o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Soňa Szomolányi / spoločenské vedy

Soňa Szomolányi

Prof. PhDr. Soňa Szomolányi PhD.
politologička, sociologička, profesorka na Filozofickej Fakulte UK

* 05.12.1946
vzdelanie

Štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor sociológia ukončila v r. 1971, habilitovala v odbore politológia v r. 1994 a profesorský titul z politológie získala v r. 2000.

životopis

Je vydatá, manžel prednáša logiku na FF UK. Má jednu dcéru, ktorá vyštudovala a žije v Prahe.
V súčasnosti je vedúca Katedry politológie, FF UK v Bratislave. Profesionálnu dráhu začala na Katedre sociológie na FF UK, v rokoch 1992 ‑ 1994 viedla Inštitút stredoeurópskych štúdií na UK. Následne tri roky pracovala ako vedúca vedecká pracovníčka na Sociologickom ústave SAV . Výskumne, koncepčne a editorsky prispela k preskúmaniu a explanácii kritických bodov demokratizácie Slovenska po roku 1989. Prednášala na univerzitách vo Freiburgu, Švajčiarsko, v Gothenbergu a Umea, Švédsko, na Central European University (Praha). K početným prednáškam na medzinárodných podujatiach patria aj pozvané referáty na Univerzitách v Stanforde, Mexiku City, Sapporo, Tokiu a  Paríži. Okrem veľkého počtu vedeckých, odborných štúdií a esejí doma i v zahraničí je autorkou monografie „Kľukatá cesta Slovenska k demokracii“ (1999) a editorkou a spoluautorkou „Španielsko a Slovensko - dve cesty k demokracii“ (2002). Je členkou Výkonného výboru European Political Science Net, a členkou redakčných rád časopisov „Central European Political Science Review“; a Slovak Foreign Policy Affairs“.

 • Členstvo
 • vo vedeckých radách, orgánoch SAV:

  Výbor Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV: 1986 ‑ 1992
  Výbor Československej sociologickej spoločnosti pri ČSAV 1990 - 1992
  Redakčná rada časopisu Sociologický obzor, Praha 1990 - 1994
  Moravská rada pre postgraduálne štúdium v odbore sociológia 1994
  Výbor Slovenského združenia pre politické vedy 1994 - 1998
  Board of Advisors, Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford, USA
  Selection Commitee, SOCO Programme, Intitut fur die Wissenschaften vom Menschen, Vienna : 1996 - 2000
  International Advisory Commitee, „Central European Political Science Review“;
  International Advisory Board, „Slovak Foreign Policy Affairs“
  Executive Commitee of European Political Science Net, Paris (EPS Net)
  Komisie pre obhajoby doktorských prác v odbore sociológia 1992 - 1998
  Vedecké kolégium SAV pre sociológiu a politológiu: 1990 - 1998
  Odborná komisia pre logiku, politológiu a sociológiu pri MŠ SR : 1990 - 1992
  Komisie pre obhajoby PhD., teória politiky
  Členka Vedeckej grantovej agentury SAV a MŠ SR
  Čestné doktoráty, zahraničné pobyty:
  1991 - (prednáškový pobyt - február) Univerzita vo Freiburgu, Švajčiarsko
  1993 - (prednáškový pobyt - máj) Univerzita v Gothenbergu a Umea, Švédsko
  1994 - prednáškový pobyt - marec) - Central European Univesity, Sociology Department, Praha,
  1993 - (2 mesiace)"Karl Deutsch Profesorship" na Wissenschaftszentrum fur Sozialforschung v Berlíne
  1997 - (6 mesiacov) Visiting Fellow , IWM Wiedeň, Rakúsko
  2005 - (3 mesiace) Stanford University, the Hoover Institution

 • Iné
 • významné vedecké, odborné alebo umelecké aktivity:

  Rada pre vedu pri Vláde SR: 1991 ‑ 1992
  Akreditačná komisia pri MŠ SR : 1991 ‑ 1992
  Správna rada „Higher Education Support Program, Open Society Fund“
  Pracovná skupina Akreditačnej komisie v oblasti sociálnej vedy : 1999 - 2002

 • Výskumné
 • úlohy a projekty:

  - East Central Europe 2000. Národný tematický koordinátor medzinárodného výskumného projektu "Sociálno - politické premeny Slovenska". Komisia DGXII, European Commission, Brusel, 1992 - 1993.
  - "Modernizácia Slovenska a integrácia Európy: analýza socio-kultúrnych a politických aspektov." Ústavná úloha na SÚ SAV, 1995 - 1996, hlavný riešiteľ
  - „Changing Elites and Changing Rules of the Game „ Projekt koordinovaný prof. Gyorgy Lengyel, „Economy and Society Research Commitee of the ISA and the Economic Sociology
  Research Network of the ESA at the Budapest University of Economic Sciences. 1997 - 1998, riešiteľ
  - “Populists” and “Westernizers”, koordinátor J.Kovacs IWM, Viedeň, 1997 - 1998.
  - Stredoeurópsky variant tranzície a Slovensko. č. 1/4098/97A, hlavný riešiteľ, 1997 - 1999.
  - Projekt „Kvalitativný výskum elit 2001 - 2002, 403/01/0868 Grantové Agentúry ČR, Sociologický ústav AV ČR, Praha , koordinátor prof. P.Machonin.
  - „Post - autoritárske tranzície: komparatívna analýza dvoch prípadov Španielska a Slovenska“, Universita Complutense v Madride v rámci riešenia projektov Katedry A. Dubčeka na Univerzite Komenského. 2000 - 2001, hlavný riešiteľ

 • Vedecké
 • granty:

  - Úloha v rámci štátneho programu výskumu a vývoja, 2003 SP 51/028 06 00/028 06 07: "Vonkajšie a vnútorné podmienky formovania politického systému na Slovensku". Zodpovedná riešiteľka.
  - Fifth EU Framework programme: „Mapping of Research in Social Sciences and Humanities in Europe“, Koordinátor European University Association, Brussels. (2003 - 2004), národný koordinátor.
  - Sixth EU Framework programme “Integrated and United? A Quest for Citizenship in an ‘Ever Closer Europe’”, national coordinator (2005 - 2008).

  tvorba

 • Vedecké
 • monografie vydané v domácich vydavateľstvách:
  Kľukatá cesta Slovenska k demokracii / Soňa Szomolányi

 • Články
 • a state charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách:
  Sociálne a politické premeny Slovenska na začiatku 90. rokov a scenár
  zmien / Soňa Szomolányi
  História zrodu a formovania sociologického pracoviska SAV / Soňa
  Szomolányiová

 • Kapitoly
 • vo vedeckých monografiách v zahraničí:
  Political elites and institution-building in Slovakia / Soňa
  Szomolányi

 • Vedecké
 • práce v zahraničných karentovaných časopisoch:
  Parties and Society in Slovakia / G. Wightman, Soňa Szomolányi

 • Vedecké
 • práce v domácich karentovaných časopisoch:
  Formovanie politických elít na Slovensku / Soňa Szomolányi
  Central European Transition Paths, Parallels and Differences : The
  Case of Slovakia / Soňa Szomolányi
  K niektorým problémom funkcionálnej analýzy v sociológii / Soňa
  Szomolányiová
  Súčasné modifikácie štruktúrneho funkcionalizmu / Soňa Szomolányiová
  O teoretickom pluralizme v súčasnej nemarxistickej sociológii / Soňa
  Szomolányiová
  Hľadanie východísk z krízy a nové makrosociologické prístupy v
  sociológii / Soňa Szomolányiová
  Pokus o sebareflexiu slovenskej sociológie ako je problémové a
  participatívne skúmanie / Soňa Szomolányiová
  'Malé veličiny' a ich význam pre sociálnu dynamiku / Soňa
  Szomolányiová
  Príspevok o vedeckých osobnostiach / Soňa Szomolányiová
  História zrodu a formovania sociologického pracoviska SAV / Soňa
  Szomolányiová
  Zauzlenia a trendy vývinu v Československu / Soňa Szomolányiová,
  Vladimír Krivý

 • Vedecké
 • práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch:
  The Inevitable Breakup? / Soňa Szomolányi
  Was the Dissolution of Czechoslovakia inevitable? / Soňa Szomolányi
  A politikatudomány mai helyzete Szlovákábian / Soňa Szomolányi

 • Vedecké
 • práce v domácich nekarentovaných časopisoch:
  Dôsledok parlamentných volieb '92 v Československu / Soňa Szomolányi
  Elity ... : Víťaz neberie všetko / Soňa Szomolányi, John Gould
  Szlovákia társadalmi-politikai fejlödésének forgatókönyve [Scenár
  spoločensko-politického vývoja Slovenska] / Soňa Szomolányiová

 • Vedecké
 • práce v medzinárodných recenzovaných zborníkoch:
  The National Elite and the Democratic Deficit in Slovakia / Soňa
  Szomolányi
  Elite Division and Convergence in Slovakia / Soňa Szomolányi

 • Vedecké
 • práce v domácich recenzovaných zborníkoch:
  Old Elites in the New Slovak State and Their Current Transformations
  / Soňa Szomolányi
  Aký režim sa vynára na Slovensku? / Soňa Szomolányi
  Identifying Slovakia's Emerging Regime / Soňa Szomolányi
  Tranzičná cesta Slovenska a voľby 1998 / Soňa Szomolányi
  Slovakia's Transition Path and the 1998 Elections / Soňa Szomolányi
  Slovakia's Transition Path and the 1998 Elections / Soňa Szomolányi

 • Vedecké
 • práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch:
  Country reports: Slovakia / Zdenek Lukas, Soňa Szomolányi
  Environmental Issues and Social Change / Soňa Szomolányi
  Post-Totalitarian Transition and Constitutional Changes : The Case of
  Czechoslovakia / Soňa Szomolányi
  Socio-political Context of Constitutional Changes in Post-Communist
  Transition / Soňa Szomolányi
  Nationale Eigenstaatlichkeit - eine historische Notwendigkeit? Der
  Fall Slowakei / Soňa Szomolányi
  Die alten Eliten im neuen slowakischen Staat / Soňa Szomolányi
  Cultural Determinants of Central European Paths : The case of
  Slovakia / Soňa Szomolányi
  Country reports: Slovakia / Soňa Szomolányi, D. W. Bricke, Z. Lukas
  Das Parteiensystem der Slowakei / Soňa Szomolányi, Grigorij
  Mesežnikov

 • Vedecké
 • práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch:
  Formovanie politických elít na Slovensku / Soňa Szomolányi
  Prečo tak ťažko? : ... prebieha konsolidácia demokracie na Slovensku
  / Soňa Szomolányi
  Report 1996 on Slovakia's Capacity for the EU Integration Political
  and Social Dimensions / Soňa Szomolányi
  Prehistória, zrod a rola aktéra novembra '89 - VPN / Soňa Szomolányi
  Slovakia 2005. Scenario of Socio-Political Changes / Soňa
  Szomolányiová, Ján Bunčák
 • Pozvané
 • referáty na medzinárodných vedeckých konferenciách:
  Why Slovakia's Transition Trajectory Has Been So Difficult / Soňa
  Szomolányi

 • Príspevky
 • na medzinárodných vedeckých konferenciách:
  Structuring the Party System and Political Stability in Slovakia /
  Soňa Szomolányi
  Country Reports on Political Research : Slovak Republic / Soňa
  Szomolányi
  Slovakia between Eastern and Central European Ways of Transition /
  Soňa Szomolányi

 • Príspevky
 • na domácich vedeckých konferenciách:
  Zostáva Slovensko v rámci stredoeurópskeho variantu tranzície? / Soňa
  Szomolányi
  Politický kontext transformácie sociálnej politiky v strednej Európe
  / Soňa Szomolányi
  Does Slovakia Deviate from the Central European Variant of
  Transition? / Soňa Szomolányi
  'Kríženie modernity a tradicionality' : slovenská mutácia / Soňa
  Szomolányiová

 • Správy
 • o vyriešených vedeckovýskumných úlohách:
  Eastern Central Europe 2000 : Transformations of Slovak Society and
  of its Political Sciene at the Beginning of 1990s and the Scenario of
  Changes until 2005 / rieš. Soňa Szomolányi
  Slovakia. Steps towards EC Membership : Final Report / Ľubomír Falťan
  rieš. Soňa Szomolányi, rieš. Karol Pekník, rieš. Eduard Šarmír

 • Odborné
 • práce vydané v domácich vydavateľstvách - monografické:
  Národná správa o ľudskom rozvoji : Slovensko 1998 / M. Bútora, Z.
  Bútorová, M. Huba ; B. Chmelík, M. Ivantyšyn, E. Jurzyca, Silvia
  Miháliková, M. Lubyová, V. Rosa, M. Rusnák, Soňa Szomolányi, L.
  Vagač, M. Vašečka
  Národná správa o ľudskom rozvoji : Slovenská republika 1999 / Lucia
  Haulíková ; Mikuláš Huba, Mikuláš Jurzyca, Daniel Kovács,
  Rastislav Kováčik, Martina Lubyová, Vladislav Rosa, Emília
  Sičáková, Soňa Szomolányi, Luboš Vagač, Daniela Zemanovičová
  National Human Development Report : Slovak Republic 1999 / Lucia
  Haulíková ; Mikuláš Huba, Mikuláš Jurzyca, Daniel Kovács,
  Rastislav Kováčik, Martina Lubyová, Vladislav Rosa, Emília
  Sičáková, Soňa Szomolányi, Luboš Vagač, Daniela Zemanovičová

 • Kapitoly v odborných knihách domácich:
  Zostáva Slovensko v rámci stredoeurópskeho variantu tranzície? / Soňa
  Szomolányi

 • Stredoškolské
 • učebnice:
  Kapitoly zo života spoločnosti : Dočasné učebné texty pre stredné
  školy. / Jozef Kučerák, Soňa Szomolányiová, Teodor Münz, Ondrej
  Mészáros
  Fejezetek a társadalom életéröl : Ideiglenes tanulmányi szöveg a
  középiskolák számára / V. Krivý, J. Kučerák, András Mészáros, Soňa
  Szomolányiová, T. Münz, I. Németh
  Kapitoly zo života spoločnosti : Dočasné učebné texty pre stredné
  školy / Vladimír Krivý, Jozef Kučerák, Ondrej Mészáros, Soňa
  Szomolányiová, Katarína Zavacká
  Kapitoly zo života spoločnosti : Dočasné učebné texty pre základné
  školy / Alexander Bröstl, Vladimír Krivý, Jozef Kučerák, Soňa
  Szomolányiová
  Kapitoly zo života spoločnosti : Dočasné učebné texty pre základné
  školy / Alexander Bröstl, Vladimír Krivý, Jozef Kučerák, Soňa
  Szomolányiová, Ľubor Cibulka, Ľubomír Fogaš

 • Heslá
 • v zahraničných slovníkoch a encyklopédiách:
  Slovenská sociológia / Soňa Szomolányi

 • Odborné
 • práce v domácich recenzovaných časopisoch:
  Metareflexia histórie SÚ SAV / Soňa Szomolányi
  Spoločenská transformácia na Slovensku / Soňa Szomolányi, Ľubomír
  Falťan
  Čo zmôže sociológia? / Soňa Szomolányiová

 • Odborné
 • práce v ostatných zahraničných časopisoch:
  Bridging the Chasm in Slovakia / John Gould, Soňa Szomolányi
  Prečo tak ťažko ... sa konsoliduje demokracia na Slovensku? / Soňa
  Szomolányi
  Rozhovor dvoch autorov o krajine im neznámej / Soňa Szomolányi
  O čom vypovedajú parlamentné voľby '98 na Slovensku? / Soňa
  Szomolányi

 • Odborné
 • práce v domácich časopisoch:
  Intelektuál a moc : Diskusia / Miroslav Kusý, Soňa Szomolányiová
  Politická scéna na Slovensku / Soňa Szomolányi
  Paradox konzervativizmu na Slovensku / Soňa Szomolányi
  Základy demokracie na Slovensku ešte existujú / Soňa Szomolányi
  Bez zápasu a kompromisov to nepôjde ani na Slovensku / Soňa
  Szomolányi
  Pomýleným idealizmom k tretej prehre demokratov? / Soňa Szomolányi
  Formovanie politickej scény Slovenska / Soňa Szomolányi, Grigorij
  Mesežnikov
  Je sociálna zmena mimo nás? / Soňa Szomolányiová
  Kto je kto v slovenskej politike / Soňa Szomolányiová
  Kto je kto v slovenskej politike 2 / Soňa Szomolányiová
  Krívanie na pravú nohu nám ešte nehrozí / Soňa Szomolányiová
  Ľudia a ich sociálne svety : Kapitoly zo sociológie / Soňa
  Szomolányiová, Vladimír Krivý
  Ľudia a ich sociálne svety 2 / Soňa Szomolányiová, Vladimír Krivý
  Ľudia a ich sociálne svety 3 / Soňa Szomolányiová, Vladimír Krivý

 • Odborné
 • práce v domácich recenzovaných zborníkoch:

  Introduction: A Transition to Democracy? / Soňa Szomolányi

 • Odborné
 • práce v medzinárodných nerecenzovaných zborníkoch:

  Diskusia / Soňa Szomolányi

 • Kvalifikačné
 • práce (dizertačné, habilitačné, atestačné...):

  Systémový prístup a funkcionálna analýza v sociológii : Kandidátska
  dizertačná práca / Soňa Szomolányiová
  Sociálne a politické premeny Slovenska na začiatku 90. rokov :
  Habilitačná práca / Soňa Szomolányiová

 • Recenzie
 • v časopisoch a zborníkoch:

  Test občianskej zrelosti / Soňa Szomolányi
  Formovanie a podstata systémového prístupu / Soňa Szomolányiová
  Systémová sociológia J. Buriánka / Soňa Szomolányiová
  Monografia o G. Simmelovi / Soňa Szomolányiová

 • Prehľadové
 • práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

  Spor sociológov alebo spor o sociológiu? / Zora Bútorová, Tatiana
  Rosová, Oľga Gyarfášová, Marián Timoracký, Soňa Szomolányiová,
  Iveta Radičová, Vladimír Krivý, Imrich Vašečka
  Úvod editora / aut. úv. Soňa Szomolányi

 • Redakčné
 • a zostavovateľské práce (bibliografie, katalógy,
  slovníky, encyklopédie):


  Príloha: Vybrané dokumenty / hl. zost. Soňa Szomolányiová
  Transformations of Slovak Society and of Its Political Scene at the
  Beginning of 1990s and the Scenario of Changes until 2005 / hl. zost.
  Soňa Szomolányi
  Slovensko - kroky k Európskemu spoločenstvu. Zv. 1 : Scenár
  sociálno-politických súvislostí do roku 2005 / edit. Soňa Szomolányi
  Slovensko: voľby 1994 : Príčiny - dôsledky - perspektívy / edit. Soňa
  Szomolányi, edit. Grigorij Mesežnikov
  The Slovak Path of Transition - to Democracy? / edit. Soňa
  Szomolányi, edit. Grigorij Mesežnikov
  Slovakia: Parliamentary Elections 1994 : Causes - Consequences -
  Prospects / edit. Soňa Szomolányi, edit. Grigorij Mesežnikov
  Slovensko: Problémy konsolidácie demokracie : ...spor o 'pravidlá
  hry' pokračuje / edit. Soňa Szomolányi
  Slovakia: Problems of Democratic Consolidation : and the Struggle for
  the Rules of the Game / edit. Soňa Szomolányi
  články linky
    Szomolányiová: Premiér sa riadi náladami voličov

   Staršie články o osobnosti >>
    Univerzita Komenského v Bratislave
         
  doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

  Zdroj: Univerzita Komenského, Soňa Szomolányi


  Verzia pre tlač
         

    Dnes je 15.07.2024

    Narodeniny/výročie  
    15.07.  Eva Krížiková
    15.07.  Veronika Velez Zuzulová
    15.07.  Ľubomír Vážny
    15.07.  Zita Izakovičová
    15.07.  Július Šefránek
    15.07.  Jana Gantnerová
    15.07.  Vladimír Faič
    15.07.  Hana Ponická
    15.07.  Milan Očko
    16.07.  Ivan Tásler
    16.07.  Martin Huba
    16.07.  Ladislav Hluchý
    16.07.  Július Pašteka
    16.07.  Václav Šuplata
    16.07.  Jozef Ulian
    17.07.  Eva Slavkovská
    17.07.  František Zvarík
    17.07.  Miroslav Válek
    17.07.  Pavol Peter Gojdič
    17.07.  Aladár Randík

    Dnes má meniny
    Henrich

    Zajtra má meniny
    Drahomír      za júl 2024


     pozrite si poradie TOP 51
     rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


    2303

    osobností
    v databáze portálu


  KTO je KTO?
  a
  KTO bol KTO?
  na Slovensku


   

  (c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS