Cudzie slová v slovenčine

  Edičné práce – spisy
  1892 Pavol Országh Hviezdoslav
  1897 Veniec slovenských národných piesní
  1899 1900 Andrej Sládkovič
  1908 Ján Hollý
  1909 Ján Botto
  1910 Martin Kukučín
  1912 Samo Chalupka

  Iné
  1925 Leng a zászló! (Zástava veje!)
  1928 Nehaňte ľud môj!
  1929 O bývalom Uhorsku
  1931 Ešte raz o bývalom Hornom Uhorsku

  Preklady
  1883 Taras Buľba (Gogoľ)
  1883 Meteľ (Tolstoj)
  1885 V predvečer (Turgenev)
  1889 Rozprávky (Tolstoj)

  Výbery
  1968 Dejiny slovenskej literatúry
  1970 Plody pravdy národnej (literárnokritické práce)
  1973 Vôňa domoviny (literárnohistorické práce)

  doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

  Zdroj: Encyklopédia Slovenska, V. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1981; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984;Matica slovenská; spracovala Viola Tóthová


  Verzia pre tlač
         

    Dnes je 15.07.2024

    Narodeniny/výročie  
    15.07.  Eva Krížiková
    15.07.  Veronika Velez Zuzulová
    15.07.  Ľubomír Vážny
    15.07.  Zita Izakovičová
    15.07.  Július Šefránek
    15.07.  Jana Gantnerová
    15.07.  Vladimír Faič
    15.07.  Hana Ponická
    15.07.  Milan Očko
    16.07.  Ivan Tásler
    16.07.  Martin Huba
    16.07.  Ladislav Hluchý
    16.07.  Július Pašteka
    16.07.  Václav Šuplata
    16.07.  Jozef Ulian
    17.07.  Eva Slavkovská
    17.07.  František Zvarík
    17.07.  Miroslav Válek
    17.07.  Pavol Peter Gojdič
    17.07.  Aladár Randík

    Dnes má meniny
    Henrich

    Zajtra má meniny
    Drahomír      za júl 2024


     pozrite si poradie TOP 51
     rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


    2303

    osobností
    v databáze portálu


  KTO je KTO?
  a
  KTO bol KTO?
  na Slovensku


   

  (c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS