o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Róbert Štefko / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

prof. Ing. Dr. Róbert Štefko Ph.D.
dekan Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

vzdelanie

Titul Ph.D. získal v Prahe, udelila mu ho Podnikovohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické Praha, ČR v odbore Řízení a ekonomika podniku v r. 1998.

Titul docenta získal v odbore „Podniková ekonomika a management“ na Ekonomickej fakulte VŠB Technickej univerzity Ostrava, Česká republika, v r. 2000.

Titul univerzitného profesora získal na Ekonomickej fakulte VŠB Technickej univerzity Ostrava, Česká republika, v odbore „Podniková ekonomika a management“ v r. 2005.

V 2. vysokoškolskom stupni štúdia je absolventom 2 vysokých škôl – Vysoká škola ekonomická Bratislava, Fakulta riadenia, odbor Automatizované systémy riadenia (1987, Ing.) a tiež Univerzita P.J. Šafárika, PdF, odbor Matematika-chémia.

životopis

Je riadnym univerzitným profesorom na funkčnom mieste na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzite v Prešove pre odbor Manažment od r. 2005, pričom na uvedenej fakulte je v odbore Manažment garantom všetkých stupňov štúdia a všetkých ďalších akreditovaných práv (práva habilitácií a práva profesorských menovacích konaní).

Dňa 1.10.2004 prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D. založil Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove a odvtedy je jej garantom všetkých stupňov a zároveň dekanom fakulty.
Je zakladateľom v r. 1989 a hlavným rozvojovým faktorom celkom prvého univerzitného magisterského ekonomicko-manažérskeho štúdia v na Univerzite P. J. Šafárika Košice (v 1.fáze) na Katedre manažmentu Filozofickej fakulte v Prešove a okrem iného aj tvorcom koncepcie marketingu univerzít štúdia UPJŠ Košice v Prešove v prostredí SR na základe tzv. reprodukčných cyklov kvality vstupov, systému maximalizácie atraktivity organizácie vo vnímaní cieľových publík, s hodnotením na základe responsívnych modelov, a tiež ďalších koncepcií v tejto oblasti. Je priekopníkom implementácie súvisiacich stratégií v slovenskom konkurenčnom prostredí. Po uvedení týchto jeho koncepcií do praxe od roku 2004 je doposiaľ dlhodobo evidovaný enormne vysoký záujem o štúdium na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove - od vzniku fakulty počas celej doterajšej doby jej existencie, pričom tento záujem uchádzačov o štúdium bol vo viacerých rokoch najvyšší v Slovenskej republike (v ostatných rokoch jeden z najvyšších).

Je členom DEAN - Deans European and Academics Network, Brussels, Belgium, členom TIIKM - The International Institute of Knowledge Management (the member of the advisory board), Sri Lanka, členom NECSTouR (Network of European Regions Committed to the Issue of Sustainable Tourism), Bruxelles, Belgium, členom ČMS (České marketingové společnosti) Praha. Zároveň bol členom Scientific Board of publication Interdisciplinary Approach to Sustainable Development edited ISI Pierrard, HEC du Luxemburg, Virton, Belgique 2007, Belgium Depot Légal: D/2007/9727/4. Do r. 2006 bol členom 2 pracovných skupín Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR pre oblasť ekonómie a manažmentu, v súčasnosti je členom komisie výskumnej grantovej agentúry VEGA č. 13 pre ekonomické a právne vedy (od r. 2012).

V U.S.A. obdržal Management Certificate americkej štátnej univerzity Wichita State University, W. Frank Barton School of Business, U.S.A., 27.4.1995.

Je členom redakčných rád (a vedeckých rád) 12 zahraničných a domácich vedeckých časopisov (1 v Srbsku, 2 v Poľsku, 1 v Portugalsku, 2 v Českej republike, 6 na Slovensku), pričom je predsedom redakčnej rady vedeckého výskumného časopisu „Journal of Management and Business: Research and Practice“.

V súčasnosti sa tematicky zameriava najmä na výskum v oblasti marketingu nehmotných produktov, marketingového manažmentu organizácií služieb. Svoj výskum sústreďuje aj na marketingovú komunikačnú politiku a v rámci nej na vybrané stratégie dominancie public relations organizácií terciárnej sféry, vybraných podnikov. Medzi aktuálne témy jeho výskumu v posledných obdobiach patrí napríklad marketing umenia, marketing vybraných špecifických oblastí turizmu, marketing projektov a regionálneho rozvoja, personálny marketing, marketingová komunikačná politika krajských miest a ďalšie. Venuje sa aj tematike zvládania náročných situácií manažérov, predovšetkým v kontexte manažovania obchodných zástupcov a osobného predaja ako súčasti marketingovej komunikačnej politiky. Zároveň venuje pozornosť tiež efektivite rozhodovacích procesov v investičnom rozhodovaní. Bol tiež členom úspešne ukončeného projektu Centrum excelentnosti výskumu kognícií (CEVKOG).

Doposiaľ bol riešiteľom 15 výskumných grantov medzinárodných a domácich, z toho bol vedúcim riešiteľských tímov 7 výskumných grantov. (Zároveň bol aj projektovým manažérom v rozvojovom projekte pri čerpaní fondov EÚ). Riešenie všetkých jeho ukončených výskumných grantov bolo úspešné.

V súčasnosti je vedúcim riešiteľského výskumného tímu medzinárodného výskumného grantu „Research of the Current State and Marketing Communication Possibilities of Significant Cultural–religious and Pilgrimage Sites in the Region of Prešov and the Region Slaskie through Interned-based Tools with an Emphasis on Social Networks“ (MVTS APVV, SK-PL-0061-12, Poland, Slovakia) a v nasledujúcich ďalších výskumných grantoch:
Zároveň je v súčasnosti vedúcim riešiteľského výskumného tímu výskumného grantu VEGA, zástupcom vedúceho riešiteľského tímu ďalšieho výskumného grantu VEGA, riešiteľom v zahraničnom výskumnom grante (Rusko, Dubna) a členom 1 výskumného grantu KEGA.

Doposiaľ sa stal členom 9 vedeckých rád ( z toho 7 fakultných a 2 univerzitných vedeckých rád) na univerzitách v Českej republike, Slovenskej republike a v Poľsku. Je predsedom vedeckej rady Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove.

Vybrané najvýznamnejšie z jeho zahraničných pracovných pobytov a pozvané prednáškové činnosti na zahraničných univerzitách:
University of Limerick, Irish Republic (pozvané prednášanie január-máj 1993, 1998, 1999)
Podnikohospodářská fakulta VŠE Praha (pozvané prednášanie jún 1993)
Wichita State University, U.S.A. (apríl-máj 1995).
Helsinki a Kirkkonummi - Association of Finnish Adult Education Organizations, Finland (jún 1992),
University of Lódž, Polland (pozvané prednášanie november 1994)
University of Stirling, Scotland, Great Britain (august 1998)
University of Bradford a College of Bradford, England (marec 2000),
University of Hull, England, v rámci programu Tempus (apríl 2000).
Faculty of Administration and Economics, Technological Educational Institution of Thessaloniki, Greece (pozvané prednášanie jún 2000).
Czestochowa University of Technology, Faculty of Management, Polland (pozvané prednášanie jún 2011).
Vybrané najvýznamnejšie spomedzi zahraničných svetových vedeckých konferencií (s jeho aktívnou a súčasne publikačnou účasťou):
Montclair State University (U.S.A.) and Universidad del Valle de Atemajac (Mexico): 8th International Conference on Global Business and Economic Development, Guadalajara, Mexico (January 2004).
Montclair State University (U.S.A.) and Hanyang Univesity (South Korea): Management Challenges in Times of Global Change and Uncertainty. Hanyang University, South Korea, Seoul (May 2005).
Bol predsedom sekcie Business and the Government Framework na tejto americko-juhokórejskej medzinárodnej konferencii.
Ghent University, Belgium, Ghent: Managing Higher Education in a Changing Europe(September 2005).
Dublin Institute of Technology (D.I.T.)., Ireland, Dublin - DEAN (Deans and European Academics Network, April 2006)
Centrum pro studium vysokého školství Praha a ČVUT Praha, Fakulta strojní: medzinárodná vedecká konferencia Marketing vysokých škol (2000), kde bol predsedajúcim alternujúcim v angl. pri vedení plenárneho zasadnutia,
ESMU, DEAN and EU-Drivers, University of Barcelona: „Universities leading regional innovations: New partnerships at a time of economic crisis“, Barcelona, Spain (November 2010)
„International Conference on Marketing – Challenging Environment 2013“ (ICOM), Colombo, Sri Lanka (February 2013).
„3rd International Conference on Strategic Innovative Marketing”, Madrid, Spain (September 2014).
Na jeho publikácie je evidovaných spolu 242 citácií, a publikoval spolu 143 publikácií v zahraničných a domácich vedeckých časopisoch karentovaných, indexovaných aj neindexovaných, v zborníkoch, vrátane 4 vedeckých monografií (3 domácich a 1 zahraničnej v anglickom jazyku), 4 vysokoškolských učebníc a 8 učebných textov a ďalších typov publikácií.

V súčasnosti je dekanom Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. V ekonomickom študijnom odbore manažment na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove je garantom jej bakalárskeho študijného programu, magisterského štúdia, doktorandského štúdia, docentských habilitácií a profesorských menovacích konaní.

tvorba

Významnú väčšinu svojich publikácií napísal ako ich jediný autor.

V databáze Current Contents má evidovaných 7 publikácií, v databáze Web of Science má evidovaných spolu 8 publikácií. V databáze Scopus má evidovaných spolu 5 publikácií. Na Web of Science má spolu zaevidovaných 25 citácií svojich publikácií.

Spomedzi jeho 143 publikácií patria medzi vysoko citované najmä jeho najvýznamnejšie vedecké monografie.
Jeho vedecké monografie sú tieto:

ŠTEFKO, Róbert, 2003. Akademické marketingové inštrumentárium v marketingu vysokej školy. Bratislava, R.S. Royal Service 2003. ISBN 80-968379-5-8 (EAN 9788096837953), 262 strán.
ŠTEFKO, Róbert, 2001. Personálna práca v hyperkonkurenčnom prostredí a personálny marketing. Bratislava, R.S. Royal Service 2001. ISBN 80-968379-4-X, 235 strán.
ŠTEFKO, Róbert. 1997. Marketingová komunikácia a stratégia dominancie public relations podniku. Bratislava : Bedeker Slovakia, 1997. ISBN 80-967443-2-1, - 116 strán.
ŠTEFKO, R. and J. KRAJŇÁK, 2013. An Analytical View on Fine Arts Marketing. Katowice: The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Poland, 2013.ISBN 978-83-64036-21-7. 140 pp.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Prešovská univerzita


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 18.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  18.07.  Miklós Duray
  18.07.  Augustín Malár
  18.07.  Rudolf Čižmárik
  18.07.  Alajos Mészáros
  19.07.  Daniela Švecová
  19.07.  Boris Čellár
  20.07.  Vladimír Jancura
  20.07.  Hana Zelinová
  20.07.  Vladimír Pavol Čobrda
  20.07.  Ladislav Jurkemik
  20.07.  Samuel Timon

  Dnes má meniny
  Kamila

  Zajtra má meniny
  Dušana    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS